Випуск № 54 том 1, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Дмитро БАБЮК
ФОТОГРАФІЯ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО (СЕРЕДИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Юрій БОЙКО
ПОЧАТОК ФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В УКРАЇНІ (40-ВІ – 80-ТІ РОКИ ХІХ СТОЛІТТЯ)

Альона БРОВКО, Раїса ДУДКА
ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ТОВАРИСТВА «ДРУЗІ ДІТЕЙ» ТА ЇХ РОЛЬ У БОРОТЬБІ З ДИТЯЧОЮ БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ НА НІЖИНЩИНІ У 20-Х РР. ХХ СТ.

Nigar Pirhan HAMIDOVA
THE VIZIER INSTITUTION IN THE RULING OF THE GREAT SELJUK EMPIRE

Діонисій ГРИЦЮК
СПІВІСНУВАННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ПАМ’ЯТОК ТА ЇХ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ОКРЕМИЙ АСПЕКТ РОБОТИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ УКРАЇНИ

Михайло ЖУРБА, Микола ПРИХОДЬКО
ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА ТОВАРИСТВА ВЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ ТА ВИЩИХ ШКІЛ (TNSW) ЯК ІНСТРУМЕНТ АРТИКУЛЯЦІЇ ІНТРЕСІВ ПОЛЬСЬКИХ ПЕДАГОГІВ

Роман КОРСАК, Іван ГОДЯ
ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЮ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЗАХОДІВ

Валентина КУРИЛЯК
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ НІМЕЦЬКОГО ТА РАДЯНСЬКОГО РОЗДІЛЕНЬ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Людмила БАКАЛО, Оксана НЕСТЕРЕНКО
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ МУЗИКАНТІВ-ВИКОНАВЦІВ ЗАСОБАМИ БЛАГОДІЙНИХ ТВОРЧИХ ПРОЄКТІВ

Oleksandra BARBALAT
ARTISTIC AND PICTORIAL PECULIARITIES OF THE SYMBOL OF THE TREE OF LIFE IN THE KYIVAN GOLD BUSINESS OF THE XI – FIRST HALF OF THE XIII CENTURY

Sayali GULIYEVA
UNIVERSALS OF THE TURKIC WORLDVIEW IN THE WORKS OF AZERBAIJANI ARTISTS

Андрій ДЕМ’ЯНЧУК, Руслан КУНДИС
ХОРЕОГРАФІЯ В СИСТЕМІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ: ПОНЯТТЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО МИСТЕЦЬКОГО ТВОРУ

Ольга ДЕНИСЮК, Ганна ХАБАЗ
АРХІТЕКТУРА ЛЮДСЬКОГО ТІЛА У ТВОРЧОСТІ ПОЛЬСЬКОГО КОНЦЕПТУАЛІСТА ЯРОСЛАВА КОЗАКЕВИЧА

Olena ZAVERUKHA
CONCERT-CHANT “GLORIFYING THE BIRTH OF CHRIST” BY V. RUNCHAK: LOGOS IN THE COMPOSING PROCESS

Світлана ЗАЄЦЬ
ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ХОРЕОГРАФА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Дар’я ІВАНОВА-ГОЛОЛОБОВА
ДИПТИХ ВИСТАВ «ВСЕ БУДЕ ГАРАЗД» ТА «ФРІДЛ ДІКЕР»: ТРАГЕДІЯ ГОЛОКОСТУ КРІЗЬ САКРАЛЬНО-ПРОФАННУ ДИХОТОМІЮ ВЕРТЕПУ

Нажет КАРІМ
СТАН ВИВЧЕННОСТІ ІСЛАМСЬКОЇ КАЛІГРАФІЇ НА АРХІТЕКТУРНИХ ТА ЕПІГРАФІЧНИХ ПАМ’ЯТКАХ КРИМУ

Уляна КОНВАЛЮК
МИХАЙЛО ХОМА: ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ – ВІД ТРІКСТЕРА – ДО СПІВАКА АКАДЕМІЧНОГО ПЛАНУ

Вячеслав ЛАБЗІН
ОБРАЗИ АНГЕЛІВ У ЦЕРКОВНОМУ ЖИВОПИСІ ЛІДІЇ СПАСЬКОЇ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Лесь БЕЛЕЙ
НОВІТНІ АНГЛІЗМИ: МАРКЕТИНГОВА ЛЕКСИКА

