Випуск № 23 том 2, 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Наталія КУХАРЄВА
Літературна спадщина Т. Г. Шевченка у фондовій збірці Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Євген ЛИЗЕНЬ
Питання Східної Галичини в справі відновлення польської державності 1918–1923 рр.

Олена МИРОНЮК
Діяльність української громади в країнах Балтії у 2014–2018 рр.

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Світлана КАЛЕНЮК
Роль образних парадигм у розкритті змістово-концептуальної інформації художнього твору

Олена КЛИМЕНТОВА
Реклама у релігійній комунікації

Наталья КОЧ
Христианская категория страдания в свете теории эмпирического обоснования знаний (лингвокультурный и когнитивный аспекты проблемы)

Ольга ЛЕХ, Ліліана МАКОВІЙЧУК
Концептуальне поле «FRAU» в контексті вивчення мовної ментальності

Роксолана МЕЛЬНИЧУК
Синонімія у явищі фоносемантизму сучасної німецької мови

Лариса МОСІЄВИЧ
Вплив синонімії та полісемії на переклад англомовної будівельної термінології українською мовою

Наталія НАУМЕНКО
Семантика назв лікарських рослин в українській мові та санскриті

Галина ОЛЕЙ НІКОВА
Фрактальний простір у науково-фантастичному дискурсі

Надія ОПАШНЮК
Соціокультурна домінанта в антропоцентричній парадигмі сучасного мовознавства

Тетяна ПОНОМАРЕНКО
Афористичність поетики Рене Шара

ПЕДАГОГIКА

Ілона ДЕНИСЕНКО, Анна ТАРАСЮК
Особливості використання технології змішаного навчання під час викладання іноземної мови у мовному вищому навчальному закладі

Ілона ДЕНИСЕНКО, Анна ТАРАСЮК
Особливості використання подкастів у процесі навчання іноземній мові студентів філологів

Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА
Директор закладу освіти: керівник чи менеджер (до дискурсу проблеми)

Наталія ІВАНЕЦЬ
Мультикультурна школа – модель нової школи в системі освіти

Марина ІЛЛЯХОВА
Креативність і творчість: дефініції понять

Алла ІЛЬЧЕНКО, Володимир ПИВОВАР
Людиноцентризм і гуманізм як характерні риси педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського

Ірина КАЗАНЖИ
Застосування педагогіки партнерства у побудові індивідуальної освітньої траєкторії майбутніх фахівців початкової освіти

Олександр КАПІНУС
Офіцер Збройних сил України як суб’єкт специфічної військово-професійної діяльності

Ганна КОВАЛЬ
До проблеми адаптації обдарованих дітей молодшого шкільного віку до навчання

Олена КОЗЬМЕНКО
Сучасні теоретичні погляди на успіх студентів

Анатолій КОНОХ, Олександр ПРИТУЛА
Етнічні традиції здорового способу життя як основи здоров’язбереження студентів вищих навчальних закладів

Мирослав КРИШТАНОВИЧ
Теоретико-методологічні основи інформаційно-комунікативних технологій у закладі вищої освіти

Ірина КУЗНЕЦОВА
Компоненти готовності майбутнього тренера зі східних одноборств до професійної діяльності

Ольга ЛІЛІК
Система формування готовності майбутніх учителів української літератури до роботи з літературознавчими поняттями: загальна характеристика

Ганна МАРИНЧЕНКО
Формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя історії засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

Наталя МОСКОВЧУК
Розвивальне комунікативно-україномовне середовище як провідний чинник формування україномовної професійно-комунікативної компетенції майбутніх іноземних фахівців технічних спеціальностей

Катерина МУЛИК
Сутність іншомовної підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у закладах вищої освіти