Випуск № 21 том 1, 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Іван ГОДЯ
Заклади гостинності Ужгорода: історія та сучасність

Зенфира ГУЛИЕВА
Переселенческая политика Российской империи

Ольга ДОВБНЯ
Репресії проти протестантів УСРР/УРСР (1920–1980-ті рр.) у сучасній вітчизняній історіографії: регіональний аспект

Оксана КАРАСЕВИЧ
Оцінки сучасною вітчизняною історіографією правової бази та адміністративної практики вирішення матеріальних питань сільськогосподарського виробництва в Україні 1953–1964 років

Ольга ЛАВРУТ
Національні процеси в школах Донеччини в другій половині 80-х – початку 90-х років ХХ ст.

Лілія ПИЛИПЕНКО
Розвиток національно-визвольного руху в Західній Україні в 1918–1939 роках

Світлана САВОЙСЬКА
Національний контекст регіональної моделі мовної політики Швейцарії

Валентин СЕВЕРИНЮК
Тарас Шевченко і Донеччина

Анатолий ЩЕДРИН
Парадоксография в истории мировой культуры: истоки, морфология, социокультурная динамика

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Аліна АКІМОВА, Анастасія АКІМОВА
Аналіз літературних творів корейської середньовічної прози

Ірина БАКЛАН, Марія БУГАЙОВА
Переклад назв документів галузі міжнародного права (на матеріалі німецько-українських міжнародних угод)

Олена ВІРИЧ
Концепт «самотність» у прозі М. Матіос

Анна ЗАВГОРОДНЯ
Подільність та мотивація як основні структурно-семантичні характеристики основ дієслів (на прикладах дієслів-інновацій німецької мови)

Надія КАБАНЦЕВА
Субсфера «універсум» як концептуальне поле політичної метафори на матеріалі української та англійської мов

Олена КЛИМЕНТОВА
Проблемні аспекти комунікативного статусу місіонерської проповіді

Людмила КОБИЛЕЦЬКА
Інновації чеських фразеологізмів на позначення часових та просторових відношень у сучасному узусі

Людмила КОРНЄЄВА, Альона МАКАРЧУК
Художній світ повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» у контексті психоісторичної концепції Ллойда Демоза

Євген КУПРІЯНОВ
Класифікація іспанських слів за іх словозмінними характеристиками

Ірина КУРИЛЕНКО
Екзистенціальні рефлексії душі Олеся Гончара в контексті біографічного дискурсу

ПЕДАГОГIКА

Сергій БЄЛЯЄВ.
Методологічні засади визначення цілей системи професійної підготовки вчителя до розробки і використання педагогічних технологій

Тетяна БОНДАР
Напрями діяльності Харківського обласного відділення товариства «Знання» в 1947–1975 роках

Олена БОЧАРОВА
Моделі творчості в дослідженнях зарубіжних науковців

Оксана ВОЛШ
Місце онлайн-освіти в системі гуманітарної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів

Наталія ГРОНА
Формування текстотворчої компетентності майбутніх учителів початкових класів

Алла ГУЦОЛ
Сутність та зміст ґендерної освіти в Українській державі

Інна ДЕМУЗ
Підготовка фахівців-аналітиків соціально-комунікативної сфери у закладах вищої освіти України

Богдана ЖОРНЯК, Мар’яна ТОМАШІВСЬКА
Педагогічні засади та принципи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва

Юлія ЗАКАУЛОВА
Передумови та структурно-функціональні особливості формування сучасної системи професійної освіти університетського рівня у Фландрії

Юлія КАРПЕНКО
Готовність майбутніх сімейних лікарів до науково-дослідної діяльності

Valentyna KOVALENKO.
A literary text as a mediator in inter-cultural communication

Алла КОЛОМІЄЦЬ, Євген ГРОМОВ
Викладання навчальних дисциплін англійською мовою студентам магістратури як чинник розвитку транснаціональної освіти

Инна КОНДРАТЬЕВА
Методологическое обеспечение предметно-языкового интегрированного обучения в общеобразовательных школах стран Европейского Союза

Надія КРАВЦОВА
Теоретико-методична модель педагогічного процесу Чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї

Ганна КРАВЧЕНКО
Управління розвитком професійної компетентності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Олена ЛОПАТЮК
Актуалізація професійної рефлексії у фаховій підготовці майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом

Юліана МАЛИК
Особливості вивчення гуманітарних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування

Наталія НАГОРНА, Павло ГУЩА
Формування професійної компетентності майбутнього менеджера сфери освітніх послуг