Випуск № 41 том 2, 2021 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Володимир ГОРОБЕЦЬ, Надія КОНОНСЬКА
Сучасні інтерпретації творів Карла Орфа (на прикладі «Карміни Бурани»)

Оксана ЗАХАРОВА
Значення мистецтва в історії формування українського дипломатичного церемоніалу

Олександр ЗЕЛЕНЮК
Методологія формоутворення в Баухауз та погляд на неї крізь сучасні цифрові технології

Ганна КАРАСЬ
Постать Федора Якименка на тлі української міжвоєнної еміграції у Празі

Владислав КЛІВАК
Художньо-образні засоби презентації елементів дизайну внутрішнього простору приміщення у віртуальному просторі

Володимир КОГУТ, Роксолана ПАТИК
До питань методики розмежування відеомистецтва та відеодокументації (на прикладі відеоарту Львова 1989 – 2016 рр.)

Віталій КОЗІНЧУК
Секуляризація іконографічного канону в українському мистецтві XVII−XIX ст.

Юрій КУЧУРІВСЬКИЙ
Універсалізація жанрової функції заупокійної меси в Реквіємі К. Дженкінса

Олександр ЛЕВАДНИЙ, Валентин ГОЛІУС, Андрій ЗІНЧЕНКО
Маскот: естетична парадигма в контексті історіографії

Людмила ЛИТВИНЮК, Катерина ШAУЛІС, Костянтин ЖЕРНОКЛЬОВ
Романтизація регіональних особливостей та поетика мандрів країною у серіях гравюр Кацушіка Хокусай та Андо Хірошігє

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Ольга КЛІМУК
Чи варто міняти долар на гривню (до питань перекладу англійських фразеологічних одиниць з компонентом на позначення грошової одиниці на українську мову)

Катерина КОВАЛИШИН
Поетика візуальності в творі «Лісова Пісня» Лесі Українки: перекладацький аспект

Вiктор КОЗЛОВСЬКИЙ
Тактика інтерпретації німецького речення непрямої мови

Тетяна КОКНОВА
Своєрідність періферійних онімів в поетонімічному просторі авторських казок Джоан Ролінг і Памели Треверс

Ольга КОЛОМІНОВА, Світлана РОМАН
Методика формування англомовної компетентності у письмі в учнів 9 класу основної школи

Olga KRSEK, Tetyana MODESTOVA, Lina BIELOVETSKA
Current issues in the training of foreign language teachers for professional activities

Ірина КУЛІШ
Перекладознавча терміносистема у наукових працях Р. Зорівчак

Олена КУМЕДА
Звертання людини до Бога в текстах Нового Заповіту: мовні засоби сакральної адресації на матеріалі перекладу І. І. Огієнка

Mariia LYKHOSHERSTOVA, Daryna BURIAK
Hypothesis of linguistic relativity in Arabic and Ukrainian in the context of translation problems

Тетяна МАСИЦЬКА, Леся ЗЕЛЬМАН
Вплив професійної комунікації на формування спеціальної лексики і термінології

Марина МОВЧАН
Переклад апокаліптичних рис суспільства в Інтернет дискурсі новин

Ольга МОЛОКОВА
Лексико-семантичний простір крізь призму текстових концептів (на матеріалі роману П. Модіано «Dans le café de la jeunesse perdue»)

Юлія НІДЗЕЛЬСЬКА
Особливості реалізації лінгвокультурного концепту імміграція через призму єврейської культури

ПЕДАГОГIКА

Ольга КІРШОВА
Форми роботи та прийоми навчання для формування німецькомовної комунікативної компетентності у говорінні студентів-філологів

Володимир КЛІМУК
Професійне становлення студентів в рамках навчального процесу в закладах вищої освіти

Людмила КОБИЛЕЦЬКА
Фольклор як чинник формування художньо-мовленнєвої компетентності здобувачів дошкільної та початкової освіти

Юрій КОЗЛОВСЬКИЙ, Маріанна ГАВРИЛЮК, Оксана БІЛИК
Творчий розвиток особистості учнів у закладах професійно-технічної освіти сільської місцевості

Оксана КУЧЕРЯВА, Ліліана ПРОКОПЕНКО
Формування творчої особистості студента філологічного факультету на заняттях із сучасної української мови

Наталія ЛАПУШКІНА, Руслана ПАДАЛКА
Медіаосвіта на уроках української мови та літератури

Світлана ЛУК’ЯНЧУК, Марина КОМОГОРОВА
Діагностика сформованості навичок читання учнів початкової школи на уроках іноземної мови

Віктор ЛЯШЕНКО, Світлана ПОЧТОВЮК, Лариса ШЕВЧУК
Технологія формування методичної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами курсу «Методика навчання інформатики»

Андрій МАКАРЕНКО, Юлія КЛИМЕНКО
Структурні компоненти методичної компетентності майбутнього учителя фізичної культури

Наталія МАКОВЕЦЬКА, Валентина ГОРЛАЧ
Шляхи впровадження комунікативної та кроскультурної складових у процес професійної підготовки фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи

Сергій МАРЧУК, Ірина КОВАЛЬЧУК, Ірина ЧЕМЕРИС
Г. Сковорода про зміцнення тілесного та духовного здоров’я людини (за матеріалами листів до М. Ковалинського)

Марина МИХАЙЛЮК
Реформування медичної освіти в Кореї: світовий досвід

Валентна МІРОШНІЧЕНКО
Методика проведення занять з «Актуальних проблем педагогіки вищої військової школи» зі слухачами ад’юнктури

Людмила МОВЧАН, Наталія КОМІСАРЕНКО
Основні засади організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти

Olha NESTEROVA
Trust and its relation to academic integrity in the USA researches

Ольга НОВАК, Оксана ЦИРУЛІК, Ольга ВАСКЕВИЧ
Організація освітнього процесу із застосуванням новітніх технологій дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Самира Таги НУРМУХАММАДИ
Практические материалы для оптимизации обучения математическим задачам учащихся начальных классов

Віта ОВДІЙЧУК
Дидактико-розвивальний потенціал фахових дисциплін для розвитку критичного мислення майбутніх учителів інформатики

Анастасія ОВЧАТОВА
STEM-освіта: переваги та виклики в українських реаліях

Надія ПАВЛИК, Юрій КОСТЮШКО
Неформальна освіта соціально виключених категорій населення

Валерія ПАВЛОВА
Ціннісне ставлення здобувачів вищої освіти до здорового способу життя як педагогічна проблема

Elena PEREVERZEVA
Methodological fundamentals of formation of choir team in the process of conductor and choir education of future teachers of art