Випуск № 36 том 3, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Зоряна РОСЬ
Дитячий та юнацький естрадно-джазовий фестивальний рух у контексті мистецького життя сучасної України

Оксана СІНЕНКО
Специфіка розвитку казахстанської естрадної вокальної традиції

Наталія СКЛЯРЕНКО, Ольга РОМАНЮК
Система візуальних комунікацій у навчальному просторі: формування динамічних зв’язків

Олена СМОЛЯР
Сучасний монументально-декоративний живопис у дизайні громадського інтер’єру готелів м. Києва

Oleksandr SOLDATENKO
Evolution of the philosophical understanding of the essence of music as a mirror of human spirituality in European culture

Інна ТИМЧЕНКО-БИХУН
Просвітлена образність «Мелодичного вальсу» М. Глінки

Ольга ТРИНЬКО
Українська фолктроніка: синтез фольклору та поп-музики

Наталія УРСУ, Іван ГУЦУЛ
Кам’янець на Поділлі: події культурно-мистецького життя кінця ХІХ – середини ХХ ст.

Андрій ФУРДИЧКО
Творчі принципи поп-співака Сема Сміта

Наталія ЦЕЙКО
«Три українські весільні пісні» Мирослава Скорика в аспекті художньо-виконавських завдань піаніста-концертмейстера

Оксана ЦУРАНОВА, Олена ХАЛЄЄВА
Стилістичні особливості фортепіанних творів М. Кармінського

Олексій ШПОРТЬКО
Музична мова пісень із репертуару Стінга

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Світлана РАДЕЦЬКА, Валерія БАЛАБУХ
Природа символа та художній переклад: нарис проблематики

Світлана РАДЕЦЬКА, Ніна ЛАПІЦЬКА
Оцінювання якості перекладів наукових текстів: адекватність та еквівалентність як ключові критерії

Віктор РАЗЖИВІН
Особливості моделювання уявного світу двох Україн у романі Максима Беспалова «Східний вал»

Yuri ROMANOV, Tetiana SNIGUROVA
Coping with stress and anxiety when L2 acquisition

Світлана РОМАНЧУК, Надія МИЧАК, Тетяна ЧИЧИНА
Інтерактивні методи вивчення української мови у середніх класах

Vira SLIPETSKA
Outlining the issues of linguistics of emotions in the system of views of Charles Bally and Lev Bulakhovsky

Яна СНІСАРЕНКО, Олеся МІНЕНКО
Контрастивний аналіз лексико-семантичного поля «Політика» у складі суспільно-політичної лексики неспоріднених мов

Світлана СОЛДАТОВА, Наталія ДІДЕНКО
Лінгвостилістичні особливості коротких оповідань Г. Белля (на матеріалі твору «Людина з ножами»)

Олександр СТАСЮК, Анастасія ІВАНОВА
Опанування мовленнєвого акту прощання під час вивчення шведської мови як іноземної

Наталія СТИРНІК
Гендерні аспекти рецепції прози Д. Г. Лоренса

Наталія СТРАТУЛАТ
Мовна грамотність як запорука професіоналізму правника

Ірина ФЕСЕНКО
Рецепція мотиву голодомору 20-х років ХХ століття в драматургічному доробку О. Чугуя (на матеріалі п’єси-дилогії «Червоний смерч»)

Анна ЧИЖЕВСЬКА
Наративні техніки романного оповідання В. Теккерея в аспекті репрезентації взаємин автор–оповідач–читач

Валентина ЧУБАЙ
Комунікативно-когнітивний аспект концептосфери роману Амелі Нотомб «Саботаж кохання» (розглянуто шляхом дискурс-аналізу)

Владислав ШЕЛЕМЕХА, Оксана ПОДВОЙСЬКА
Патент як вид тексту: мовностилістичний та перекладацький аналіз

Наталія ЯЦКІВ
Часопросторова організація автобіографічного роману Марії Гагарін “Blonds étaient les blés d’Ukraine”

ПЕДАГОГIКА

Дмитро ПЕТРИК
Проблеми формування фізичної готовності співробітників ДКВС України під час занять із загальної та спеціальної фізичної підготовки

Оксана ПИЛЬТЯЙ, Наталія ВЕРЕСОЦЬКА
Активізація професійного самовизначення на уроках трудового навчання

Дмитро ПРИХОДЬКО, Ольга МЕДКОВА
Концептуальні моделі системи професійної орієнтації молоді в Японії

Ольга ПУНГІНА, Любов ГУСЄВА
Пленерна практика як засіб формування образотворчої компетентності майбутніх педагогів-художників

Русіко РАПАВА
Удосконалення професійної підготовки вчителів іноземної мови з використанням інноваційних технологій навчання у процесі підвищення кваліфікації

Firuza RZAEVA
Organization of self-directed learning in teaching English in universities

Тетяна САМУСЬ
Аналіз результатів реалізації тренінгу формування екологічної грамотності майбутніх педагогів професійного навчання

Олена СОПОТНИЦЬКА, Ірина МАШТАЛЕР
Структурно-педагогічна модель формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності в ігрових видах спорту

Світлана ТАНАНА
Інноваційне освітнє середовище як основа розвитку сучасного майбутнього фахівця філологічних спеціальностей

Світлана ТОЛОЧКО
Науково-методична компетентність наставника як провідний інструмент взаємодії, ефективності та спадкоємності педагогічних традицій

Денис ФЕДУН
Розвиток професійної підготовки економістів у системі вищої освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

Дар’я ХРИПУН
Педагогічні погляди Н. Засенко на самостійність у висловлюваннях дітей із порушеннями слуху під час вивчення дисциплін природничого циклу

Світлана ЦИМБАЛ-СЛАТВІНСЬКА
Сімейно-орієнтовані програми супроводу: раннє втручання

Оксана ЦЮНЯК
Стан ментального здоров’я здобувачів вищої освіти у період дистанційного навчання

Марія ЧЕПІЛЬ, Любов ПРОКОПІВ
Формування лідерських якостей майбутнього викладача закладу вищої освіти засобами командної діяльності

Наталія ЧУБІНСЬКА
Питання формування професійної компетентності майбутніх фахівців педагогічних закладів вищої освіти в наукових дослідженнях

Ольга ЧУБУКІНА, Євгенія ТАНЬКО, Вікторія ВРАКІНА
Тестовий контроль з іноземної мови як система: теоретико-методологічне обґрунтування з позицій системно-синергетичного підходу

Наталія ЧУПРІНОВА, Ірина СЕВРУК, Юлія СОКОЛОВСЬКА
Формування “soft skills” у новій освітній парадигмі підготовки офіцерів Національної гвардії України

Сергій ШАРОВ, Ганна ГЛАДКИХ
Диференціація освітнього процесу як педагогічна проблема

Юлія ШВЕЧКОВА
Шляхи підвищення внутрішньої мотивації курсантів нефілологічних спеціальностей до вивчення англійської мови

Анатолій ШЕВЧУК, Олена РЕДЬКО, Галина ШИКІТКА
Особливості організації дистанційного навчання студентів

Антоніна ШТУРБА
Підвищення успішності учнів початкових класів як одна з тенденцій сучасної освітньої політики Канади