Випуск № 22 том 1, 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Марія ВОРОНОВА
Рецензійний жанр у творчості Омеляна Пріцака

Ігор КУДРЯ
Практична філософія конфуціанства

Яна КУКУЛЕНКО
Педагогічні інститути УРСР у перебудовчий період: основні характеристики викладацького та студентського складу (1985–1991)

Наталія П’ЄХ
Ґенеза адміністративно-розпорядчих функцій Жовківського замку упродовж XVII–XVIII століть

Микола ТУГАЙ
Міграційна проблематика у публікаціях о. Михайла Зубрицького

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Романія БУРАК
Фольклорні акценти поезії Тараса Шевченка «На вічну пам’ять Котляревському»

Олександра ГАЗУДА
Поняття концепту в сучасній лінгвістиці

Інна ГРАБОВСЬКА, Олександра РЕВЕНКО
Організаційні характеристики англомовного діалогічного дискурсу

Інна ГРАБОВСЬКА, Наталія ШАКУН
Дейктичні особливості мовленнєвих кліше в сучасному англомовному дискурсі

Тетяна ДУДАРЬ
Нові слова іншомовного походження в засобах масової інформації (на матеріалі інтернет-видань “Studway” та «Платформа»)

Галина КОВАЛЬ
Емоційно-образна функція епітета в календарно-обрядовому фольклорі

Тетяна КОЛІСНИЧЕНКО
Конотативна енантіосемія ойконімів у рекламному туристичному дискурсі

Вікторія КОТВИЦЬКА
Функціонування тотожних повторів у сучасній німецькомовній художній прозі

Оксана РІБА-ГРИНИШИН, Тетяна КАЛИНЮК
Лексико-семантичні та структурні особливості англійської термінології нафтової промисловості (на матеріалі Deepwater Horizon)

Аліна САЇК
Українська лексика з погляду її стильових і стилістичних особливостей

ПЕДАГОГIКА

Ольга АКІМОВА, Володимир САПОГОВ
Емоційний та інтелектуальний складники творчого мислення: до питання співвідношення понять

Микола БОРОВИК
Подолання єдиної смуги перешкод як засіб розвитку фізичної витривалості майбутніх офіцерів Національної поліції України

Олександра БОРОДІЄНКО
Коучингова модель управління: впровадження шляхом навчання й розвитку персоналу

Гао ЖОЦЗЮНЬ
Зміст та етапи формування у майбутніх учителів музики здатності до самоконтролю фортепіанної навчально-виконавської діяльності

Інна ДЕМУЗ
Підготовка фахівців-аналітиків соціально-комунікативної сфери у закладах вищої освіти України

Ніна ДМІТРІЄВА
Будівництво комунікацій – новий напрям підготовки фахівців в ОДАБА

Людмила ДОВГОПОЛА
Методологічні підходи до вивчення проблеми формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності в процесі практичної підготовки

Наталія ЄРМАК
Особливості формування текстотворчих умінь і навичок учнів ЗЗСО основної ланки

Оксана ЗАРІВНА
Позааудиторні технології вивчення англійської мови

Андрій КАЛЕНСЬКИЙ
Принципи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів

Юрій КАЛІЧАК
Особливості функціонування недержавних закладів дошкільної освіти за кордоном

Олександр КАПІНУС
Критерії та показники сформованості професійної суб’єктності майбутнього офіцера Збройних Сил України

Інна ЛЕВЕНОК
Формування професійної комунікативної компетенції іноземних студентів-медиків (на основі використання професійно орієнтованого тексту)

Тетяна ЛІСОВСЬКА
Підготовка майбутніх педагогів до виховання в старших дошкільників морально-естетичних почуттів засобами народної музичної творчості

Лю СІНЬ
Дизайнерська діяльність студентів університету як педагогічна умова соціального виховання