Випуск № 31 том 2, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Юрий ДРУЗЬ, Галина ДРУЗЬ
Ассоциативно-семантический потенциал лексемы «бизнес» в русском языке

Тетяна ЄВТУШИНА, Людмила ДІДУР
Культуромовний аспект політичного дискурсу В. Зеленського (на матеріалі звернень періоду карантину)

Марина КАМІНСЬКА
Іншомовна комунікативна компетенція як важливий чинник у навчанні майбутніх фахівців

Тетяна КАРАВАЄВА, Олена МІТІНА, Марина ТЕР-ГРИГОРЬЯН
Семантика «нещастя» в англійському та українському паремійних фондах

Ірина КАРАМИШЕВА
Структурна та функційна характеристика абревіатур у сучасному медіа-дискурсі (на матеріалі статей BBC та CNN)

Максим КАРПУСЕНКО, Наталія КАРПУСЕНКО
Особливості непідготовленого та підготовленого мовлення Д. Трампа (на прикладі перших президентських дебатів та промови в м. Клівленд)

Ірина КАЦІОН
Семантичні аспекти пареміологічного поля з компонентом БАТЬКО в турецькій мові

Ірина КАЧУР
Предметні метонімічні концептуальні моделі у британській кінорецензії

Юлія КОВАЛЬЧУК
Інтерпретація оповідей про Аліпія-іконописця у «Легендах старокиївських» Наталени Королевої

Виктор КОЗЛОВСКИЙ
Коммуникативно-когнитивный аспект предложения с конъюнктивом

Наталія КОЛОМІЄЦЬ, Марія МАКОВСЬКА
Особливості вербалізації концепту “生意” у фразеологізмах китайської мови сєхоуюй

Володимир КОНКУЛЬОВСЬКИЙ, Тетяна КРУШЕЛЬНИЦЬКА
Алюзія як компонент критичного мислення в кіноіндустрії

Олена КОПИЛЬНА
Відтворення інтермедіальних елементів у перекладі

Антоніна КОРОЛЬ, Вікторія ВОЛОЩУК
Засоби маніпулятивного впливу в сучасному німецькомовному медіа-дискурсі

Світлана КРИШТАЛЬ
Перехід англійських іменників, що називають універсальні побутові інструменти, у метафоричні дієслова

Олена КРУТЬ
Ономасіологічна структура одиниць на позначення агресії: теоретичні підстави

Олена КУДРЯВЦЕВА, Анастасія БАНАР
Особливості вживання прийменниково-іменникових сполук у художньому стилі сучасної німецької мови

Галина КУЗНЄЦОВА
Типологічні зіставлення художньо-творчого вираження психології персонажів у п’єсах Володимира Винниченка та Єжи Шанявського

Ірина КУЛИНА, Юлія БЕРЕЗІНА
Природа наголосу та його становлення в історичному просторі німецької мови

Інна ЛИНЧАК
Українські скоромовки як засіб удосконалення фонетичних навичок студентів-інокомунікантів

Інна ЛІВИЦЬКА
Художній наратив – подія – дискурс та питання наративної організації досвіду

Мар’яна ЛУК’ЯНЧЕНКО
Основні тематичні та інтертекстуальні аспекти роману «П’ятниця, або тихоокеанський лімб» Мішеля Турньє

Ірина МАЛИШІВСЬКА, Наталія МАЙКОВСЬКА
Проблема моралі та морального вибору в романі Ієна Мак’юена «Амстердам»

Катерина МЕЛЬНИКОВА, Леся КОНОПЛЯНИК
Втілення ідей нової національної ідентичності в літературі Ірландії XXI століття

Олена МІЗІНКІНА
Літературний етнообраз Мамая в сучасному романі («Щоденник Мавки» Дари Корній)

Андрій МОКЛИЦЯ
Лексико-граматична модель польськомовної інтернет-реклами

Марія НЕЧИТАЙЛО
Функціональний підхід у синтаксичних дослідженнях китайської мови: розвиток та перспективи

Ольга НОВОДВОРЧУК
Окремі особливості версифікації в українській дитячій літературі початку ХХІ ст.

Ірина ОСОВСЬКА, Поліна ЧЕРНОІВАН
Особливості німецько-українського перекладу жіночої прози (на матеріалі перекладу роману Герти Мюллер «Гойдалка дихання» Наталі Сняданко)

Ольга ПАВЛИК
Прагматичні аспекти в перекладі

Oksana PRYSIAZHNIUK, Kostiantyn PRYSIAZHNIUK
Cechy nowoczesnej sytuacji kulturowo-językowej w Szkocji

Олена ПРИСЯЖНЮК
Тизер у німецькій та українській мовах: особливості перекладу

Тетяна РИЧКА, Оксана ЧАЄНКОВА
Образ символу кохання в соматичній фразеології (на матеріалі української й англійської мов)

Ірина РОЗДОЛЬСЬКА
Життєтворчість Українських Січових Стрільців у журналі «Маски» (1923)

Алла РОМАНЧЕНКО
Фразеосфера елітарної мовної особистості Петра Сороки: етнокультурне та особистісне

Діана САБАДАШ, Лілія ПАВЛІВ
Юридичні терміни в серіалі “The Good Wife” (когнітивно-прагматичний аспект)

Анастасія СИЗОНЕНКО, Еліна КУЩ
Загальна характеристика та жанрова варіативність англомовного публіцистичного дискурсу

Марина СИТКОВСЬКА
Жанрова архітектоніка роману І. Багряного «Тигролови»

Наталія СЛІПАЧУК
Рецепція творчості Джозефа Конрада в західному літературознавстві

Наталія СТРАТУЛАТ
Питання лексичної норми в мовленнєво-професійній діяльності

Віталіна ТАРАСОВА
Новітні тенденції функціонування військової субстандартної лексики української мови: психолінгвістичний експеримент

Наталія ТЕЛЕГІНА, Оксана ПАСІЧНИК
Специфіка психологічної портретизації жіночих образів у романі Сідні Шелдона “The Other Side of Midnight”: контрастність зображення

Уляна ТИХА, Наталія КУРАВСЬКА
Алюзивно-цитатний вимір інтертекстуальності постмодерністського художнього тексту

Tetiana TKACHUK, Inha PASLAVSKA
Interactive techniques of learning in the high school in the context of globalization

Лариса ТОПЧИЙ
Поняття «гендер» у контексті фразеології

Ірина ФЕСЕНКО
Особливості біографічного дискурсу в літературній творчості О. П. Чугуя (на матеріалі п’єси «Червона рута»)

Тетяна ЧАЮК
Інтернаціональні одиниці англомовної юридичної термінології

Nataliya CHORNA
Linguocognitive analysis of the headings in postmodern Jorge Luis Borges’s discourse

Світлана ШКВАРЧУК, Лілія ЗАБАРИЛО
«Ich bin in Sehnsucht eingehüllt»: концептуальний простір поетичної творчості Зельми Меербаум-Айзінгер

Ольга ШУМ
Особливості відтворення стилістично маркованої лексики в перекладі (на прикладі німецькомовного варіанта роману О. Забужко «Польові дослідження з українського сексу»)