Випуск 16. 2016 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ІСТОРІЯ

Біла С.
Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії в українській історіографії першої половини XVIII століття

Галик В.
Соціально-економічне становище населення сільської Дрогобиччини ХІХ ст. в оцінці Івана Франка (на прикладі праць І. Франка про минуле сіл Нагуєвичі, добрівляни, воля якубова та ясениця сільна)

Галів М., Чава І.
Середні навчальні заклади у Дрогобичі (1919 – 1939 рр.)

Гриценко Г.
Селяни у націотворчих процесах України і Білорусі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Демуз І.
Книжкова продукція і тематичний репертуар «Благодійного товариства з видання загальнокорисних і дешевих книг»

Ільницький В.
Основні засади перебудови діяльності українських націоналістів у Карпатському краї ОУН (кін. 1940 – 1950-ті рр.)

Лазорак Б.
«Авансове товариство» міста Дрогобича (1874 – 1914 рр.): банківські операції та ревна опіка інтересів своїх клієнтів

Лозинська І.
Тимчасове військове генерал-губернаторство Галичини: напрямки економічної політики

Медвідь О.
Дмитро Паліїв про листопадову національно-демократичну революцію на західноукраїнських землях 1918 – 1919 рр.

Попп Р.
Соціальні трансформації в Дрогобицькій області (1944 – 1953 рр.)

Стецик Ю.
Ченці-педагоги дрогобицької василіанської гімназії (1775 – 1780 рр.): біографічний огляд

Тельвак В., Педич В.
Від інтерпретації до міфологізації: львівська історична школа Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях ХХ століття

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Душний А., Шафета В.
Науковий контекст формування засад українського колективного баянно-акордеонного мистецтва на прикладі Львівщини

Колісник О.
Cемантика використання хоральних мотивів у камерно-інструментальній музиці Євгена Станковича (на прикладі камерних симфоній №2, №3 і №10)

Медвідь Т.
Становлення загальної музичної освіти в Україні у другій половині ХХ століття

Околович І.
Внесок Миколи Леонтовича в музичну культуру України

Скрипка Х.
Культурно-мистецька діяльність української діаспори Великобританії як системна модель

МОВОЗНАВСТВО. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Гвоздяк О.
Фонетична адаптація німецьких запозичень в українських говірках Закарпаття

Гірняк С.
Мовний портрет Константини Малицької

Патен І., Філь Г.
Паремії з дієсловами руху в україно-, російсько-, польсько- й англомовній картинах світу: лінгвокультурологічний аспект

Рашкі Н.
Концепт «сум» у романі «Таємний сад» Ф. Г. Бернет

Слабоуз В.
Лінгвістична когнітологія як нова парадигма вивчення когнітивної функції мови

Трумко О.
Мовний образ батька в художньому дискурсі І. Франка

Чубань Т., Левченко Т.
Особливості сполучуваності з префіксами дієслів односпрямованого руху і дієслів різноспрямованого руху у сучасній українській мові

Швець А.
Джерела лінгвокультурної мотиваціїї фольклорно-казкових онімів

Шутова М.
Символіко-мотиваційна реконструкція етнокультурних стереотипів англійців і українців про патріотизм

Дубравська З.
Генеза, дефініції та проблеми жанрової ідентифікації художньої біографіки Мартіна Еміса

Зимомря І.
Творча об’єктивізація особистісного «Я» у малій прозі Андрія Дурунди

Мельник О.
Поетикальні особливості українського романтизму у порівняльному зрізі європейських літератур

Сенета М.
Оригінальність витлумачення теми жінки-матері в поемі Т. Шевченка «Марія»

ПЕДАГОГІКА

Білецька Л., Білецький Р.
Використання демонстраційних програм у освітньому процесі початкової школи

Борисов В.
Вплив мультимедійних комп’ютерних технологій на формування компонентів педагогічної діяльності викладача української мови і літератури

Будинкевич С., Мацола Н.
Формування культури взаємодії студентів факультету фізичного виховання засобами волейболу

Вихор С., Топоренко О.
Шляхи інтеграції жінки у збройні сили України: педагогічний аспект

Грибок Н., Закаляк Н., Зорик М.
Визначення спрямованості студентів до самооздоровлення як важливого критерію cформованості культури здоров’я особистості

Григорович А., Заяць О., Гладкевич М.
Формування життєвої компетентності старшокласників засобами квест-технологій

Гризун Л.
Інтегративна технологія структурування навчальних дисциплін та її застосування до розв’язання практичних проблем дидактики

Жигайло О., Рудник Т.
Особливості використання навчальних посібників на різних етапах уроку математики у початковій школі

Карпа І.
Переваги застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення англомовної компетенції студентів

Кондрацька Г.
Зарубіжні системи освіти і їх роль у формуванні професійно-мовленнєвої культури спілкування фахівців

Курач М.
Організаційно-педагогічні умови формування у студентів художньо-проектних знань і вмінь

Кухта М.
Педагогічний дискурс як засіб мотивації навчальної діяльності

Луців С.
Педагогічні умови формування критичного мислення учнів початкових класів на уроках української мови

Михаць Л., Шатинська О., Жукова І.
Здатність дітей середнього та старшого шкільного віку долати стрес руховою активністю та релаксацією

Муляр Н.
Актуальні проблеми сучасної української сім’ї у контексті морально-етичного виховання

Невмержицька О.
Виховання творчої особистості дошкільника засобами медіаосвіти

Оршанський Л.
Про потребу кардинальних змін у галузі вітчизняної освіти

Павлів І.
Діяльність українського педагогічного товариства на землях Надсяння, Лемківщини і Холмщини (1919 – 1939 рр.)

Пагута М.
Інтерактивні технології навчання в системі підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та технології

Проць Р.
Спецкурс «Бойові мистецтва України» у системі військово-патріотичного виховання учнівської молоді

Розман І.
Дієві форми кваліфікованого поширення методико-педагогічних знань

Савшак Т.
Зміст і технологія навчання історії в галицьких народних школах і гімназіях із 50-х років ХІХ ст. – до першої третини ХХ ст.

Таланова Л.
Концептуально-технологічна модель підготовки майбутніх учителів до методичної діяльності

Тимошенко Н.
Професійне самовизначення старшокласників (за результатами дослідження)

Фартушок Л.
Виховуємо здорову дитину в умовах сьогодення

Чабан Н.
Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі української мовної підготовки майбутніх культурологів

Чейпеш І.
Адаптація рідної й іноземної мов у міжкультурній комунікації: соціально-психологічний аспект

Чепелюк А., Федорищак Р.
Теоретико-методологічні дослідження формування культури спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання

Чередник О., Ковалевська О.
Досвід роботи щодо забезпечення організації навчально-пізнавальної діяльності студентів другої половини ХХ століття

Шиманська М.
Нерівність в освіті крізь призму польської педагогічної думки

Юрженко В., Агалець І.
Основні елементи контент-середовища електронних освітніх ресурсів

Ясеницька Ж.
Особливості формування педагогічної майстерності вчителя образотворчого мистецтва

РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Лазурко Л.
Польські історики про революцію гідності в Україні