Випуск № 50, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Тарас БАТЮК
Мирон Кордуба – співробітник «Краківських вістей»

Микола ГАЛІВ, Анна ОГАР
Репресований учитель Петро Трускавецький (1886 – 1945): за матеріалами архівно-кримінальної справи

Лілія ГРИНИК
«Давай собірайсь!»: операція «Захід» на Дрогобиччині на основі спогадів та архівних матеріалів

Валентина КУРИЛЯК, Марія ОВЧАР
Феномен Другого великого пробудження протестантизму в Сполучених Штатах Америки (період 1830-х по 1850-ті роки)

Лідія ЛАЗУРКО
Проблеми методології історії на сторінках часопису «Кwartalnik Нistoryczny» (1887 – 1939 рр.)

Маркіян НЕСТАЙКО
Головні засади організації мистецтвознавчої науки у Львові 1960 – 1980-х рр. ХХ століття

Роман ОРЛОВСЬКИЙ
Рух міллеритів та постать його засновника у працях Чарльза Тейза Рассела

Юрій ПОЛІЩУК
Концептуалізація мистецького проекту «Моє серце пусте як дзеркало – одеський епізод» в контексті постгуманістичної історії

Леррі РОНАЙ
Роль Католицької церкви у суспільно-політичному житті Угорщини у 20-х роках ХХ ст.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Улькер Вели кызы БАЙРАМОВА
Традиции национального театрального костюма в Азербайджане и современность

Борис ГАВРИЛЮК
Процес легалізації та розвитку мураларту в Києві. Концептуальна ревіталізація міста

Айгюн ЭЙВАЗЛЫ
Социально-политическая идентичность как составная часть культурного развития личности

Оксана ЗАХАРОВА, Михайло КУЛИНЯК
Взаємодія мистецтв в дворянських садибах України ХІХ ст. (Качанівка, Яготин)

Софія КАРАГЕЗОВА, Оксана ГОДОВАНСЬКА
Вокзальний комплекс Сарненської залізниці як історико-культурна спадщина краю

Владислав КЛІВАК
Дизайн виставкового експопростору у віртуальній реальності

Ольга КОСТЮК
Нейроестетичне сприйняття візуального в об’єктах дизайну

Алла ЛИТВИНЕНКО
Символізм у мистецтві: ікона і портрет

Оксана МЕЛЬНИК, Іван СЕЛІВАНОВ
Особливості розробки інфографіки для вебсередовища

Олеся РИБЧЕНКО
Народні традиції через призму часу і простору в постановці Леся Курбаса п’єси Т. Шевченка «Гайдамаки»

Ірина ТЮТЮННИК, Михайло КУЗІВ
Самоорганізаційні об’єднання художників Тернопільщини

Тетяна ШТИКАЛО, Дмитро ВЕЛИЧКО, Наталя ЛОЗА
Традиції та сучасність: мистецтво нецке

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Гюльчин Агамехди кызы БАБАЕВА
История изучения творчества Низами Гянджеви в Иране

Тетяна БІЛЕНКО, Тетяна КАТИШ
Темпоральні лексеми на позначення точних часових відрізків у «Словнику говірок Нижньої Наддніпрянщини» В.А. Чабаненка

Маргарита ГЕЛЕТКА, Вікторія РИЖКОВА
Порівняльний аналіз функціонально-структурної організації сучасних електронних перекладних термінологічних словників (на прикладі галузі авіабудування)

Юлія ГРОН, Владислава КУЗЕБНА
Об’єктивація концепту HORROR у романі Б. Стокера «Граф Дракула»

Мар’яна ГУСАК, Любов СТАСЮК
Мовні оcобливості інтенсифікаторів в англомовному рекламному дискурсі

Gunel EYVAZLI
The text as a structural-semantic and communicative unity (on the material of the English language)

Інна КОЗУБАЙ, Уляна ШЕМЕТ
Сучасні тенденції розвитку англійської мовної системи

Світлана ЛУЦАК, Наталія ВІВЧАРИК
Художнє мислення Богдана Мендруня: витоки та поетика

Aytan MUSHKİYEVA
Amın Abıd as the fırst researcher of “Kıtabı-Dada Korgud”

Svitlana RIABOVOL
Specificity of reproduction of English-language advertising texts in the Ukrainian language

Надія СЕНЧИЛО-ТАТЛІЛІОҐЛУ, Тетяна ДЯЧУК, Світлана ЛИТВИНСЬКА
Від малюнка до інтерактивності: дитяча книга на початку XXI століття

Ariz TARVERDİYEV
Mental metamorphosis of Mashadi Hasan in the work “The mourners of Bayal” by Gholam-Hossein Saedi

Наталія ТУРЧАНІНОВА
Сприйняття іспанських міст Ернестом Хемінгуеєм та Михайлом Кольцовим у період іспанської революції (на матеріалі роману “For whom the bell tolls” та автобіографічного роману “Испанский дневник”)

