Випуск № 29 том 2, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Іванна ДЕВДЮК
Екзистенційний дискурс як предмет літературної компаративістики: теоретико-методологічний аспект

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ
Теорія постпостмодерністського британського роману: систематизація відмінностей

Роксолана ЖАРКОВА
Жіноче письмо і жіноче «Я»: інтерпретація ізольованості та проблема рецепції

Оксана ЗГУРСЬКА
Порушення хронологічної послідовності у романі У. С. Моема «Розмальована завіса»

Анна ЗІЗІНСЬКА
Особливості синтаксичної структури імперативів у ранньоновоанглійський період

Наталя ІВАНИЦЬКА, Ніна ІВАНИЦЬКА
Дієслівна синтагматика наукової мови: зіставний аспект

Петро ІВАНИШИН, Віра КОЗАЧОК
Основні елементи шевченкознавчої герменевтики Леоніда Білецького: методологічні аспекти

Марина КАМІНСЬКА, Інна ЗАБУЖАНСЬКА
Комунікативна природа імпліцитної негативної оцінки

Ольга КИРИЛЮК
Структура асоціативно-семантичного поля «ворог» у дискурсі інформаційної війни

Тамара КИРПИТА
Джеймс Стівенс і Станіслав Вінценз: історично-художні паралелі

Анастасія КІНАЩУК
Модель концепту ірраціональність (на матеріалі української, англійської та німецької мов)

Михайло КОВАЛЬЧУК
Складні речення зі співвідносним особовим займенником як різновид конструкцій перехідного типу зв’язку між паратаксисом та гіпотаксисом у сучасній українській мові

Юлія КОВАЛЬЧУК
Пейзажі рідного села у творчості Максима Рильського

Інна КОЗУБАЙ, Анна ХАДЖИ
Лінгво-семантичні особливості використання прецедентних імен у структуруванні американських реп-пісень

Анна КОЛІСНИЧЕНКО
Міфологічний код творів Гарта Крейна

Євгенія КОРНЄЛАЄВА
Прагматичні характеристики рекламного дискурсу (на матеріалі журналу “The Economist”)

Тетяна КРИСЕНКО, Тетяна СУХАНОВА
Навчання аудіювання іноземних студентів під час позааудиторної роботи

Анастасія КУЗЬМЕНКО
Характер модальності євроанглійських пісенних текстів

Інна ЛІВИЦЬКА
Семіотичне моделювання фемінності в епістолярному романі Анни Бронте «Незнайомка з Уайлдфел-Холлу»

Наталія ЛОСКУТОВА
Полісемія в кінематографічній терміносистемі французької мови

ПЕДАГОГIКА

Тамара ГУМЕННИКОВА
Case study як складова частина індивідуалізованого освітнього контенту професійної підготовки майбутніх судноводіїв

Vasyl HUMENIUK
Methodological principles of formation of ready for future masters of medicine for pedagogical activities

Serhiy DANYLYUK, Vadym TKACHENKO
Realization of professional-and-managerial orientation of managers of socio-cultural activities in the process of their professional activitie

Таміла ДЖАМАН
Реалізація середовищного й інклюзивного підходів до навчання в контексті інклюзивної освіти як умова євроінтеграції

Наталя ДМІТРЕНКО
Суб’єкт-суб’єктна педагогічна взаємодія у процесі автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування

Вікторія ЗАЙЦЕВА, Наталія ЯРЕМЧУК
Дискусія як засіб комунікативної взаємодії учнів на уроках української мови

Мар’яна ЗАХАРЧУК, Марія ЮРКІВ, Ольга ЛЕВИЦЬКА-РЕВУЦЬКА , Марко ЗАХАРЧУК
Засоби підвищення мотивації слухачів на заняттях іноземної мови в системі післядипломної освіти (освіти дорослих): пісенний матеріал

Ганна ІВАНЮК, Яна МАТЮШИНЕЦЬ
Актуальність педагогічних практик Тимофія Лубенця про розвивальне середовище для дітей у контексті розбудови Нової української школи

Ганна ІВАНЮК, Оксана ХOМИЧ
Етапи підготовки вчителя початкової школи в Канаді (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Олена КАЗАЧІНЕР, Ірина ГОРДІЄНКО, Юлія АЛІМОВА
Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я для дітей і підлітків: співпраця батьків і вчителів-реабілітологів

Ольга КАНІБОЛОЦЬКА
Сучасний стан неперервної професійної підготовки вчителя іноземної мови в умовах інформаційного суспільства

Інна КИРИЧОК, Інна ЯРЕМЕНКО, Ірина ТОНКОНОГ
Педагогічні умови формування культури діалогічної взаємодії у молодших школярів у роботі над казкою

Kaleriia KOVALOVA, Elvira HERASYMENKO
Methods of motivation forming during foreign language classes

Марія КОЗОЛУП, Руслана КОМАР
Навчання академічного письма у вищій школі: теоретико-методологічні засади

Yuliia KOPOCHYNSKA
Formation of the activity-operational component of the professional identity of future specialists in physical therapy, ergotherapy

Ганна КОРЧАГІНА
До проблеми формування інтелектуальних умінь учителів музичного мистецтва у процесі музично-виконавської діяльності

Діана КОХАН
Педагогічне стимулювання позитивно-активної мотивації як умова формування шляхетного ставлення до жінки в підлітків

Олена КРАВЕЦЬ
Розвиток м’яких навичок засобами іноземної мови за професійним спрямуванням у здобувачів вищої освіти немовних вузів

Тетяна КРАВЦОВА
Ресурсний підхід до організації тьюторського супроводу майбутніх магістрів освіти

Неля КРАВЧУК, Оксана АВРАМЕНКО
Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи із сім’єю як педагогічна проблема

Ксенія КУГАЙ
Організаційно-педагогічні передумови становлення і розвитку Львівського університету

Дмитро КУЗЬМЕНКО
Валеологічна саморегуляція майбутніх юристів