Випуск № 32 том 2, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Катерина МОЦАРЕНКО
Багатель як метажанр у музичному універсумі В. Сильвестрова: пошук методологічного обґрунтування

Людмила ПАШКОВСЬКА
Смислова організація музичного наративу в діалозі «свій – чужий» на прикладі П’ятого капрису Н. Паганіні із циклу «24 каприси для скрипки-соло»

Марина ПОГРЕБНЯК
Творчий метод і неокласичний танець Вільяма Форсайта

Андрій СОЛОВЙОВ
Стилістика джазу в авторських обробках народної пісні Вероніки Тормахової

Анастасія СТРІЙ
Становлення творчої особистості Адальберта Ерделі в контексті угорського культурно-мистецького процесу першої половини ХХ століття

Ірина ТЮТЮННИК
Композиційна фрагментарність сучасного твору візуального мистецтва

Вікторія ШАБУНІНА, Лариса БУТКО, Віктор САРАНЧА
Культурно-дозвіллєвий потенціал університету третього віку як інноваційної соціально-педагогічної технології

Оксана ШИРОКА
Символічні образи Матері Божої в українській іконографії Акафістів Богородиці та Ісуса Христа XVII–XVIII cтоліть

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Світлана КРИШТАЛЬ
Англійські іменники на позначення меблів та предметів інтер’єру як основа для утворення метафоричних дієслів

Марія ЛЕВІЩЕНКО
Концептуальний простір вікторіанського дискурсу

Мар’яна ЛУК’ЯНЧЕНКО
Поетика і проблематика твору «Подорож на край ночі» Л.-Ф. Селіна

Галина НАМАЧИНСЬКА
Козацька доба у словнику В. Даля

Юлія НІДЗЕЛЬСЬКА
Особливості реалізації образної складової частини єврейського лінгвокультурного концепту «ГОЛОКОСТ» у творах Т. Кініллі «Список Шиндлера» та В. Стайрона «Вибір Софі»

Катерина ОГІЄНКО
Особливості вербалізації концепту “DISEASE” у сучасному англомовному пісенному дискурсі

Наталія ОСЬКІНА
Структура когнітивного компоненту стилістичної компетентності майбутніх філологів-синологів

Наталія ПЕТРОЧУК
Позалінгвальні чинники появи вимовного акценту в іншомовному мовленні

Лілія САВЧЕНКО
Комунікативно-прагматичні параметри експресивів негативної оцінності в наукових текстах другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.

Оксана САВЧЕНКО, Наталія КОВЕРСУН
Формування читацької компетенції та шляхи її підвищення в курсантів і студентів закладу фахової передвищої освіти

Валерія СМАГЛІЙ
Ядерна зона вербалізованого концепту “LANGUAGE” у науковій картині світу

Світлана СТРОЙКОВА
Модель походження німецьких номенклатурних назв риб

Наталія ТЕЛЕГІНА, Надія РАДЕЦЬКА
Хронотоп дороги в романі Тоні Моррісон “A Mercy”

Наталія ФРАСИНЮК
Мовні засоби вираження персуазивності в політичному дискурсі

Денис ЧИК
Галлофобія як історичний контекст: іmago французів у пізній прозі Г. Квітки-Основ’яненка

Марія ШКРІБЛЯК, Василь БЯЛИК
Універсальне й ідіоетнічне в паремійних фондах англійської та української мов

ПЕДАГОГIКА

Олена ЛАСТОЧКІНА, Віталіна ЛИТВИНЕНКО, Тетяна БУГАЄНКО
Актуальні питання професійної підготовки майбутніх логопедів

Тамара ЛИТНЬОВА
Перегляд цілей навчання іноземної мови за умов шкільних реформ (1956 – перша половина 1980-х рр.)

Леся ЛОТОЦЬКА, Уляна ЛОТОЦЬКА-ДУДИК, Юлія БРЕЙДАК
Тенденції розвитку орторексії серед студентів-медиків

Світлана ЛУК’ЯНЧУК, Марина КОМОГОРОВА
Система вправ із використанням інтерактивних методів навчання як засіб удосконалення навичок іншомовного мовлення молодших школярів

Наталія ЛЮБЧАК
Особливості формування дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти – майбутніх учителів української мови та літератури у процесі проєктної діяльності: дані емпіричного дослідження

Наталія МАЛАНЮК
Аспекти формування професійної компетентності у майбутніх фахівців залізничного транспорту за умов неперервної освіти

Валентина МІРОШНІЧЕНКО
Використання методу «групового обговорення» для проведення занять із гуманітарних дисциплін

Олексій НАЛИВАЙКО
Цифровізація освітнього середовища в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки

Тамара ПАНАСЮК
Психологічна компетентність концертмейстера та її роль у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва до концертних виступів

Валентина ПАПУШИНА
Експериментальне дослідження процесу формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури

Володимир ПЕЧЕРСЬКИХ
Особливості лікувального масажу осіб із патологіями хребта

Юрій ПОЛУЛЯЩЕНКО
Впровадження педагогічної системи професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді у практику закладу вищої освіти

Ольга ПОЛЯКОВСЬКА
Аналіз основних нормативних документів, які регламентували здобуття вищої освіти іноземними студентами в Україні впродовж другої половини ХХ ст.

Тетяна РУДЮК
Вивчення родинної лексики в концепції педагогічних поглядів Софії Русової (комунікативно-діяльнісний аспект)

Юлія ТАЛАЛАЙ
Теоретичні засади навчання іноземних мов у старшій школі (крізь призму досліджень чеських і німецьких науковців)

Тетяна ТЮТЮМА
Психологічні чинники формування синтаксичної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури

Марія ФЕДУРКО, Оксана ФЕДУРКО
Сучасні підходи до початкової мовної освіти в ретроспективному прочитанні: за матеріалами педагогічної думки Східної Галичини

Олена ШЕСТЕЛЬ, Олена СТАРИНЕЦЬ, Тетяна ЛИТВИН, Олександр КУРАКІН
Специфіка формування “soft skills” фахівців сфери обслуговування у процесі вивчення іноземних мов

РЕЦЕНЗIЇ

Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА
Коли «пам’ятати» і «знати» означає «бути». Рецензія на монографію Роздольської Ірини «Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління»