Випуск 1. 2012 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ФІЛОСОФІЯ

Оленич С.
Місце і роль соціальних інститутів сучасного українського суспільства в процесі становлення молоді

Гнатів З.
«Філософія серця»: модус життя і безсмертя

Бачко Н.
«Інший та Я»: ексцентричність діалогічного буття людини

Бурий А.
Страх і Ніщо як предмети кінорефлексій

Витак Г.
Чинник арт-терапії в соціальній адаптації осіб  з особливими фізичними потребами

Войтків Л.
Проблема душевного і духовного в українській філософії та вплив на неї німецької класичної філософії

Здоровенко Л.
Докорінні вияви української християнської духовності в теоретичній спадщині С. Ярмуся

Крутій Ю.
Віра як акт розумної волі

Матковський М.
Моральні ідеали виховання у творчості Тараса Шевченка та Івана Франка

Стеців В.
Особистість як необхідність

Стецько Д.
Концептуальний смисл (значення) та екзистенційний смисл (сенс) як аспекти культуротворення

ПЕДАГОГІКА

Галів М.
Реалізація ідеї національної автентичності української педагогіки у творчості Омеляна Вишневського

Гурій М.
Необхідність вивчення іноземної мови в умовах глобалізації суспільства

Душний А.
Активізації творчої діяльності студентів мистецьких факультетів як психолого-педагогічна проблема

Жигайло О.
Психологічні аспекти формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів

Калита Н.
Проблема виховного ідеалу в педагогіці

Колток Л.
Формування екологічної культури учнів початкової школи як психолого-педагогічна проблема

Лужецький В., Павловський Ю., Лепак О.
Алгоритмізація навчання з безпеки життєдіяльності

Лучкевич В.
Особливості формування міжкультурної компетенції під час навчання іноземної мови

Міщук У., Галів М.
Зміст та організація навчально-виховного процесу у початкових школах Галичини періоду нацистської окупації (1941 – 1944 рр.)

Муляр Н.
Морально-етичні цінності як виховний потенціал української родини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

Нищак І., Дебеляк В.
Використання інформаційних технологій при підготовці вчителя трудового навчання (на прикладі занять з креслення)

Пагута М., Петречко А.
Педагогічні засади створення електронного навчального посібника

Плахова С.
Народні рухливі ігри – важлива складова національної культури і етнопедагогіки

Салій В.
Розвиток школярів засобами музичного мистецтва

Турчик І.
Шкільний спорт у країнах Європи

Чепелюк А.
Умови психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури

ПСИХОЛОГІЯ

Бандура Г.
Обдарованість як об’єкт психологічного аналізу

Гринечко А.
Зміст ціннісного самовизначення в старшому підлітковому віці

Гриник І.
Психологічні особливості формування етнічної толерантності у студентської молоді

Ілляш С.
Погляд на самосвідомість з позиції системного підходу

Колечко О.
Динаміка образу « Я – майбутній професіонал» як ціннісна орієнтація студентів – учителів початкових класів

Хавула Р.
Психологічний аналіз ціннісних орієнтирів у юнацькому віці

Шмілик Н.
Психологічна готовність до материнства як чинник подальших взаємин матері та дитини

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Міщук У.
Роль експресем у творі І. Франка «Коваль Бассім»

Паночко М.
Особливості словотвірної структури українських правничих термінів-іменників Західної України ХІХ – початку ХХ ст.

Пиц Т.
З історії походження і поширення ремісничих назв гарбар та римар у слов’янських мовах

Варнацька Г.
Передумови модифікації темпоральної структури модерністської прози початку ХХ ст.

Вовк О.
Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та Марії Загірньої

Гаврилюк Х.
Поема «Енеїда» І. Котляревського як художній феномен

Дмитрів І.
Святий Франциск з Асижу і Богдан-Ігор Антонич: дотичність світоглядів

Зимомря І.
Художня модифікація у малій прозі Томаса Бернгарда

Лазірко Н.
Чарльз Діккенс та Джек Лондон в літературно-критичній оцінці Юрія Клена

Марочканич І.
Тлумачення культурного імперіалізму в поетичних творах Є. Маланюка: деякі тезаурусні аспекти

Розлуцький І.
Творчість Миколи Євшана: рецепція в контексті українського літературознавства ХХ століття

Темнюк Н.
Особливості побудови тексту: об’єктивні й суб’єктивні начала

ІСТОРІЯ

Лазорак Б.
Фінансово-господарська діяльність уніатських братств при Карвасарській хрестовоздвиженській церкві Кам’янця-Подільського (XVIII ст.)

Стецик Ю.
Акт канонічної візитації 1816 року – як джерело до вивчення історії парафіяльного храму святої Параскеви села Улично

Галик В.
Дрогобицькі юристи – кореспонденти Івана Франка

Галів М.
Народне (початкове) шкільництво Стрийщини у період німецької окупації (1941 – 1944)

Ільницький В.
Провідник Карпатського крайового проводу ОУН – Степан Слободян-«Єфрем», «Клим»

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Кекош О.
Особливості самбірської школи іконопису другої половини XVI століття

Кундис Р.
Теоретичний аспект баянно-акордеонного мистецтва Львівщини з позицій типологічних ознак регіональної виконавської школи

Мартинів Л.
Творчий портрет педагога, диригента, декана музично-педагогічного факультету Лева Коцана

Чумак Ю.
До питання еволюції творчої діяльності Віктора Власова у контексті одеської баянної школи

Шафета В.
Ансамблеве баянне виконавство і творчість: джерелознавчий і термінологічний аспекти

БІОЛОГІЯ

Бриндзя І.
Дослідження нітратного забруднення води колодязів на території Передкарпаття

Досвядчинська М.
Хімічна структура та біосинтез мікотоксинів грибів роду aspergillus

Кінчеші К., Кінчеші О., Куцериб Т.
Фоновий моніторинг, його роль в існуванні природних і техногенних екосистем

Коваль Н.
Мікотоксини грибів роду aspergillus

Куцериб Т.
Деякі аспекти трансформаційної діяльності ґрунториїв

Кучманич Н.
Оцінка забруднення атмосферного повітря вуглеводнями території Бориславського нафтогазового родовища

Павлюк Е., Марич В., Шустур В., Шафранський Р., Бриндзя І.
Проблеми забезпечення хімічної безпеки

Сеньків В.
Очистка стічних вод з використанням sbr-реактора

Слободян Л.
Рідкісна флора техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу

Філь В.
Дослідження розумової працездатності студентів у перший рік навчання

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Даньків О., Кузик О.
Енергетичний спектр електронів у гетеросистемі з нанокластерами точкових дефектів

Лешко Р., Турянська Л.
Дискретний спектр водневоподібної домішки у двошаровій сферичній квантовій точці відкритого типу

Бурда А.
Управління людським капіталом в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств

Вовк Ю.
Управління знаннями як умова збереження та розвитку культури організації

Хомош Ю.
Сучасна модель компетенцій менеджера природоохоронної діяльності

Відомості про авторів