Випуск № 40 том 3, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Тетяна МІРОНОВА
Арт-ярмарки та фестивалі в сучасній українській культурі

Ірина МІЩЕНКО
Натюрморт у живописі чернівецьких авторів другої половини ХХ – початку ХХІ століття

Володимир ОПЕНЬКО
Поєднання вокального виконавства та артистичної майстерності у творчості оперних співаків другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.

Олена ПОЛЄТАЄВА
Симфонія-диптих Ганни Гаврилець: бінарна опозиція як основа концепції

Уляна РОЙ
І. Франко про вистави за іншомовною драматургією на сцені театру товариства «Руська Бесіда» (1888–1894 рр.) (на матеріалах щоденних газет «Kurjer Lwowski», «Gazeta Lwowska», «Діло» 1888–1894 рр.)

Олена СКВОРЦОВА
Тенденції трансформації академічного вокалу в українській опері межі XX–XXI ст.

Анастасія СТРІЙ
Історіографія постаті Адальберта Ерделі: стан і проблеми

Ольга УМАНЕЦЬ
Трансформації концепту зла як віддзеркалення аксіологічної динаміки в музичній фаустіані XIX–XX ст.

Чжан Юань
Естетика християнських традицій у Маріанських мотетах Антона Брукнера

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Tetiana PALIEI
Linguistic aspects of “name-calling” manipulative tactics implementation in American political discourse

Ольга ПЕРЕНЧУК
Класифікація роману Г.К. Честертона «Людина, яка була Четвергом» із позицій структуралізму

Любов ПЕЧЕРСЬКИХ
Постмодерністський інваріант жанру утопії в романі «Радіо Ніч» Ю. Андруховича

Валерія ПИСАРЕВСЬКА
Вікові особливості мовленнєвої поведінки новозеландців

Дар’я ПОЛГОРОДНИК
Еколінгвістичні умови формування та функціонування англійської мови Ірландії

Тетяна ПОМІРКОВАНА, Уляна КЕЦИК-ЗІНЧЕНКО
До проблем навчання науково-технічного перекладу

Ірина РОЖКОВА
Кіпрський діалект сучасної новогрецької мови: випадок диглосії

Yuliia SAVINA
Use of transformations for achieving adequacy when reproducing irony in translation of English literary texts into Ukrainian

Roman SYTNIAK
Etymology as a basis of diachronic research of lexical meaning (lingvo-historiographic aspect)

Ліна СОРОКІНА, Юлія ГОРДІЄНКО
Мовленнєві засоби реалізації маніпулятивної стратегії групової ідентичності (гендерний аспект)

Mykola STEPANENKO, Ruslana SHRAMKO
Predicates with “subject – his psycho-emotional state” semantics as psycholinguistic tool of students’ youth inner state representation

Юлія ТЕГЛІВЕЦЬ
Особливості ономасіологічної ознаки двокомпонентних складених назв із семою ‘вода’

Тетяна ТОНЕНЧУК
Ідеографічна класифікація англійських соматичних фразеологізмів

ПЕДАГОГIКА

Любов ПАСІЧНИК, Тетяна МОТУЗ, Марина ВАТКОВСЬКА
Розвиток комунікативної компетентності учнів інтерактивного навчання із використанням можливостей платформи ZOOM на уроках української мови та літератури

Elena PEREVERZEVA
The essence and content of the multifunctionality of the professional activity of the accompanist

Ганна ПОЛІЩУК, Анжела ДЕМЧЕНКО
Формування мотиваційної готовності студентів закладів вищої освіти до успішної професійної діяльності в умовах швидких трансформацій суспільства

Галина ПРИСТАЙ
Особливості формування іншомовної соціокультурної компетентності старшокласників

Ліліана ПРОКОПЕНКО, Оксана КУЧЕРЯВА
Пояснювальний монолог у системі підготовки студентів-філологів

Наталія СКИБУН
Роль впливу мовленнєвого середовища на формуванняі комунікативних та мовленнєвих компетентностей іноземних студентів

Лариса СЛИВКА
Роль громадських організацій у здоров’язбережувальному вихованні учнів загальноосвітніх шкіл Польщі (1918‒1940)

Олеся СЛИЖУК
Формування поняття про індивідуальне мовлення персонажів на уроках української літератури в гімназії

Олена СЛОБОДЯНЮК
Система забезпечення академічної доброчесності в університетах Великої Британії: від розроблення політики до практики втілення

Юлія СМОЛЯНКО, Тетяна КОРШУН
Формування моральних якостей дітей старшого дошкільного віку засобами казок

Лариса СОЛОВЙОВА, Уляна ШОСТАК, Іван БОЛОКАН
Дистанційна вища освіта в контексті процесів глобалізації та інформатизації

Ольга ТАБАКА
Розвиток мовлення дошкільнят: актуальні проблеми, шляхи розв’язання

Ірина ТАМОЖСЬКА
Використання текстів наукового та офіційно-ділового стилів у процесі викладання української мови (за професійним спрямуванням) іноземним студентам ЗВО медичних спеціальностей

Олена ТІТОВА, Надія ПАЛЯНИЧКА
Технологічні особливості професійної підготовки майбутніх інженерів

Ольга УХНАЛЬ
Використання тестових технологій на уроках історії

Ірина ХАРКАВЦІВ, Наталія БОЙЧУК
Творча самореалізація як чинник професійного зростання педагога

Ніна ХРИСТИЧ, Олеся СКЛЯРЕНКО
Педагогічні умови формування комунікативних компетентностей майбутніх учителів іноземних мов

Ганна ЧЕМЕРИС, Ганна БРЯНЦЕВА
Фронезис як системоутворювальний фактор дизайн-освіти

Інна ЧИЖИКОВА, Анастасія ТОКАРЄВА
Особливості роботи викладачів вишів в умовах дистанційного навчання

Світлана ЧУПАХІНА, Наталія КИРСТА
Попередження дискалькулії у дітей старшого дошкільного віку: особливості організації розвиткової роботи

Ганна ШАЙНЕР, Беата КУШКА
Сучасні методи викладання іноземних мов у закладах вищої освіти

Людмила ШЛЄІНА, Володимир МИХАЙЛОВ
Імплементація ідей гендерної культури студентів у систему вищої освіти України

Яна ШУГАЙЛО
Можливості використання методики SCAMPER для розвитку креативності здобувачів вищої освіти під час викладання дисципліни «Основи інженерно-педагогічної творчості»

Володимир ЮРЖЕНКО, Юлія ВЕЛИКДАН, Олег ХИЩЕНКО
Взаємозв’язок понятійних систем «техніка», «технологія», «культура» як проблема визначення змісту підготовки освітянина – вчителя технологій: методолого-семантичний аспект

Ольга ЮРЧЕНКО
Погляди І. Г. Гердера на мову як суспільне явище та атрибут національної приналежності

Ян Бінь
Принципи формування художньо-творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки

РЕЦЕНЗIЇ

Уляна ГАЛІВ, Мирослава ЗИМОМРЯ
Знак плодотворної традиції