Випуск № 23 том 1, 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Ліна БІЛОУС
Історія нафтогазової справи Дрогобицько-Бориславського промислового району середини 40-х років XX ст. − початку XXI ст. у дослідженнях вітчизняних науковців

Maria GEORGIEVA
Effect of euro-integration processes on the agricultural sector of the economy of Bulgaria

Іван ГОДЯ
Історія розвитку садово-паркового туризму Закарпаття

Тетяна ГОРБАНЬ
«Пресекать и карать… русофобство и мазепинство»: український рух у публіцистиці С. Н. Щоголєва

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Юрій СТЕЦИК
Методичні підходи до використання міжпредметних зв’язків на уроках правознавства

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Гызылгюль Агали кызы АБДУЛЛАЕВА
Исторический след древнего тюркского лексического слоя в сложных словах (XVII век)

Елєніка АВРАМІДІ, Олена ЛАЗЕБНА
Щодо наукових дискусій навколо понять «молодіжний сленг», «молодіжна мова» та «соціолект» у сучасній німецькій мові

Алина АКИМОВА, Анастасия АКИМОВА
Особенности визуального и вербального в драме Хэ Цзина-Чжи и Дина Ни «Седая девушка» (1943–1945 годы)

Turkan ALIYEVA
Artistic and aesthetic concept in new Turkish literature

Олена БИНДАС
Мовні тактики впливу на читача в статтях британської преси про Брекзіт

Наталія БІГУНОВА
Схвалення як тактика реалізації стратегії пом’якшення висловлювання (на матеріалі англомовного літературного дискурсу)

Леся БОНДАР, Вікторія КУЛИКОВА, Олег МАЛАШЕНКО
Синтаксичні засоби реалізації прагматичного потенціалу франкомовних текстів у галузі міжнародного права: перекладацький аспект

Ігор ГОНТА
Етнофобізми на позначення американців як засіб збереження екстралінгвістичної інформації

Наталя ГУМЕНЮК
Оцінний складник концепту Brexit і його актуалізація в сучасній англійській мові

Гюнель ГУРБАНОВА
Роль калек в образовании финансовых терминов в азербайджанском и турецком языках

ПЕДАГОГIКА

Тетяна БАКУМЕНКО
Механізми мотивації студентів педагогічних закладів вищої освіти як основного фактора формування в них основ творчої самореалізації в умовах особистісно орієнтованого освітнього процесу

Наталія БАРАДІЯ, Лілія ПОКАСЬ
Формування фінансової грамотності через впровадження педагогічних технологій

Оксана БІГИЧ
El Día de Muertos: інтерактивні завдання блогу ProfeDeELE

Оксана БОГДАНОВА
Теоретичні основи методики сприймання і розуміння іноземної мови, спрямованої на розвиток дискурсивної компетенції курсантів

Наталія БОЖКО
Порівняльний аналіз традиційної та електронної дидактики

Олена ВАСИЛЕНКО
Функціональна грамотність дорослого населення в контексті неформальної освіти

Алла ВАСИЛЮК
Реформування вищої освіти в умовах системної трансформації суспільства

Павло ГАМОЛІН
Поліхудожній підхід у підготовці майбутніх викладачів образотворчого мистецтва до роботи в закладах позашкільної освіти

Leonid HIKOV
Über den fremdsprachenunterricht an der universität

Людмила ГОНЧАР
Виховний потенціал сім’ї у формуванні гуманних батьківсько-дитячих взаємин

Олена ГОНЧАРЕНКО
Гендерний аналіз процесу соціалізації хлопчиків: закономірності, суперечності, труднощі, обмеження

Марія ГРЕБ
Тестовий моніторинг навчальних досягнень учнів закладів загальної середньої освіти під час вивчення словотвору української мови

Тетяна ГРІНЧЕНКО
Формування індивідуального мистецького досвіду майбутнього піаніста-концертмейстера

Юлія ДЕМЧЕНКО
Самоосвітня компетентність – невід’ємна складова частина професійної компетентності (діяльності) майбутнього учителя

РЕЦЕНЗІЇ

Зоя ВАЛЮХ
Рецензія на монографію кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Дружинець Марії Львівни «Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти»

Юрій МОСЕНКІС
Рецензія на монографію Романченко Алли Петрівни «Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти»