Випуск № 24 том 2, 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Наталія КАНТОР
Судочинство VS. медіація: співвідношення правових інститутів

Роман КОРСАК
Перспективи використання замків у готельній індустрії України: досвід Чеської Республіки

Стелла-Катерина КУРГАЄВА
Відображення теми материнства в іконографії епохи палеоліту

Дмитро МАЛЕЖИК
Діяльність творчої інтелігенції із захисту української мови в УРСР у 1960-х рр.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Уляна МОЛЧКО
Лірико-пісенні солоспіви Остапа Бобикевича на вірші українських поетів початку ХХ століття

Галина ПАСІЧНИК
Мелодика та ритміка в контексті езотерики українського музичного фольклору

Дарія СКАЛЬСЬКА
Візуальне мислення у видовій специфіці мистецтв

Ольга ФАБРИКА-ПРОЦЬКА
Постать Юрія Костюка в контексті української музичної культури

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Тетяна МАКАРОВА
Фреймова модель англійськомовної протестантської проповіді

Альона МАНЬКО
Художнє моделювання образу Донбасу в ліриці Івана Низового

Мар’яна МАРКОВА
«Снігова королева» Ганса Кристіана Андерсена та «Старий годинник» Віктора Винника: компаративний аналіз

Алла ОЛЕКСІЄНКО
Суб’юнктори в детермінативному реченні німецького медичного дискурсу

Марія ОСТАПОВИЧ
Засоби реалізації іронії в романі С. Дигата «Прощання»: алюзія, цитата, повтор

Наталя ОСТРАТЮК
Дієслова відчуття в сучасних семантичних класифікаціях дієслівної лексики

Ирина ПОЛОНСКАЯ
Основной компонентный состав семантической структуры заместителей высказывания

Людмила ПОНОМАРЬОВА, Руслана ВЕРЕТЕННІКОВА
Лексико-семантичне поле як спосіб уявлення мовної картини світу письменника на прикладі твору Генріха Сенкевича «Комо грядеши»

Наталя ПОПОВИЧ
Фразеологічні номени точної, неточної та приблизної квантитативності у структурі лексико-семантичного поля кількості в українській мові (на матеріалі словника «Фразеологізми та паремії Чернівеччини»)

Катерина РЕЗНІКОВА, Агнета ІГНАТОЛЯ, Оксана ЗАЯЦЬ
Реалістичне зображення образів жінок та їх теоретичне осмислення в наукових статтях та романі «Над Чорним морем» Івана Нечуя-Левицького

Наталія РОМАНЕНКО
Рецепція роману «По кому подзвін» Е. Гемінґвея українською літературою ХХ–ХХІ століть (етапи, перешкоди, новітня версія)

Ірина СКЛЯР
Осмислення роману Ярослава Мельника «Маша, або постфашизм» у психопоетикальній площині

Микола СТАСИК
Відображення національного менталітету в романі Дмитра Кешелі «Родаки»

Наталія СТЕФАНОВА
Праіндоєвропейські етнічні константи та їх синкретична семантизація в архаїчному ядрі концепту ДОБРО

Лідія ХОДА
Сленгова лексика в рекламних текстах (на матеріалі словацької та української мов)

Володимир ХОМА
До проблеми концепту в тексті художнього твору

ПЕДАГОГIКА

Наталія МАРЧЕНКО
Форми підвищення кваліфікації вчителів

Олена МАСЮК, Людмила ТИТАРЕНКО, Наталія СІНОПАЛЬНІКОВА
Застосування технології ейдетики в процесі навчання математики

Наталія НАУМЕНКО, Аліна РАСУЛОВА
Невербальні засоби у науковій комунікації викладачів та студентів

Катерина ОРДУ
Структура комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів

Алла САМКО
Життєвий і науковий шлях академіка Семена Устимовича Гончаренка

Ірина СІДОРОВА
Підготовка студентів педагогічних університетів до використання міжпредметних зв’язків на уроках музичного мистецтва у сучасній школі

Олена СТОЛЯРЕНКО, Оксана СТОЛЯРЕНКО
Антропологічна концепція в обґрунтуванні гуманістичних засад сучасного виховання

Ольга ТКАЧУК
Розробка моделі формування професійної компетентності майбутнього фахівця сестринської справи у процесі організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді

Тетяна УВАРОВА
Про принципи проведення навчальних екскурсій у межах формування лінгвокультурної компетентості іноземних студентів

Hanna SHMELKOVA, Oksana UBEIVOLK
Some theoretical problems in forming of professional responsibility

Марина ЩЕРБИНІНА, Юлія БОРИСОВА
Проблеми інтеграції студентів з інвалідністю в освітнє та соціальне середовище