Випуск № 19 том 2, 2018 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Володимир ГОЦУЛЯК
Полемічна література XVI – XVII ст. в освітній культурі України

Ярослав МАНДРИК
Діяльність компартійних органів України із забезпечення села кадрами механізаторів у роки завершення злочинної насильницької колективізації (друга половина 1930-х років)

Тарас ПШЕНИЧНИЙ
Легалізації Української греко-католицької церкви в пострадянській російській історіографії

Вячеслав ЦИВАТЫЙ
Европейская реформация и внешнеполитические особенности кальвинистских теорий и практик политического сопротивления: институциональный и дипломатический дискурсы

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Галина ВАСИЛЬЄВА, Олена БОРОВИЦЬКА
Камерно-вокальні твори українських композиторів XIX століття в репертуарі фахівців напряму «Народний спів»

Станіслав ЖОВНІР
Творчість Агустина Барріоса в контексті сучасного гітарного мистецтва

Дмитро КУЧЕНЬОВ, Вадим ЛІВАК
Баян та його місце в українській музичній культурі XX – XXI століть

Вячеслав ЛАТКО
Біг-бенд та естрадно-симфонічний оркестр: ґенеза, сутнісні риси та специфіка використання

Нінель СІЗОВА
Діяльність Миколи Леонтовича в галузі професіоналізації хорового життя Вінниччини початку ХХ століття

Оксана ФРАЙТ
Ментальні та історико-соціальні чинники музично-мистецької діяльності українського жіноцтва

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Ганна БРУСКО
Лінгвістичний аспект візуально-графічних засобів франкомовної інтернет-комунікації

Юлія ГРИБІНИК, Тетяна ГАЛАЙ
Семантичні способи утворення термінів геодезичної сфери

Тетяна ГРОХОВСЬКА
Теоретичні та практичні засади вивчення дієприкметника на заняттях з української мови як іноземної

Оксана ДЗЕРА
Перекладознавчі проекції інтертекстуальності в інтерпретації Андрія Содомори

Оксана КОНОВАЛОВА
Девербативи із суфіксом –я в художньому дискурсі І. Франка

Світлана ЛИПКА
Синтагматичні характеристики німецьких іменників зі значенням «зухвалість» (на матеріалі публіцистичних текстів)

Христина ПЕТРІВ
Cемантичні виміри ідеї національної ідентичності у публіцистиці 90-х років ХХ століття

Карина РАЗУМНА
Типологія англійськомовної національно-маркованої лексики та сфери її концентрації

Наталія СУНЬКО, Каріна КРАУС
Актуалізація імені концепту PECULIARITY прецедентними феноменами у художньому дискурсі

Наіля ХАЙРУЛІНА
Жанрова своєрідсть українського та англійського реалістичного роману

Ірина ШАЙНЕР
Лексико-тематичні групи у канві лексико-семантичного простору художнього тексту (на матеріалі сучасних британських романів на військову тематику)

Марина АСЛАМОВА, Марина ЖОВНІР
Комунікативна толерантність у спілкуванні майбутнього лікаря

Поліна БЕЗНIС
Формування соціальних компетентностей у студентів в процесі вивчення ділової англійської мови

Тетяна ВЕРЕТЕНКО, Марина ЛЕХОЛЕТОВА
Вивчення ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки

Світлана ДЕНИСЕНКО
Мультимедійне освітнє середовище: сутність і специфіка

Олександр ДУБОВОЙ, Вячеслав БАБИЧ
Методика визначення стану сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи

Лариса ЖУРАВЛЬОВА
Порушення психомовленнєвого розвитку учнів молодшого шкільного віку з дисграфією

Ганна КАШИНА
Упровадження відкритої модульної мультимедійної платформи в систему післядипломної освіти

Олександр КОШУК
Інноваційні технології навчання як засадовий концепт компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх інженерів-аграрників

Анна ЛОЗЕНКО
Проблема рефлексії у дидактичній підготовці майбутніх учителів

Божена МАРУНЕВИЧ
Методична інтерпретація психолінгвістичних передумов формування лінгвістичної компетентності у студентів-філологів з урахуванням міжмовної інтерференції

Марія НАКОНЕЧНА
Теоретичні аспекти формування професійної компетентності фахівців будівельного напряму

Тетяна ОКОЛЬНИЧА
Ігри та забави як засіб фізичного виховання східнослов’янських дітей (на основі вивчення етнографічних джерел ХІХ – поч. ХХ ст.)

Валентина ПАПУШИНА
Концептуальні підходи до формування естетичної культури студентів у процесі навчання літератури

Світлана ПОВОРОЗНЮК
Українські народні казки та легенди у вихованні й розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників антитерористичної операції і внутрішньо переміщених осіб

Олена ПОП
Професійна готовність вчителя до екологічної освіти учнів у школах Канади

Марина РУДІНА
Науково-теоретичний і методичний аспекти формування перекладацької компетентності студентів

Юлія СЕМЕНЯКО
Визначення рівнів вихованості основ культури використання медіапродукції дітей у старшого дошкільного віку

Олена ТЕПЛОВА
Теоретичні основи процесу формування готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до творчої самореалізації

Катерина ТРИБУЛЬКЕВИЧ
Розвиток студентського самоврядування у 2011-2015 рр. на території Української незалежної держави

Ірина ФІРСОВА
Проблемно-дослідницька діяльність як умова активізації професійної соціалізації майбутнього викладача-педагога

Тетяна ЯКОВИШИНА
Agile-методологія як чинник модернізації сучасного освітнього простору

Людмила ЯСНОГУРСЬКА
Викладання іноземних мов у добу глобалізації

РЕЦЕНЗIЇ. ВIДГУКИ. ПОВIДОМЛЕННЯ

Андрій ДУШНИЙ
VI-й фестиваль «День баяна та акордеона» в Дрогобичі