Випуск № 21 том 2, 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Natalia BASHMAKOVA, Yana ZLUNITSYNA
“Russian and Trepak” by A. Rubinstein in modern concert practice of bayanists

Юля БЕЗПАЛЕНКО, Соломія-Володимира СИДОРУК
Мистецтвознавчий аналіз російської балетної школи на межі ХІХ – ХХ століття

Світлана КОЛЕСНИК, Тарас ВОЛОХ
Історія хіп-хоп культури та її еволюція

Юлія МОСКВІЧОВА
Діяльність осередків творчих мистецьких спілок в соціокультурному просторі сучасної Вінниччини

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Катерина ЛУТ
Засоби реалізації стратегії атракції в анотаціях до аудіозаписів творів класичної музики

Аліна МИКИТЕНКО
Процес номінації у сучасній лінгвістиці: семасіологічний та ономасіологічний підходи

Наталія НАУМЕНКО
Варіації образу вина в українській романтичній поезії

Олеся НАУМОВСЬКА
Різновекторність локусів потойбіччя в народній неказковій прозі

Ніна ОСЬМАК, Катерина ЯНЧИЦЬКА
Художнє моделювання образу земного вогню в прозі М. Матієва-Мельника

Роксолана ПОВОРОЗНЮК
Реконтекстуалізація в перекладацькому аналізі медичного тексту

Дарія РЖЕВСЬКА
Концепт у когнітивній лінгвістиці (на прикладі ономатопоетичної лексики)

Сабіна СЄЧІНА
Побудова та аналіз асоціативного поля концепту «ідентичність» у мовній картині світу Чилі

Вікторія СКРЯБІНА
Аксіологічний аспект персуазивності любовного дискурсу

Микола СТАСИК
Міфологічний світ роману Дари Корній і Тали Владмирової «Зозулята зими»

Наталія ТАЛАВІРА
Орієнтаційні звороти англійської мови: моделі вживання артиклів

Лариса ТОПЧИЙ
Лінгвістичний обшир терміна «комунікативна інтенція»

Тетяна ЦЕПКАЛО
Міфологема місяця як символ смерті в українській поезії ХХ століття

Поліна ЧЕВЕРДАК
Лікувально-магічна лексика в лікарських і господарських порадниках ХVIII століття

Тетяна ШВЕЦЬ
Відображення індивідуально-авторської картини світу у перекладах художнього твору

Наталія ЩЕРБІЙ
Аугментативний рід дії у слов’янських мовах: сатуративний тип

Ольга ЯНИШИН, Лідія ПЕРЕГІНЕЦЬ
Прецедентні імена як засіб репрезентації мовця (на матеріалі книги Г. Клінтон «Важкі рішення»)

ПЕДАГОГIКА

Ольга НЕЖИВА
Досвід реформування освітньої політики в Королівстві Данія

Ольга ОСАУЛЬЧИК
Організація співпраці в системі «викладач – студент» у сучасних умовах

Валерія ПАВЛОВА
Особливості підготовки магістрів освіти засобами інтерактивних технологій

Роман ПРИБОРА
Метод кейсів на заняттях з англійської мови професійного спрямування у вищих медичних навчальних закладах

Лілія ПРИГОДА
Змістовий компонент дисципліни «народно-сценічний танець» у вищих педагогічних навчальних закладах

Наталія РІДЕЙ, Світлана ТОЛОЧКО
Розвиток екологічної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти для сталого розвитку

Тетяна РОЗВАДОВСЬКА, Марта БРАТЧЕНКО
Вплив наставництва на формування та розвиток дітей, що перебувають в інституційних закладах опіки

Антоніна СЕРГІЄНКО
Формування на уроках української літератури учня-читача, здатного до інтерсуб’єктної взаємодії

Марина СИДОРОВИЧ
STEM-освіта в підготовці майбутніх біологів і екологів

Вікторія СТЕПАНЕНКО
Особливості організації профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти зарубіжних країн

Оксана СТОЛЯРЕНКО, Олена СТОЛЯРЕНКО
Дослідження особливостей гуманістичного виховання молоді в руслі антропоцентричних ідей

Ірина ФІЛІМОНОВА
Мотиваційно-ціннісне середовище як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів харчових технологій

Володимир ШЕВЧЕНКО
Оцінка можливостей використання польського досвіду під час вирішення проблем спеціальної освіти України

Анна ШЕВЧУК
Особливості використання соціальних мереж у процесі навчання іноземної мови

Михайло ШЕХАВЦОВ
Інформаційна культура студентської молоді в нових освітніх умовах