Випуск № 29 том 4, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Галина СЕНИК
Мовні контакти та буковинська німецька мова (Bukowiner Deutsch): наслідки контактування української та німецької мов на Буковині

Вікторія СКРЯБІНА
Актуалізація ціннісних орієнтирів у заголовках англомовних та українськомовних інтернет-новин

Тетяна СМОЛЯНА
Концепт справедливість , актуалізований німецькомовною максимою

Катерина CОПІНА
Типи адресата в закликах Євромайдану: граматичний і тематичний параметри

Тетяна СПІЛЬНИК
Особливості функціювання граматикалізованих засобів вираження градаційного відношення з формою дієслова «сказати»

Любов СТОВБУР
Стилістичний потенціал словотворчих засобів у романі-пісні Г. Лютого «Мама-Марія»

Олександр СТРОКАЛЬ
Кольороназви Олексія Довгого: поетика контрасту

Тетяна ТАРАНУХА, Микола ВЕРЕЗУБЕНКО
Структурно-граматична класифікація фразеологізмів на позначення рис характеру людини в українській та німецькій мовах і особливості їх перекладу

Олеся ТЄЛЄЖКІНА
Поліптотон в українській поезії другої половини ХХ – початку ХХІ століття

Оксана ТИХОВСЬКА
Психоаналітичний аспект образу долі в українській міфології

Майя ТІТАРЕНКО
Людина як лінгвокультурний концепт у сучасній німецькій мові

Анастасія ФЕДОРОВА
Історико-семасіологічне висвітлення поняття «гріх» у германських і слов’янських мовах

Лідія ХАЛЯВКА
Типи образів роману Джеймса Гедлі Чейза «Немає орхідей для міс Блендіш»

Ірина ЦАРЬОВА
Юридична конструкція як лінгвістична дефініція

Наталя ЦИНТАР
Семантичний рівень емотивності англомовного дискурсу

Ірина ШАПОВАЛ, Володимир ГОШИЛИК
Семантико-прагматична характеристика оптативних висловлювань зі значенням нездійсненного бажання-шкодування стосовно минулого в сучасних українській та англійській мовах

Олександр ШВЕЦЬ
Методика виявлення типології номінативних речень англійської, французької й української мов

Iryna SHEVCHENKO, Olena KORDYUK
Implementation of the methodology of content and language integrated learning (CLIL) in the process of teaching history of the English language for future English teachers

Ольга ШЕСТАКОВА
Процес стандартизації сучасної граматичної термінології корейської мови

Максим ЯКОВЛЄВ
Індоєвропейська етимологія смислових вимірів концепту «політика» (політологічно-лінгвістичний аналіз)

Людмила ЯРОВЕНКО, Марина КИРИЛЛОВА
Особливості перекладу оцінної лексики

Володимир ЯСЛИК
Евіденційна семантика переповідності в українській мові

ПЕДАГОГIКА

Viktoriia SLABOUZ , Nataliia NIKITINA
Forming language personality’s foreign-language linguocognitive activity (anthropological approach)

Алла СТАДНІЙ
Моделі дистанційного навчання

Тетяна СТОЙЧИК
Концепція застосування хаб-технологій в управлінні якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Оксана СУБІНА, Наталія МАРЧЕНКО
Актуальні питання організації виховної роботи в системі професійної (професійно-технічної) освіти

Тетяна ТАБЛЕР
Використання на уроках математики електронних освітніх ресурсів, хмарних сервісів та сервісів Веб 2.0 як сучасних комп’ютерних засобів навчання

Вікторія ТАРАСОВА
Організаційно-педагогічна діяльність керівника в управлінні професійним розвитком педагогічних кадрів

Віталія ТАРАСОВА
Особливості корекційної роботи над звуковимовою у дітей із церебральним паралічем

Олена ТИМОЩУК
Вплив мовних бар’єрів на процес оволодіння іншомовним професійним спілкуванням студентами технічних спеціальностей

Тетяна УВАРОВА, Тетяна СТАС
Медіаграмотність та медіакомпетентність у сучасній освіті: виклики і тенденції

Вікторія УЛЬЯНОВА
Методологічні підходи до художньо-естетичного виховання майбутніх учителів художньої культури і майбутніх учителів музичного мистецтва

Ольга УХНАЛЬ
Використання інноваційних технологій в освітньому процесі для підготовки майбутніх учителів історії

Володимира ФЕДИНА-ДАРМОХВАЛ, Роман МИХАЙЛИШИН
Світові тенденції та інноваційні процеси в системі вищої освіти (на прикладі Туреччини)

Вадим ХАРКІВСЬКИЙ
Педагогічні умови виховання підлітків із девіантною поведінкою в процесі фізичного виховання

Руслан ЧУБУК
Активізація розвитку асертивності у майбутніх соціальних працівників

Роксоляна ШВАЙ
Конструктивізм та освітній процес

Ганна ШЕВЧУК
Актуальні проблеми та перспективи розвитку вищої освіти в Україні

Вадим ШЕМЧУК, Віталій ПОЛИВАНЮК, Юрій МУШТАТОВ, Ольга ФЕДОРЕНКО, Артур ОДЕРОВ
Модель формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів – фахівців фізичної підготовки і спорту

Людмила ШЛЄІНА
Реалізація гендерного складника в навчально-виховному процесі аграрного ЗВО

Альона ШУЛЬГА, Віталія ДІДУХ
Можливості дистанційної освіти в педагогіці партнерства

Віталій ЮДЕНОК
Вплив методів і прийомів на оцінювання рухових умінь і навичок учнів 12–15 років на різних етапах навчання

Василь ЯГУПОВ, Ксенія ЄРГІДЗЕЙ
Структурно-функціональна модель військово-професійної орієнтації вихованців військових ліцеїв