Галина ФІЛЬ, Ірина ПАТЕН
Фразеологічні одиниці української та польської мов з лексемою «собака» як мовні експоненти культурних знаків

Inna KHOLOD
Pragmalinguistic functions of epiphoric lexical-syntactic repetition

ПЕДАГОГIКА

Ольга АВДЄЄВА
Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутнього вчителя хімії до формування гностичних умінь в учнів у позакласній діяльності

Тамара АНДРЕЄВА, Світлана ДЕМ’ЯНЕНКО
Психолого-педагогічні засади формування екологічної культури дітей різновікових груп закладів дошкільної освіти засобом дидактичної гри

Людмила БОРОВИК, Олег БОРОВИК
Методичні особливості викладання навчальних дисциплін обов’язкової освітньої компоненти для здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем

Юлія БУГАЄВСЬКА
Основні особливості формування корпоративної культури у студентів інженерного фаху

Olena HALAI
Fostering a culture of interethnic communication as a form of implementation of interethnic relations

Олена ГАРКУША, Алла ЩЕГЛОВА
Лінгвокоучинг як ефективний метод викладання іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі

Nataliia GLUSHANYTSIA, Tetyana TARNAVSKA
Teaching aviation english through stories (on the example of the novel “Airport” by Arthur Hailey)

Анатолій ІВАНЧУК
Формування технічної грамотності для всіх

Любов КАНІШЕВСЬКА
Методика вивчення стану сформованості сімейних цінностей у старшокласників

Олександра КАНЮК, Надія КІШ, Ганна КІШ-ВАЙДА
Основні переваги та недоліки вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей в умовах дистанційної освіти

Анна КИРПА
Європейські та світові тенденції роботи із обдарованими учнями у контексті проведення предметних олімпіад

Людмила КОБИЛЕЦЬКА
Малі фольклорні жанри як чинник розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Олександр КОВАЛЕНКО, Анна НОВІКОВА
Особливості застосування методів та форм навчання основам екскурсознавства під час підготовки фахівців туристичного профілю

Юрій КОЗЛОВСЬКИЙ, Ірина САВКА, Оксана КРИВОШЕЄЄВА
Методологічні засади проєктування наукової діяльності закладів вищої освіти в контексті сучасних освітніх парадигм

Олена КРАВЧЕНКО
Використання смартфону в дослідницькій діяльності здобувачів вищої освіти

Альона ЛАЗАРЕНКО
Педагогічні умови формування цифрової компетентності майбутніх вихователів

Тамара ЛИТНЬОВА, Ольга МІСЕЧКО, Тетяна БІЛОШИЦЬКА
Сучасні тенденції розвитку цілей шкільної іншомовної освіти

Viktoriia LIULKA, Alla DEDUKHNO
The specifics of English distance learning in higher educational institutions of Ukraine

Оксана МКРТІЧЯН
Формування творчого потенціалу в майбутніх вихователів у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу

Оксана МОЙКО
Особливості застосування елементів розвивального навчання на уроках інформатики в початковій школі

Ivan ORYSHCHYN
Using a communicative approach to teaching foreign languages to university students

Дмитро ПЕТРУШИН, Дмитро ДІЩЕНКО
Фізична підготовленість як чинник особистої безпеки курсантів при підготовці до майбутньої професійної діяльності

Тетяна ПОЛЯКОВА
Організація самостійної роботи студентів при навчанні іноземній мові з використанням ресурсів соціальної мережі Твіттер

Мар’яна САЛЮК, Михайло МИКИТА, Василь ЛЕТА
Вивчення школярами етнокультурного середовища краю (на прикладі Закарпаття)

Олеся СІЛЬЧУК
Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю у закладах вищої освіти Японії

Anna SLATVINSKA
Would-be rehabilitation teachers training to work in pupils’ inclusive education at educational establishments

Наталія СЛИВКА, Олена ЛАНСЬКИХ, Тетяна ДЕРНОВА
Педагогічна майстерність викладання бізнес-курсу англійської мови в умовах сучасної цифровізації освітнього процесу

Оксана СТОРОНСЬКА
Зміст фахової підготовки вчителів іноземних мов у Німеччині

Елеонора СТРИГА
Використання мовленнєвих кліше в академічному англійському мовленні

Тетяна ТВЕРДОХЛІБ, Май ВЕНЬ
Забезпечення якості вищої мистецької освіти в Україні та Китайській Народній Республіці

Катерина ТРИБУЛЬКЕВИЧ
Оптимізація вищої військової освіти в умовах переходу на стандарти НАТО

Олена ЧУПРИНА
Мовна та мовленнєва компетентність у сучасному національному науковому дискурсі

Тетяна ШВЕЦЬ
Зарубіжний досвід тьюторингу ровесників в системі середньої освіти

Илаха Вагиф гызы ШИХАЛИЕВА
Влияние суммативного оценивания на качество обучения