Випуск № 28 том 4, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Ірина РОЗДОЛЬСЬКА
Літературна група українських січових стрільців «Митуса»: ідейно-естетичні засади і генераційний статус

Оксана СИВИК
Історична тематика в новелі В. Гауфа «Портрет імператора»

Оксана СЛІПУШКО, Анастасія КАТЮЖИНСЬКА
Інтертекстуальний дискурс образної системи барокової драми «Олексій, чоловік Божий»

Галина СОКОЛОВА, Тетяна ПЛОТНІКОВА, Ірина ЛИСЕНКО
Модель міжкультурного навчання іноземної мові: про мотивацію та деякі форми контролю

Наталія ТЕЛЕГІНА, Ольга МИМОХОД
Контраст як складова частина художньої організації тексту роману Ірвіна Шоу «Вечір у Візантії»

Лілія ТЕРЕЩЕНКО
Концепти БАГАТСТВО та WEALTH як виразники ціннісних домінант англійської та української лінгвоспільнот

Оксана ТРУМКО, Ольга РУСНАК
Постать Івана Огієнка в лінгводидактичному аспекті

Діана ХОРТЮК
Особливості перекладу категорії комічного українською мовою

Татьяна ХРАБАН, Евгений СТЕПАНЕНКО
Манифестация механизмов психологической защиты на языковом уровне в поэтическом творчестве участников операции объединенных сил (психолингвистический аспект)

Ольга ЧЕРЕМСЬКА, Вікторія СУХЕНКО
Екологія мови – екологія душі: до питання про роль неозапозичень в українській мові

Світлана ШАБАТ-САВКА
Комунікативно-інтенційний зміст преференційних висловлень в українських пареміях

Оксана ШАПОШНИК
Перекладознавчий етап у комплексній методиці дослідження жанрово-стилістичної специфіки перекладу дитячого фентезі

Тетяна ШВЕЦЬ
Семантичні групи фразеологічних одиниць німецької мови із соматичним компонентом

Людмила ЮРСА, Оксана НЕГЕР
Еколінгвальні особливості української пропріальної лексики пострадянської доби

ПЕДАГОГIКА

Олександр ВОРОХАЄВ
Система громадського здоров’я в Україні

Олексій СОПІН
Розвиток здатності до проєктної самореалізації як проблема теорії і методики професійної освіти викладача вищої школи

Олена СТЕПАНЕНКО
Шляхи реалізації диференційованого підходу в процесі навчання зарубіжної літератури

Юрій СТЕЦИК, Микола ГАЛІВ
Матеріальне забезпечення виховних закладів сестер Василіянок у Дрогобичі (1920–1939 рр.)

Пенфей СУНЬ
Художественные принципы символизма в камерно-вокальной музыке французских композиторов как объект музыкально-педагогической практики

Галина ТАРАНЕНКО
Критичне мислення як умова набуття логічної компетентності та формування логічної культури особистості в сучасному культурно-освітньому просторі

Юлія ТАРАНЕНКО
Домінантність рефлексивної діяльності в параметрах професійної підготовки майбутніх учителів хореографії

Світлана ТЕСЛЕНКО
Формування моральної готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в школі засобами художньої літератури

Наталія ТИМОЩУК
Гейміфіковані елементи на заняттях з іноземної мови професійного спрямування

Лілія ТКАЧ
Результати експерименту щодо практичної підготовки майбутніх техніків-технологів зі спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів»

Світлана ТКАЧЕНКО
Констатувальний етап експерименту з формування етичної компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін

Юлія ТОДОРЦЕВА
Підготовка професійно мобільних соціальних працівників до соціального супроводу сімей, що виховують дитину із синдромом Дауна

Світлана ТОЛОЧКО, Альона ШКОДИН
Компетентнісна парадигма безпекової підготовки фахівців аграрної галузі

Наталія ТРОФАЇЛА
Формування емоційної культури у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

Ірина ТУРЧИК, Наталія БЄЛІКОВА
Ґенеза системи шкільного фізичного виховання і спорту у США (1930–1944 рр.)

Артем ТУРЧИНОВ, Вадим ШЕМЧУК, Артур ОДЕРОВ, Володимир КЛИМОВИЧ, Максим САМОРОК
Педагогічна модель формування навичок рукопашного бою майбутніх офіцерів до дій в екстремальних умовах

Ольга ФЕРТ
Соціальна перцепція як складова формування гармонійних відносин в інклюзивному освітньому середовищі

Світлана ФУРДУЙ, Ольга ЗАМАШКІНА, Вікторія МАНІТА
Процес підготовки фахівців соціономічної сфери: формування професійних компетентностей

Ахмед ХАЛІЛІ
Питання змісту математичної освіти учнів базової середньої школи Палестини

Неліна ХАМСЬКА, Анна КИНАЛЬ
Шляхи розвитку мотивації до набуття інформаційної компетентності майбутнього вчителя

Ольга ХЕНДРИК
Основи Бартенієфф: аналітичний підхід до педагогіки сучасного танцю

Kateryna SHAPOCHKA, Raiisa VDOVYCHENKO
Parents’ readiness to educate children with learning disabilities in inclusive educational institutions

Сергій ШАРОВ
Особливості соціальної компетентності студентів педагогічного університету

Володимир ШЕВЧЕНКО
Розвиток системи спеціальної освіти в Україні після входження до складу СРСР (1923–1930 рр.)

Оксана ШИКИРІНСЬКА
Підготовка майбутніх учителів до формування естетичної культури молодших школярів засобами образотворчого мистецтва

Тетяна ШИНКАР
Методична робота в закладах дошкільної освіти: нормативно-правові аспекти

Наталія ШКОЛЯР
Реалізація особистісно орієнтованого підходу через використання гейміфікації в навчанні іноземної мови

Роман ШОСТАК
Поняття «компетентність» у науковій літературі

Віталій ЮДЕНОК
Проблема рухової активності в процесі покращення координаційних якостей учнів середнього шкільного віку

Василь ЯГУПОВ, Ксенія ЄРГІДЗЕЙ
Сутність і зміст військово-професійної орієнтації ліцеїстів закладів спеціалізованої середньої освіти військового профілю

Тетяна ЯКОВИШИНА
Педагогічні умови застосування арт-терапії у підготовці вчителів початкової школи

Лариса ЯНОВСЬКА
Етнокультурна діяльність учителя історії засобами музейної педагогіки

Olena YASHCHUK
Structural components of the model of preparation of a modern primary school teacher for the formation of logical skills in students

Сергій ЯЩУК
Впровадження європейського досвіду підготовки фахівців соціальної сфери у систему вищої освіти України

Тетяна ГЕРА, Жанна ГУЩАК
Безпекознавчий та психологічний компоненти сучасної побутової діяльності особистості

Ірина БРУШНЕВСЬКА
Модель формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

Валентина ВІТЮК
Аналіз основних причин правописних помилок студентів закладів вищої освіти

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Віталій ОХМАНЮК, Ольга KOМЕНДА
Oсобливості інтерпретації циклу творів Й. С. Баха «Добре темперований клавір» у баянному виконавстві