Випуск № 35 том 8, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Наталія АНДРІЇВ, Людмила УХАЧ, Єлізавета СІВАК
Управління процесами соціокультурної діяльності

Василь АНДРІЙЦЬО, Олександра МИШКО, Людмила ЯРОВА
Історія хореографічного мистецтва

Олена БЕЛОВИЧ, Наталія МИКИТА, Аеліта ШПІШАК
Робота над розвитком виконавської техніки у класі загального фортепіано

Степан ГІГА, Марія МАРТИНЮК, Ольга НОВАК
Особливості становлення та розвитку закарпатської естрадної музики в другій половині ХХ століття

Олеся ГЛУХАНИЧ, Сергій ФАНТА, Христина КАШУБОВИЧ
Становлення композиторської школи Закарпаття у другій половині ХХ століття

Наталія КОРІНЕЦЬ, Іванна УХАЧ
Навчання англійської мови майбутніх музичних виконавців

Мирослава ЛИХТЕЙ, Тетяна БАТРИНА, Юлія МЕЛЬОХІНА
Роль штрихів у відтворенні поліфонічної фактури у творах Й. С. Баха

Ніна МАЛИШКА, Наталія ОРЄШНІКОВА, Микола КАРПЕНКО
Виховання майбутнього актора в контексті розвитку театру

Катерина ОНИЩЕНКО, Валентина ЗЕЛІНКА, Катерина КУПРІЙ
Сучасні тенденції розвитку української професійної музики в контексті взаємодії з розважальною індустрією

Володимир СПІВАК, Тетяна ГАНУЛИЧ, Лілія КУС
Сутність та значення репетиційної роботи у становленні оркестрового колективу

Оксана ТЕЛЕП, Марія ГОМОЛЯК, Тетяна КУЦИН
Бібліотекознавство у контексті розвитку сучасної науки

Євген ТИЩУК, Вероніка ТИЩУК
Виховання майбутнього актора у контексті становлення сценічної пластики

Ірина ШЕВЦОВА, Єлізавета БАБЯК, Михайло ШЮТІВ
Семантичні коди мови танцю в ретроспективі сучасного хореографічного мистецтва

Наталія ШЕТЕЛЯ, Тіберій ЧЕГІ, Ангеліна ШЕСТАК
Психологічні чинники підготовки майбутніх музикантів

Оксана ШИП, Олександр КУЦИК, Тарас ГАРАГОНИЧ
Розвиток сценічної майстерності актора в контексті розвитку культури в ХХ столітті

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Наталія АДАХ, Наталія ГАВРИЛЮК
Авторські лексичні новотвори релігійної тематики в поезії Василя Барки

Юлія БАЙЛО, Марина БОГАЧИК
Основні передумови формування терміносистем та джерела формування нових термінів

Світлана ВІРСТА, Тетяна ЖАЛКО
Вивчення міфічних образів драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки в контексті сучасного «Прадавнього лісу» Дари Корній

Nadiia DZHAVA, Tetiana PYVOVARCHUK
Landeskunde vermitteln – Kultur vermitteln

Наталія КИСЕЛЮК
Прагматика взаємодії вербальних і невербальних емотивних засобів у формуванні екологічності повідомлення в англомовному художньому дискурсі

Олена КОВАЛЬЧУК, Валентина КОВАЛЕНКО
Дослідження англомовних топонімічних назв із позиції лінгвокраїнознавства

Тетяна КУПЦОВА, Ірина КОЛІЄВА
Іван Вишенський як представник архетипного образу людини духу в літературі епохи Бароко

Людмила МЯЛКОВСЬКА
Лінгвокультурологічна рецепція художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького

Тамара НИКОЛЮК, Наталія ШКЛЯЄВА
Тематичні особливості польської поезії на сторінках сайту “Literatura”

Василь ПАЛІЙ, Ольга ШЕВЧЕНКО, Тетяна ГОЛУБ
Вплив колоквіальності на синтаксичну структуру речень (на матеріалі французької та польської мов)

Тетяна ПАНЬКОВА
Семантичні відношення у структурі поліпредикативного складнопідрядного речення в англомовній художній прозі

Лариса ПИЛИПЮК
Роль заголовка в художньому тексті (на матеріалі прозових творів Оноре Бальзака)

Юлія РИЧАГІВСЬКА, Тамара ШКАРБАН
Порядок частин і компонентів у складнопідрядних багатокомпонентних реченнях поетичного мовлення

Ірина САМБОРСЬКА, Наталія ВОВЧУК
Прийоми актуалізації прагматичної маркованості афоризмів у російській та українській мовах

Наталія СОВТИС, Наталія ЩЕРБАЧУК
Вплив української лінгвокультури на мову творів Юзефа Лободовського

Тетяна ТЕРЕЩЕНКО
Культурно-ціннісна інтерпретація концептів «єдність» і «рівність» у новорічних привітаннях Ангели Меркель

Анастасія ШЕВЧУК
Особливості дефініціювання зоонімів через відсилку до прототипу

Наталія ШУЛЬЖУК
Прагмалінгвістичні параметри мовчання як засобу діалогічної комунікації

Людмила ЯСНОГУРСЬКА
Мовна репрезентація концепту lawyer в англійській концептосфері

ПЕДАГОГIКА

Альвіна АЛИЄВА
Актуальність та проблемність дистанційної форми навчання у сучасних освітніх технологіях

Олена ГОНЧАРУК, Людмила ШУСТ, Вікторія ДАЦЮК
Особливості використання технології «перевернутого навчання» під час вивчення відокремлених членів речення

Мар’яна ЛУК’ЯНЧУК, Майя ФЕДОРЕЦЬ, Тамара БОЙКО
Готовність майбутніх учителів до формування комунікативної компетенції молодших школярів засобами міжпредметних зв’язків

Алла МАРТИНЮК, Алла ГУБІНА
Розвиток soft skills на заняттях з іноземної мови у студентів технічних закладів вищої освіти

Світлана ПОДОЛЮК, Олена СТРЕЛЬБІЦЬКА, Наталія ДЗЯМУЛИЧ
Лінгвокультурологічний аспект навчання української мови студентів педагогічних спеціальностей

Larysa SEREDIUK, Halyna NIKOLAICHUK
Der Einsatz von digitalen Medien im DaF-Unterricht

Оксана СМАЛЬ
Упровадження гейміфікації в освітній процес в умовах сьогодення

Наталія СТАНІСЛАВЧУК
Критерії, показники та рівні сформованості етичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов

Alla FRIDRIKH, Svitozara BIHUNOVA, Yuliia KURIATA
Blended pedagogical practice: experience, leadership, and professional development

Oksana YANYK
The main principles of neuroscience in the context of a “brain-friendly” approach to teaching foreign languages