Випуск № 24 том 1, 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Любомир АНДРУСІВ
Архетип Батька: історико-філософський аналіз

Марина ГРАБАР, Марія КАШКА
Історія розвитку мобільних додатків та їх взаємозв’язок із туристичною індустрією

Тетяна ІВАНОВА
Явище Білоруської колаборації з Німеччиною в роки Другої Світової війни: історіографія проблеми

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Марина ВАРАКУТА, Ярослава ТАГАН
Композиційні особливості камерної симфонії № 2 Є. Петриченка

Віолетта ДУТЧАК
Синергія творчості Володимира Луціва (Великобританія): до 90-річного ювілею митця

Анна КАМЕНЄВА
Жанрова семантика хорових мініатюр Михаїла Шуха

Антон КАРМАЗІН, Ірина ДУБРОВІНА
Особливості організації мистецьких заходів у вітчизняному музейному та бібліотечному просторі

Наталія КЛЮЧИНСЬКА
Риторика музичної мови Івана Домарацького в концерті «Иже язиком ловец»

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вероніка БАНЬОІ
Особливості функціонування закарпатських мікротопонімів, утворених шляхом субстантивації

Олена БОЖКО
Складні речення в газетних заголовках (на матеріалі регіональних інтернет-видань)

Ольга БОЙКО
Текстотвірний потенціал цитат як виразників інтертекстуальності в українському фентезі

Ірина ГАПЄЄВА
Ґендерні компоненти та засоби стереотипізації в українській фразеології

Наталія ГЛІНКА, Оксана ЛИСИЦЯ
Особливості вживання лінгвостилістичних засобів у текстах збірки Дж. Джойса «Дублінці»

Інна ДАВИДЕНКО, Алевтина КАЛЮЖНА
Архетиповий образ концепту ТАЄМНИЦЯ в англійській мовній картині світу

Дар’я ДЕГТЯРЕНКО
Проблеми викладання української мови іноземним студентам на сході України

Поль ДОНЕЦ
Стилистические средства выражения трансгуманизма в романе Брюса Стерлинга «Священный огонь»

Мирослава ІВАНИШИН
Художнє вираження християнського світогляду у поетичному світі Георга Тракля

Галина КАСПІЧ
Біблійні мотиви трагедії «Розп’яття» Валерія Герасимчука

Катерина КИСЕЛЬОВА
Енантіосемія в мовленні Доктора Хауса

Юлія КОЛЬЦОВА
Онлайн-дискурс як новітній тип дискурсу

Тамара КОМАРНИЦЬКА
Гібридизація та вульгаризація мови в телевізійних жанрах масової культури як виклик мовній політиці України

ПЕДАГОГIКА

Paulina DUBIEL-ZIELIŃSKA
Szkoła jako instytucja kultury w myśl teorii Michaela Tomasello’a oraz na przykładzie projektu «Szkoła ćwiczeń»

Надія ВАСИНЬОВА
Тенденції розвитку теорії управління закладами вищої освіти в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття)

Леся ВІКТОРОВА, Наталія БІЛОУС, Олена КОРОТУН
Навчання іноземних мов у контексті освіти впродовж життя: формування нових ціннісних орієнтацій дорослих

Олена ДУБІНІНА, Вікторія ПАРТОЛА, Наталя СМОЛЯНЮК
Нормативно-правова база забезпечення реалізації інклюзивного навчання в системі освіти України

Тетяна ЄРОШКІНА
Основні напрямки виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів у сучасний період

Євген ІВАНОВ
Аналіз зарубіжних видань із питань менеджменту, управління освітою та педагогіки, представлених у наукометричній базі Web of Science за індексом цитування Impact Factor

Олександр КАПІНУС
Теоретичні основи розвитку рефлексивної культури в майбутніх офіцерів Збройних сил України в процесі професійної підготовки

Олена КИРИЛЕНКО
Компетентності вчителя фізики та астрономії

Олена КОВАЛЬОВА, Наталія КОВАЛЬСЬКА
Інноваційні методи навчання студентів іноземним мовам як засобу міжкультурної комунікації

Тамара КОРОСТІЯНЕЦЬ
Структура і зміст професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів математики

РЕЦЕНЗIЇ, ОГЛЯДИ

Андрій ДУШНИЙ
Штрихи до конкурсу «Візерунки Прикарпаття – 2018»