Випуск 15. 2016 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ІСТОРІЯ

Батюк Т.
Мирон Кордуба та газета «Діло»: особливості співпраці

Владига О.
Михайло Грушевський та козацька археографія (львівський період)

Галик В.
Зв’язки Івана Франка із російською академією наук

Гончар О.
Образ Переяслава у рецепції М. Костомарова та А. Яковліва: порівняльний аналіз

Дегтярьов С.
Види матеріального заохочення цивільних чиновників на українських землях наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст.

Ільницький В.
Характеристика кадрового потенціалу крайового проводу ОУН

Кантор Н.
Історико-правовий аспект дослідження поняття «економічна безпека»

Левченко І.
Наукова і практична робота вчених харківського медичного товариства у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Маркович М.
Релігійна реформа імператора Юліана

Молоткіна В.
Встановлення державної монополії на книжковому ринку радянської України (1920 – 1930-і рр.)

Тарапон О.
Державні свята в Україні 1920 – 1930-х рр. як засіб формування радянських політичних цінностей

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Білич О.
Художня обробка шкіри на теренах Поділля

Бренюк А.
Видові і сюжетно-тематичні особливості творчості художників С. Кукурузи, Д. Брика та З. Гайха

Карповець М.
Філософське осмислення шуму в культурі

Паньків М.
Репертуар для народно-інструментальних колективів як чинник фахової розмаїтості

Синкевич Н.
Лев Туркевич і Євген-Орест Садовський: порівняльна характеристика творчих силуетів хорових диригентів

МОВОЗНАВСТВО. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Баровська А., Коваль І.
Комунікативний i комунікаційний: обсяг та межі понять

Капніна Г.
Колір у відображенні мовної картини світу (на прикладі німецької мови)

Карповець Х.
Лінгвопсихологічні чинники порушення орфографічних норм української мови

Котовська О.
Комплексна методика аналізу гіпертексту у комп’ютерному дискурсі

Кушлик О.
Словотвірна парадигматика відсубстантивних дієслів зі словотвірним значенням «перебувати в психічному стані, названому твірною основою»

Михайлова О.
Соціальна проблематика в телевізійних новинах: огляд теоретичних набутків

Навальна М.
Тенденції розвитку соціально-економічних дієслів у країнської мови на тлі соціальної динаміки

Рудківський О.
Фонетичні параметри варіантів голосних фонем німецької та української мов

Чжу Ц.
Етапи становлення поняття «прогнозування» та його відображення в китайській і російській мовній свідомості

Шум О.
Риси індивідуального стилю перекладача при відтворенні розмовно-побутової лексики (на прикладі німецькомовних перекладів української прози другої половини ХХ століття)

Дмитрів І.
«Молитвослов» у священичому служінні і художній творчості о. Василя Мельника (Лімниченка)

Зимомря М., Зимомря І.
Репрезентація творчої взаємодії в епістолярній спадщині Івана Франка крізь призму авторської ментальності

Накашидзе І.
Концепція батьківщини в еміграційній літературі: теоретико-методологічні засади

Черниш А.
Мотив ескапізму у хронотопному дискурсі роману О. Жупанського «Лахмітник»

ПЕДАГОГІКА

Бутиріна М., Новолаєв А.
Шляхи попередження «професійного вигорання» педагогів

Вайнола Р., Чжан С.
Формування етнічної толерантності студентської молоді в системі виховної роботи вищого навчального закладу

Веселовський А., Редчиць В., Ільчишин І.
Окремі напрями професійної підготовки фахівця фізичної культури у світлі вимог сьогодення

Гриб’юк О., Юнчик В.
Дослідницький підхід у навчанні з використанням системи динамічної математики GeoGebra

Довбня Л.
Рідна мова як навчальна база для білінгвальної освіти: транспозиція та інтерференція

Евтифіев А.
Особливості системи професійної підготовки суддів зі спортивної боротьби

Єрьоменко О.
Психолого-педагогічний супровід студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах

Жукова О.
Ігрові технології як засіб професійного самовизначення особистості

Жуковський В., Махлюк В.
Організаційно-педагогічні засади діяльності Острозької академії XVI – XVII ст.

Задільська Г.
Особливості методики навчання презентаційних вмінь студентів мовних спеціальностей

Когут У.
Теоретичні засади використання систем комп’ютерної математики у навчанні дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики

Копилова С.
Теоретичні основи організації спілкування у професійній підготовці магістрів соціальної роботи

Костіна В.
Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю

Красницька О.
Середовище інтернатного закладу спортивного профілю: деприваційний аспект

Малашевська І.
Методичний аспект саногенно-особистісної парадигми музичної освіти дошкільників і молодших школярів

Михалюк А.
Педагогічна модель формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва

Мусієнко О., Лемешко О., Самойлик С.
Роль фізичної культури і спорту у формуванні духовної складової особистості

Попадич О., Ваколя З.
Розвиток моральних цінностей іноземних студентів в умовах формування правової свідомості

Преснер Р.
Форми освіти дорослих у системі післядипломного навчання

Решетова І., Решетов О.
Досвід організаційно-педагогічної діяльності вчених рад вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів (1958 – 1963 рр.)

Русіна Н., Люльчик В., Кийко Н., Петрова О.
Формування дослідницьких компетенцій майбутніх фахівців із землевпорядкування

Семанчина В.
Управлінська компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу

ПСИХОЛОГІЯ

Заболоцька С.
Модель-програма особистісно-професійного саморозвитку майбутнього педагога

Зимянський А.
Психологічна характеристика образу «Я-педагог» студента

Марценюк М., Фельцан І.
Емотивний аспект професійної компетентності майбутнього педагога