Тетяна ВРУБЛЕВСЬКА
КОЛЬОРАТИВИ В ПОЕЗІЇ МИХАЙЛА СТРЕЛЬБИЦЬКОГО

Olha HAVRYLIUK, Larysa PAVLICHENKO
DIPLOMACY: LINGUISTIC TENDENCIES DURING THE WAR IN UKRAINE

Вероніка ГАЙДАР
СИНТАКСИЧНА ПРИРОДА РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ АМЕРИКАНСЬКИХ БРЕНДІВ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ

Юлія ГАЙДЕНКО, Оксана СЕРГЕЄВА, Микола ТИЩЕНКО
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВА

Seljan Kabil GAFFARLI
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF M.A. SABIR'S SATIRICAL POEM "THE MOTHERLAND IS" AND N. KAMAL'S POEM "SONG OF THE MOTHERLAND"

Маргарита ГЕЛЕТКА, Валентина КРАВЧУК
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНИХ ТЕРМІНІВ-НЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Наталя ІВАНИЦЬКА, Лілія ТЕРЕЩЕНКО
ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОШУК У ЛІТЕРАТУРІ: ПІТЕР ПЕН У РОМАНІ А. МЕРДОК «ДИТЯ СЛОВА»

Наталія КАНОНІК, Тетяна ЛИСЕНКО, Микола КАРПІК
ЕКЛЕКТИЧНИЙ ПРИНЦИП В СУЧАСНОМУ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Катерина КОВАЛИШИН
КАТЕГОРІЇ ВІЗУАЛЬНОГО ТА ІКОНІЧНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Тетяна КРУТЬКО, Ірина МАСЛО
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ У ПОВІДОМЛЕННЯХ МЕРЕЖІ FACEBOOK

Оксана КУЦА, Марта ГОЛИК
ШЛЯХИ ПЕРЕКЛАДУ ГРИ СЛІВ ЯК ЗАСОБУ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОМІЧНОГО

ПЕДАГОГIКА

Ольга АЛЕКСЄЄНКО
МЕТОДИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНА ІНОЗЕМНА МОВА» У ЗДОБУВАЧІВ II ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЮ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОЛОГІЇ СПОРТУ» ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ

Оксана АЛЄКО, Дарья КОСМИК
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STREAM-ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ

Наталя БЕНЬКОВСЬКА
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Ліна БІЛОУС
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПОЛІТОЛОГІЇ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Ліна БОРОДІЙ, Вячеслав ВІТКОВСЬКИЙ, Олег КОПІЄВСЬКИЙ
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В УНІВЕРСИТЕТІ

Ірина БРУШНЕВСЬКА, Ольга ОМЕЛЯНЮК
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Янься ВАН
ВИТОКИ ІДЕЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ ШКОЛЯРІВ

Валерія ІВАНОВА
САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ

Анна КВЯТКОВСЬКА
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОЛЕДЖАХ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Гюляра Гусейнага КЕРИМОВА
МУЖЕСТВО КАК НАЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Тетяна КЛЮЧКОВИЧ
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В СЛОВАЧЧИНІ: НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

Маріанна КНЯЗЯН, Євгенія БОНДАРЕНКО, Інна ПАНЧЕНКО
ІНТЕРКУЛЬТУРНО-КОММУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ

Роман КУРОК
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Марія ЛИЗАК
ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВИХ ТЕКСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Оксана МАКСИМ’ЮК, Іванна СТРУК
ПЕРИФРАЗОВІ НОМІНАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЕМОЦІЙНО-ОБРАЗНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Наталія МАРЧЕНКО, Оксана СУБІНА
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

Неля МАЦІБОРА
ФОРМИ І МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПАРТНЕРСТВІ ВЧИТЕЛІВ І БАТЬКІВ

Olena MEDVID, Paraskovia SAKHNO, Kristina SAKHNO
INFLUENCE OF FAMILY UPBRINGING IN CHILDHOOD ON SUCCESS IN STUDENT PERIOD: UKRAINIAN MODEL