Випуск № 39 том 3, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Єлизавета ПАНДИРЄВА
Доцільність використання рукотворних графічних написів у візуальному середовищі міста

Ганна СМЄХОВА
Особливості навчального процесу китайських студентів в курсі спеціального фортепіано: методичні рекомендації

Олександр СОЛДАТЕНКО
Використання синтезу філософії, історії та музики під час проведення інтегрованих занять із дисципліни «Історія музичного мистецтва» у ЗВО

Олена ТРИГУБ
Модель реалізації міждисциплінарних зв’язків як домінанта формування готовності майбутніх дизайнерів одягу до самоосвіти у мистецьких закладах вищої освіти

Галина ФЕСЕНКО
Скульптура в міському дизайні: мистецтво артикуляції просторів

Володимир ХИЖИНСЬКИЙ
Інспірації прадавніми керамічними формами у творчості професійних художників-керамістів Вроцлава

Тетяна ЧУРПІТА
Поневіряння та хореографічна діяльність Ігоря Андрєєва на Колимі

Валерій ШАФЕТА, Андрій ДУШНИЙ
До питання дидактичного репертуарного забезпечення оркестрів за участі баяна-акордеона на Львівщині

Юлія ШЕМЕНЬОВА
Методологія вивчення мурал-арту в постколоніальному дискурсі Португалії та Бразилії

Юй Сінья
Мовленнєві засоби подолання труднощів європейської манери звукоутворення у китайських студентів-вокалістів

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вікторія ОРМАНЖИ
Карнавалізація урбаністичного простору в романі О. Ірванця «Харків 1939»

Любов ПЕЧЕРСЬКИХ
Постмодерністські стратегії художньої рецепції хаосу у романі «Коханці юстиції» Ю. Андруховича

Наталія РОМАНЕНКО
Перекладацькі трансформації як інструмент стимулювання міжлітературної комунікації (на матеріалі новітнього перекладу роману Е. Гемінґвея «Фієста. І сонце сходить»)

Юлія РУСНАК
Лексема очі в художньому дискурсі Ольги Кобилянської

Оксана САВЧЕНКО, Марія ШЛЕМКО, Наталія КОВЕРСУН
Підвищення інтересу до вивчення філологічних дисциплін у здобувачів фахової передвищої освіти засобом ігрових технологій

Sanubar SAMADOVA
Characteristics of the development of national self-awareness ideas in the creativity of Abdurrauf Fitrat

Anastasiia SKICHKO
The concept of motivation taxonomy from the perspective of cognitive linguistics and psychology

Наталія СЛІПАЧУК
Конкретно-історичний і типологічний виміри екзистенціальності

Оксана СТАРШОВА
«На перехресті простору і часу»: простори Нью-Йорка в поезії Василя Махна

Ірина СУДУК, Юлія КОРОПЕЦЬКА
Вербальні та невербальні засоби привернення уваги читача в розважальних українських інтернет-журналах

Лілія ТЕРЕЩЕНКО, Віолета НЕЧИПОРЕНКО
Проблеми перекладу власних імен у літературних творах для дітей

Олеся ТОМЕНКО
Мовна освіта в мистецькому виші: сучасні виклики

Oksana TOPCHII, Tetyana CHAIUK
Sociolinguistic, interpreting and political dimensions of English-language court discourse of 21ST century

Ірина ФІЛАТЕНКО
Ознака як поняттєвий елемент мовленнєвої події в політичному дискурсі масмедіа України

Nadiia SHEVERUN, Halyna LEITSIUS
Semantic analysis of phraseological units of English, German and Ukrainian languages with time component in economic texts

Анна ШУЛЬГА
ФСП граничності як субполе аспектуальності у фінській мові

ПЕДАГОГIКА

Лілія РУСКУЛІС
Формування лексичної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти на уроках української мови: лінгводидактичний аспект

Тетяна РЯБУХА, Тетяна ГУРОВА, Людмила КУЛИКОВА
Хмарний сервіс Google for Education у практиці змішаного навчання іноземних мов у вищій школі

Сергій САМОЙЛОВ
Становлення і розвиток миротворчого дитячого та молодіжного руху в Україні

Євгенія СИДОРОВСЬКА
Категорія ввічливості в контексті кіберкомунікації

Viktoriia SLABOUZ, Nataliia NIKITINA
Principles of using multimedia teaching aids in professional foreign language training of future philologists

Альона СОЛОДЧУК
Сучасні проблеми планування та проведення навчальних занять з англійської мови

Олена СТАТІВКА, Наталія ЧАГРАК, Маріанна ЖУМБЕЙ
Методи дистанційного навчання іноземних мов студентів ЗВО

Світлана СТЕБЛЮК, Ольга ХОМА
Розвиток початкової освіти в Україні: інклюзивне навчання

Альона СТОРОЖУК
Навчання англомовного аудіювання курсантів вищих військових навчальних закладів у навчальних групах із різним мовленнєвим рівнем і подолання супутніх труднощів

Елеонора СТРИГА
Літературна компетентність майбутніх синологів та її складники

Майя СУПРУН, Юлія ГОРДІЄНКО
Використання ІКТ у процесі навчання англійської мови при підготовці студентів гуманітарних спеціальностей

Світлана ТЕСЛЕНКО
Формування національно-патріотичної вихованості дітей старшого дошкільного віку в процесі використання інноваційних технологій

Крістіна ТОРОП
Дослідження мотиваційної компетентності в школярів із порушеннями інтелектуального розвитку

Вікторія УДОТ
Формування міжособистісного партнерства в дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення із соціальним довкіллям

Олена УСЕНКО
Навчальні аспекти створення плаката в стилі українського авангарду в процесі дизайн-проєктування

Євген ХРИКОВ, Олена КРАВЧЕНКО, Надія ВАСИНЬОВА
Аналіз потенціалу закладу вищої освіти щодо взаємодії з територіальними громадами

Ганна ЧЕПУРДА, Олена ШЕСТЕЛЬ
Роль міжнародних стажувань у процесі засвоєння дисциплін професійної підготовки здобувачами вищої освіти спеціальності «Туризм»

Юрій ШАПРАН, Людмила ДОВГОПОЛА, Марія СУПРУНОВА
Уплив методу проєктів на формування предметної компетентності з біології в учнів закладу загальної середньої освіти

Ірина ШКІЦЬКА
Діяльність редакції наукового фахового видання у світлі академічної доброчесності

Валентина ЯРЕМЧЕНКО
Духовно-інтелектуальні трансформації європейської освіти

Сергій ЯШАНОВ, Лариса ШЕВЧУК, Борис ШЕВЧУК
Інтеграція моделей навчання інформатичних дисциплін в інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої педагогічної освіти

РЕЦЕНЗIЇ

Олена КОЛІНЬКО
Рецензія на монографію Ворової Тетяни Петрівни «Герменевтичні парадигми російських літературних казок і неказкових творів першої половини ХІХ століття»

Юрій ШЕПЕЛЬ
Рецензія на монографію Т. В. Громко «Методологія та досвід дескрипції говірки»