Випуск № 41 том 1, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Nataliia VOVK
The press of the Ukrainian Galician Army on the Internet: a comparative analysis of digitalized publications

Микола ГЛІБІЩУК
Новітня західна історіографія Великої війни 1914-1918

Юрій СТЕЦИК, Богдан ПАНЬКІВ
Візитаційний опис броницької парафії (1913 р.): формуляр протоколу та джерельна евристика

Ольга ЮРЧЕНКО
Проблема виховання національної свідомості молоді у науково-фольклористичній спадщині М. О. Максимовича

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Анна БІЛИК, Юлія СТЕФУРИШИНА
Зміни сучасного мистецтва і дизайну під впливом візуальної культури

Андрій БЛУДОВ
Особливості застосування змішаних технік в методиці викладання живопису

Вікторія БОДІНА-ДЯЧОК
Творча біографія композитора у світлі авторських присвят

Вячеслав БОРИСОВ
Феномен речі у дизайні

Наталя БРИЖАЧЕНКО, Надія МИРОНЕНКО, Яніна ВЕРХОВОДОВА
Принципи реалізації стратегії інфотейнменту у просторі сучасного інтерактивного музею

Олена БУРКО
Проблеми внутрішньоансамблевої музичної комунікації у «Щедрівці» Валерія Івко

Андрій ГАЛАВАЙ
Еволюція виконавської інтерпретації каденцій баритонових арій Джузеппе Верді у ХХ-ХХІ ст.

Аліна ГАХОВА, Ірина ЄРЕМЕНКО
Архетипи в еко-дизайні одягу

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Iryna BASARABA
Methodological research approaches and methods of phraseological space of English military discourse

Валентина БЕРЕЖНЯК, Вікторія КОТВИЦЬКА
Заголовки новинних повідомлень німецькомовного щотижневого журналу «Der Spiegel»: функціонально-стилістичні та структурні особливості

Роман ВАСЬКО, Ян КАПРАНОВ, Алла КОРОЛЬОВА
Зіставна фонологічна інтерпретація ностратичного етимону *‘wete “вода” у мовах алтайської, афразійської, індоєвропейської сімей (за версією А. Б. Долгопольського)

Рената ВЕСЕЛЬСЬКА, Микола ТИЩЕНКО
Лінгвістична специфіка та кореляція мовленнєвих складових екодискурсу

Наталія ВОЛІК, Олена ПЕДЧЕНКО
Образ німця в аспекті імагологічного дискурсу в романі М. Стєпнової «Сад»

Ірина ГАВРИЛОВА
Особливості перекладу фразеологізмів та ідіом

Марина ГЛАДКА
Використання мнемотехніки при навчанні лексики німецької мови студентів-філологів

Сергій ГНАТЕНКО
Різновеликі пробіли як графічна реалізація цезури в поезії Трейсі М. Атсітті

Sevda HUSEYNOVA
Creative characters in Maugham’s style

Інга ДЕМЧЕНКО, Лілія ХАРЛАМОВА
Ведення радіообміну в режимі спілкування «повітря – земля» як різновид професійної комунікації фахівців авіаційної галузі

Лариса ЄВДОКИМОВА, Богдана ВАЩИШИН
Класичні твори літератури на стражі сімейних та моральних цінностей

Наталія ЄЛЬНІКОВА
Іронія як засіб реалізації тролінгу

Анастасія КІНАЩУК
Актанти тематичної групи предикатів на позначення ірраціонального сприйняття (на матеріалі української, англійської та німецької мов)

ПЕДАГОГIКА

Ірина АНІЩЕНКО
Система природовідповідного комунікативного навчання іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі загальноосвітньої школи

Олександр БАЛАНУЦА
Базові характеристики майбутнього дипломата

Володимир БЄСЄДА
Можливості бодинаміки Лізбет Марчер в діагностиці та корекції фізичного розвитку дітей із порушеннями психомоторики

Ірина ВАСИЛЕНКО, Катерина БАЛАБАН
Гра як важливий аспект методики вивчення іноземної мови на початковому етапі

Арифа Гаджибаба гызы ГАРИБОВА
Современные требования к учителю музыки

Віталій ГОНЧАРУК, Валентина ГОНЧАРУК
Цифрова компетентність як складник професійної культури педагога

Олена ГОРДІЄНКО
Формування ціннісних орієнтацій майбутніх спеціалістів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням

Ірина ГРИЦЕНКО, Вероніка ДЕНИСЕНКО
Сучасний урок у початковій школі в контексті аксіологічного підходу

Юлія ДЕНИСЯК
Проблема здоров’язбереження дітей в Україні: традиції та інновації

Наталія ДЗЮБИШИНА, Лариса КОСТЮК
Використання методів наукового дослідження при компетентнісній моделі підготовки здобувачів мистецьких спеціальностей

Veronika DMYTRUK, Halyna SHEVCHYK
Studying a foreign language in higher education institutions: issues and decisions

Сергій ДУДКО
Актуальність формування здоров’язбережувальної та здоров’ярозвиваючої компетентностей учнів 5-6 класів

Ярослава ДУДКО
Ґенеза організації управління процесом трудового виховання у закладах вищої педагогічної освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Станіслава ЗАЙЦЕВА
Набуття та реалізація навичок читання, письма, говоріння, аудіювання іноземними студентами за допомогою платформ Google Meet, Skype, Zoom на заняттях з української мови як іноземної

Галина ЗАЛУЦЬКА
Внесок сестер Чину св. Василія Великого у розвиток української освіти у США у ХХ ст.

Світлана ЗУБЕНКО, Тетяна МИХАЙЛОВА, Валентина ПРЯНИЦЬКА
Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури у вищій школі

Ленмара ІСМАІЛОВА
Краєзнавчі студії як елемент ефективної інтеграції студентів-іноземців в україномовний простір

Наталя КАБУСЬ, Тетяна ПОГРЕБНЯК
Обґрунтування змісту освітнього компонента «Професійні ризики в соціальній роботі» в системі професійної підготовки фахівців соціальної галузі

Ганна КАВИЛІНА
Особливості мовлення дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю

Ольга КАЛІМАНОВА
Формування національної ідентичності учня в роботі класного керівника

Любов КАНІШЕВСЬКА
Методична підготовка педагогів шкіл-інтернатів до формування готовності до відповідального батьківства у старшокласників

Римма КИРИЧЕНКО, Неля ДУБРОВА, Руслана ОВСІЄНКО
Значення емоційного інтелекту в діяльності педагога