Випуск № 54 том 2, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Андрій ПАВЛИШИН
VILLA KUNACZOW IN DISTRICTU LEMBURGENSE: НАЙРАНІШІ АРХЕОЛОГІЧНІ І ДОКУМЕНТАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ ПРО СЕЛО ГАНАЧІВКА НА ЛЬВІВЩИНІ

Богдан ПАСКА
НОВОРІЧНІ КОЛЯДУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКИХ ДИСИДЕНТІВ ЗА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ (1960-ТІ – 70-ТІ РР.)

Олег ПЕТРЕЧКО, Святослав ЖУРАВЛЬОВ, Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
ВИСВІТЛЕННЯ ТРАГЕДІЇ РЕЙСУ МН17 НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «THE NEW-YORK TIMES»

Вадим ПОПОВИЧ
(УКРАЇНСЬКА) РАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У 1960-Х – 1980-Х РР. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПЕРІОДИКИ ВНЗ ХАРКОВА

Леся СМУТОК, Ярослав ЛИСЕЙКО
ШЛЯХЕТСТВО ФРАНЦИСКА СЯРЧИНСЬКОГО, ПЕРШОГО ДИРЕКТОРА НАУКОВОГО ЗАКЛАДУ ІМ. ОССОЛІНСЬКИХ У ЛЬВОВІ

Василь ХОМІЦЬКИЙ
ІЄРАРХІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКО-КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ (1902–2022 РР.)

Наталія ЧУПРІНОВА
ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ігор МЕЛЬНИЧУК
ІСТОРІЯ ПЕЙЗАЖНОЇ МАЙСТЕРНІ В КИЇВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ІНСТИТУТІ 1946–1959 РР. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Артем МОРОЗОВ
СЦЕНІЗАЦІЯ НАРОДНОГО ТАНЦЮ В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕАТРІ XVII – ПОЧАТКУ ХХ CТОЛІТТЯ

Кирило НЕГАЧОВ
«BENEDICTUS» OP. 54 Ш. АЛЬКАНА ЯК НЕОКАНОНІЧНА МОДЕЛЬ РЕЛІГІЙНОГО ПИСЬМА

Ірина РЕГУЛІЧ, Марія НАУМЕНКО
МЕТОДИКИ П. МУРАВСЬКОГО Й А. АВДІЄВСЬКОГО У ПРАКТИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА

Юлія РОМАНЕНКОВА
СТИЛІЗАЦІЯ ЯК СТИЛЕУТВОРЮЮЧИЙ ІНСТРУМЕНТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МАНЕРИ КИЇВСЬКОГО ЖИВОПИСЦЯ ВАДИМА МИХАЛЬЧУКА

Сергій СЕМЕНЧУК
ДАВНЬОРУСЬКІ ПОХОВАЛЬНІ ЗВИЧАЇ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ’Я

Вікторія СИЗОНЕНКО
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК БАЛЬНИХ ТАНЦІВ ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ПРОГРАМИ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

Наталія СКЛЯРЕНКО, Ольга РОМАНЮК, Марина КОЛОСНІЧЕНКО
СТОРІТЕЛІНГ У ДИЗАЙНІ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ДИНАМІЧНОГО СЮЖЕТУ

Maksim STOLIAR, Iryna SOLOMKO, Ołeksandr OPANASIUK
STWORZENIA MITYCZNE Z DZIEŁ ZŁOTNICTWA KIJOWORUSKIEGO W NOWOCZESNEJ SZTUCE ZDOBNICZEJ ORAZ SZTUCE PIĘKNEJ UKRAINY

Наталія ЦЕЙКО
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАСІ ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВИКОНАВСТВА

Лариса ШЕМЕТ
ПРОВІДНІ НАПРЯМКИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У. ШИММЕЛЯ У СФЕРІ АКОРДЕОННОГО МИСТЕЦТВА США

Olga SHKOLNA, Oleksii DUBOVYI, Liudmila BOIKO
STYLES IN THE INTERIOR DESIGN OF KYIV COWORKING CENTRES

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Інна ЛИНЧАК
НАВЧАННЯ ЛІЧБИ ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ: ДІАПАЗОН ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Валентин МАЛЬЦЕВ
СИЛАБІЧНИЙ 14-СКЛАДОВИК У ТВОРЧОСТІ ХАРКІВСЬКИХ ПОЕТІВ-РОМАНТИКІВ ДОШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ПЕРІОДУ: ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА ПОЕТИКИ (МЕТРИКА, СТРОФІКА, ЕЛЕМЕНТИ ЗВУКОПИСУ)

