Випуск № 31 том 3, 2020 р.

Заван тажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Людмила ЮРСА, Оксана НЕГЕР
Еколінгвістичний стан сучасного фірмонімікону Черкас

Максим ЯКОВЛЄВ
Мова, переклад і механіка культурних трансферів: приклади політології та міжнародних відносин

Наталія ЯРЕМЧУК, Надія ПАВЛЮК
Екзистенційні виміри часопросторових параметрів у романі А. Камю «Чума»

ПЕДАГОГIКА

Андрій АНДРЄЄВ, Наталія ТИХОНСЬКА
Розвиток у майбутніх учителів фізики вміння розробляти творчі завдання для організації інноваційної діяльності учнів у процесі їх навчання

Ірина БАРДУС
Формування навичок командної роботи в майбутніх ІТ-фахівців на прикладі дисципліни «Методології розробки програмного забезпечення»

Olena BILOBROVA, Katherina GEORGIEVSKAYA
The necessity of developing professional communicative competence in teaching a foreign language through authentic legal videos

Маріанна БІЛОЗЕРОВА
Міжпредметна компетентність у формуванні полі професійної мобільності майбутніх соціальних працівників

Марія БОДАРЄВА
Латентний компонент порушення як методична проблема логопедії

Тамара БОНДАР, Олена ВАРАВА
Інклюзивна освіта у США: філософське підґрунтя

Наталія БОРОЗЕНЕЦЬ, Інна ШИШЕНКО
Використання специфічних принципів навчання під час вивчення математичних дисциплін студентами аграрних ЗВО

Юрій БРИНДІКОВ
Куратор академічної групи як суб’єкт формування особистості студента

Тетяна ВАКАЛЮК, Оксана ЧЕРНИШ
Аналіз електронних тлумачних словників з інформаційних технологій

Лариса ВОРОНА
Правові аспекти національно-патріотичного виховання в закладах позашкільної освіти

Василь ГЕОРГІЄВ
Формування морально-вольових якостей майбутніх офіцерів у процесі повітрянодесантної підготовки

Сергій ГІРЕНКО, Олександр МІЛАЄВ, Євген ІЩЕНКО
Формування професійних компетентностей у майбутніх офіцерів до застосування заходів фізичного впливу

Наталія ГОГОЛЬ
Культурологічний підхід до навчання літератури у науково-методичних працях зарубіжних учених періоду освітньої реформи 1984–1990 років

Оксана ГОРДА, Ольга РУСНАК
Навчальна екскурсія як ефективна форма заняття під час літніх шкіл із вивчення мови

Наталія ГРЕЧАНИК
Закономірності формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці

Марія ГУЛЯЄВА
Німецька модель професійної освіти й освіти дорослих в рамках міжнародного співробітництва

Наталія ДЕМЧЕНКО, Олена ФІЛОНЕНКО
Теоретичні аспекти дослідження проблеми формування культури ділового спілкування

Анастасія ДЕНИСОВА
Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти

Діана ДОБРОВОЛЬСЬКА, Людмила ДОБРОВОЛЬСЬКА
Технологія навчання іноземної мови при контактних та дистанційних формах роботи

Наталія ДОБРОВОЛЬСЬКА
Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики взаємопов’язаного формування англомовної компетентності в читанні та говорінні майбутніх фахівців з інформаційних технологій

Любов ДОЛЬНІКОВА
Засоби підвищення мотивації вивчення педагогічних дисциплін магістрами спеціальності «Журналістика»

Ігор ДОНЕЦЬ, Андрій ЛЕОНЕНКО, Андрій КРАСІЛОВ
Теоретичні складники формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів засобами спеціальної фізичної підготовки з урахуванням типу темпераменту

Людмила ЄФИМЕНКО
Структурні компоненти та рівні вихованості комунікативної толерантності майбутніх педагогів дошкільного профілю

Богдан ЗАДВОРНИЙ
Динаміка показників сили й еластичності м’язів у процесі занять стретчингом

Катерина ЗАЙЦЕВА
Комунікативно-когнітивна компетентність майбутніх учителів іноземних мов за умов конфліктного дискурсу

Сніжана ЗЕЛІНСЬКА
ІОС університету: структурно-функціональна модель процесу навчання хімії

Світлана ЗИМІНА
Розвиток інноваційного потенціалу університетів Королівства Нідерландів: case study Університету Амстердаму

Вікторія ЗІНЧЕНКО
Академічна доброчесність як основа сучасного процесу

Oksana IVANTSOVA
Innovation diffusion in higher education

Анатолій ІВАНЧУК
Можливості використання наративів у навчальній дисципліні «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» під час підготовки майбутніх учителів

Олена ІСАКОВА, Ольга БАЄВА
Проблеми розвитку вищої освіти в Україні: соціально-філософський аспект

Анна КИРПА
Особливості післядипломної педагогічної освіти вчителів англійської мови в рамках реалізації концепції «Нова українська школа»

Тетяна КОЛЕЧИНЦЕВА
Фізичні задачі практичного спрямування як засіб підвищення ефективності навчання здобувачів вищої освіти морської галузі

Анатолій КОНОХ, Андрій КОНОХ
Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у сфері екологічного туризму

Tetiana KOROL
Developing test tasks to assess the components of prospective philologists’ translation competence

Тамара КОРОСТІЯНЕЦЬ, Катерина НЄДЯЛКОВА
Підвищення мотивації вивчення математики здобувачами середньої освіти

Михайло КОРОТКІХ, Данило САМОЙЛЕНКО, Микола ФЛЬОРКО
Перспективи використання інтерактивних педагогічних технологій у системі професійної освіти майбутніх офіцерів

Тетяна КРАВЦОВА
Зміст та структура тьюторської компетентності майбутнього педагога

Оксана КРАВЧЕНКО
Педагогічні умови формування медіа грамотності майбутніх вчителів у сучасних закладах вищої освіти: обґрунтування проблеми

Андрій КРИЖАНОВСЬКИЙ
Використання соціальних мереж у навчальному процесі вищого навчального закладу

Alla KULICHENKO
Terminological toolkit for studying the concepts of “innovation” and “innovative activity”

Анжеліка КУРЧАТОВА
Взаємодія як необхідна умова формування в молодших школярів поведінкового компонента

Галина ЛЕМКО
Народознавство як засіб виховання особистості

Світлана ЛИТВИНОВА
Організація навчальних цифрових вебквестів із використанням хмарних сервісів і технології доповненої реальності

Богдан ЛУЦЕНКО
Педагогічні умови формування лідерських якостей у майбутніх офіцерів-командирів Національної гвардії України

Дарина ЛЮТА
Структура, критерії та рівні готовності майбутніх фахівців із туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ольга KOМЕНДА, Віталій ОХМАНЮК, Ірина ХМІЛЕВСЬКА
Формування творчої індивідуальності як одне з найважливіших завдань мистецької освіти