Випуск № 28 том 1, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Еліна АНАНЬЯН
Заголовок як ключовий елемент англомовного газетного наративу

Илькин Вагид оглы АСКЕРОВ
Некоторые непродуктивные суффиксы на Орхоно-Енисейских памятниках и их следы в современном азербайджанском литературном языке

Оксана БІЛІЧАК
Джерелознавча база дослідження творчості Є. Плужника

Альона БОВТ.
Особливості перекладу науково-технічних текстів (на прикладі наукових статей у галузі залізничного транспорту)

Світлана ВИСКУШЕНКО
Концепт ТВАРИНА як центральний концепт англійської фахової мови тваринництва

Іванна ВОЛОСЯНКО
Проблема ґендерних стосунків у сучасній українській прозі на тему війни на Донбасі

Тетяна ГАРАСИМ, Андріана ЗУБРИК
Типологія словесних поетичних образів збірки «Між горами» Р. Фроста

Людмила ГЕРМАН, Інна ПІДГОРОДЕЦЬКА, Олена ТИХОНЕНКО
Основні етапи становлення мовного ландшафту Харкова на тлі соціально-політичних змін

Світлана ГІРНЯК
Педагогічна термінологія Стефана Коваліва: до питання про становлення наукової мови в Східній Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Олександра ГОНЮК
Хронотоп міста в романі С. Жадана «Інтернат»

Тетяна ДЕГТЯРЬОВА, Ольга КОНЬОК, Ольга СКВАРЧА
Формування лінгвокультурологічної компетентності студентів-іноземців за допомогою текстів усної народної творчості

Альона ДЕРЯБІНА
Структурні особливості терміносполук німецької фахової мови цивільного права

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ
Трансформація паттернів колективного несвідомого як чинник формування метажанрової форми містерії

ПЕДАГОГІКА

Карина АВРАМЕНКО
Впровадження методик викладання i розвиток навичок iнфомедiйної грамотності в підготовці майбутніх педагогічних працівників

Наталія АДАМЮК
Інновації оцінювання рівня сформованості професійної компетентності перекладачів жестової мови

Антоніна АНІЩУК, Юлія МОЙСЄЄНКО
Дитяча література як засіб формування світосприйняття у дітей 5–6 років

Олена АРТЮХОВА
Інклюзивне навчання як проєкція розвитку соціально-правового суспільства

Shahla AKHMADLI
Development of general secondary education in Nakhchivan during the independence period: problems, perspectives

Павло БАБИЧ
Підготовка майбутніх вчителів інформатики до застосування мультимедійних технологій для молодших школярів в умовах інклюзивної освіти

Майя БАБКІНА
Формування професійної компетентності сучасного викладача вищого навчального закладу

Людмила БАЙДАК, Олена КРЕКОТЕНЬ
Інтерактивні технології у викладанні англійської мови студентам нелінгвістичних закладів вищої освіти

Наталія БАРАНЕНКОВА, Наталія ЛАШУК
Проблематизація процесу навчання іноземної мови за професійним спрямуванням засобами навчальних стратегій

Інна БЕЗНОСКО
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки фахівців природничо-математичних спеціальностей

Тетяна БІЛАН
Світоглядні аспекти формування професійної самосвідомості майбутнього педагога

Орислава БІЛИК, Оксана ПУГА
Дидактичний потенціал мобільних додатків у вивченні іноземної мови в умовах аудиторної та позааудиторної діяльності

Ольга БІЛЯКОВСЬКА
Якість освітнього процесу як чинник підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів

Maryna BOICHENKO, Andrii NYKYFOROV
Decorative art teaching in the context of non-formal education of Ukraine (XIX – early XX century)

Олександр БОНДАРЕНКО
Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу тактичного рівня для подальшого проходження військової служби у військовому ліцеї

Ірина БУЖИНА, Максим ІМЕРІДЗЕ, Іван БИКОВ
Соціальний захист дітей з інвалідністю у процесі інклюзивного навчання

Станіслав БУРЧАК
Педагогічні умови розвитку творчості майбутніх учителів математики

Ірина ВОЛОШАНСЬКА, Зоряна ХАЛО
Особливості використання комунікативних методів навчання для розвитку навиків говоріння на уроках іноземної мови

Маргарита ВОРОВКА, Андрій ПРОЦЕНКО
Діалог як засадничий концепт реформи освіти в Україні

Микола ГАГАРІН
Характеристика технології проєктування виховної системи закладу загальної середньої освіти

Kateryna HALATSYN, Alla FESHCHUK
Formation of communicative culture of students in higher technical educational institutions by means of game technologies

Віта ГЕРАЩЕНКО
Професійна підготовка викладачів правознавства: проблеми та перспективи

Тетяна ГОРОХІВСЬКА
Особливості професійно-педагогічної діяльності як методологічної основи розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів

Світлана ГРИЩЕНКО
Формування професійної майстерності у сфері супервізії в Канаді

Ольга ГУМАНКОВА, Оксана МИХАЙЛОВА
Реалізація автономного навчання у процесі формування професійної методичної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в дошкільній та початковій освіті

Світлана ДОВБЕНКО
Традиції виховання толерантності у виховних моделях українського народу

Людмила ДОВГОПОЛА
Навчальна практика з генетики як компонент практико-орієнтованого підходу в системі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін

Тетяна ЄРМАК
Готовність вчителів до формування лідерських навичок учнів

Marianna ZHUMBEI
Analysis of the aspects of professionalism of a tour guide

Тетяна ЖУРАВКО
Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку: теоретичний аспект

Сергій ЗАБРОДСЬКИЙ, Вадим ШЕМЧУК, Володимир КЛИМОВИЧ, Євген ГОНЧАРОВ, Антон ПАШУБА
Сутнісні характеристики готовності майбутніх офіцерів до службово-бойової діяльності засобами спеціальної фізичної підготовки з урахуванням типу темпераменту

Тетяна ЗАКУСИЛОВА
Шляхи забезпечення якості освіти майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки в закладах вищої медичної освіти

Вікторія ЗІНЧЕНКО
Орфоепічна, акцентуаційна та лексична робота на заняттях ділової української мови як важливий чинник формування високого рівня культури мовлення студентів економічного профілю