Anastasiia MOSKALENKO
LANGUAGE NORM AND NEOSTANDARD LANGUAGE NORM AS OBJECTS OF A LINGUISTIC RESEARCH

Наталія ПОЖАРСЬКА
КООПЕРАТИВНА КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ РЕГУЛЮВАННЯ РЕФЕРЕНЦІЇ

Дмитро ПРИСІВОК
ВАРІАТИВНІСТЬ ТОПОСУ ВІЙНИ В ТЕКСТАХ «ЛІТО-АТО» ОЛАФА КЛЕМЕНСЕНА ТА «ДОВГІ ЧАСИ» ВОЛОДИМИРА РАФЄЄНКА

Вікторія РИЖКОВА, Ілля ШЕЇН
УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ

Наталія РУССЬКИХ
З ЯКИМИ СЛОВАМИ АСОЦІЮВАЛАСЯ УКРАЇНА В ЕЛЕКТРОННИХ В’ЄТНАМСЬКОМОВНИХ ЗМІ У 2014–2019 РОКАХ

Tetiana STAROSTENKO
WAR AS A TEXT IN THE ONLINE DIARY BY SERHIY ZHADAN

Nataliia STYRNIK
THE CONCEPT OF PRIMITIVISM IN D. H. LAWRENCE’S SHORT STORY «IN LOVE»

Уляна ТАЦАКОВИЧ
ТРАМПІНГ ЯК ВИД ЗМАГАЛЬНОГО ГУМОРУ: МОНОМОДАЛЬНА Й МУЛЬТИМОДАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ АНІМАЦІЙНОГО ТЕЛЕСЕРІАЛУ «КІНЬ БОДЖЕК)

Оксана ТРУМКО, Оксана ГАЛАЙЧУК
ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВОДИДАКТИКИ (КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЯК ІНОЗЕМНОЮ В2)

Наталія ЯРОШКО-КУШНІР
СТРУКТУРА МЕТАФОРИ «ЛЮДИНА ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ – ЧАЙКА» У РОМАНІ ЕММАНУЕЛЬ ЛАБОРІ «КРИК ЧАЙКИ»

ПЕДАГОГIКА

Валентина МІРОШНІЧЕНКО, Вадим ДИЯК
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

Руслана НАЙДА
СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В УКРАЇНІ (У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

Роман НАНІВСЬКИЙ
ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ІНТЕҐРАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ І ДИДАКТИЧНИХ ЗАСАД В ПРОЦЕСІ ГУМАНІЗАЦІЇ І ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Іван НИЩАК, Ярослав МАТВІСІВ, Андрій УЛИЧ
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Ілона ОРДИНСЬКА
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Олена ОСАДЧА
УРАХУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ СТИЛІВ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Антоніна ПАК
СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ З КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ

Ірина ПАЛАСЕВИЧ
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА В ЗДО

Тетяна ПОЛУХТОВИЧ, Ольга КАЛЕНЮК
ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА

Марина РИЖЕНКО, Олена АНІСЕНКО, Ольга ГНАТИШЕВА
ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ

Надія СЕНЬОВСЬКА, Ірина НЕСТАЙКО
ПРОФЕСІЙНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЕБІНАРІВ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ У МИРНИЙ І ВОЄННИЙ ЧАС

Михайло СИДОР, Галина САВЧИН
ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ У СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ ОВОЛОДІННЯ ОСНОВАМИ МАЛЮВАННЯ

Тетяна ТРОФІМУК-КИРИЛОВА
РОЛЬ ПРОБНИХ І НАВЧАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 027 «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО»: З ДОСВІДУ ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Ірина ФІЛІМОНОВА
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПАРТНЕРСТВА ПРИ ВИВЧЕННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Олена ЧУПРИНА
ПОЗАВЕРБАЛЬНИЙ СКЛАДНИК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: СПЕЦИФІКА ТА СТРУКТУРНИЙ СТАТУС

Світлана ШЕВАЛЬЄ
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗВО ЯК ОБ’ЄКТ ВІТЧИЗНЯНИХ МЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Андрій ШЕВЧУК
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕЛІГІЙНОЮ ОСВІТОЮ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ АВСТРАЛІЇ ТА УКРАЇНИ

Олексій ШТЕПА, Світлана КОВАЛЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РЕЦЕНЗIЇ

Юрій ІСАК
НАЙНОВІШЕ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ. Рецензія на монографію: Офіцинський Роман. Закарпаття віддавна. Історичні есе. Ужгород: РІК-У, 2022. 380 с.