Випуск № 55 том 1, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Наталія ВОВК
ФОРМУВАННЯ САМОІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Наталія ЗЛЕНКО, Алла ЗЯКУН, Микола ЛЕВЧЕНКО
КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СВІТОВИЙ ДОСВІД, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Костянтин КАМПЕН, Валентин ШЕВЧУК
«ПРАВЕДНІСТЬ ПО ВІРІ» ЯК КЛЮЧОВА СОТЕРІОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ ПРОТЕСТАНТИЗМУ

Ігор КОРЕЩУК, Денис ШПАК
ЕСХАТОЛОГІЧНІ ІДЕЇ У КНИГАХ МАЛИХ ПРОРОКІВ

Роман КОРСАК
ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ КАНДИДАТА У ЧЛЕНИ ЄС

Олександр МАЛЕЦЬ, Василь КАЛІЙ, Наталія МАЛЕЦЬ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РОДИНИ ОСТАПЧУКІВ НА ЗАКАРПАТТІ У 20-30-Х РР. ХХ СТ.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Oleksandra BARBALAT
PECULIARITIES OF HOT ENAMEL TECHNIQUE APPLICATION IN THE ARTISTIC-IMAGES SYSTEM OF KYIVAN RUS GOLDSMITHING XI – FIRST HALF OF XIII CENTURY

Андрій ГАЛАВАЙ
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ АРІЇ «PARI SIAMO» З ОПЕРИ ДЖ. ВЕРДІ «РІГОЛЕТТО»

Хуан ДАНЬ
ВИТОКИ ТВОРЧОСТІ ЛЕЙ ЛЯНА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ОСНОВ

Світлана ДОЛЕСКО, Анна АЛЄКСЄЄВА
ОБРАЗ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ЯК СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Антоніна ДУБРІВНА, Світлана ПАШУКОВА, Юлія РУССОЛ
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ОРНАМЕНТИКА В ДИЗАЙНІ СУЧАСНОГО ПЛАКАТУ

Тетяна ЗАДОРОЖНА
СТИЛЬОВІ МОДИФІКАЦІЇ ЖАНРУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ПІСНІ: ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ДИСКУРС

Владислав ЗАЙЦЕВ
ТВОРЧІСТЬ ПАВЛА ЗІБРОВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ЕСТРАДИ

Вікторія ЗАЙЦЕВА
МАЛЯРСЬКИЙ АНСАМБЛЬ ТРОЇЦЬКОЇ НАДБРАМНОЇ ЦЕРКВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У СВІТЛІ ФОРМУВАННЯ «РЕСТАВРАЦІЙНОЇ» ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ В ПЕРІОД В XVIII – XІX СТ.

Оксана ЗАХАРОВА
ЗНАЧЕННЯ МИСТЕЦТВА ЯК ЧИННИКА КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ПЕРІОД ГЕТЬМАНСТВА І. МАЗЕПИ

Юлія КАПЛІЄНКО-ІЛЮК
МУЗИКОЗНАВЧА ДУМКА НА БУКОВИНІ: АДАЛЬБЕРТ МІКУЛІЧ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Любомира АЙЗЕНБАРТ
СПЕЦИФІКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В МАЛІЙ ПРОЗІ М. ЯЦКОВА

Світлана АЛЕКСЕНКО, Катерина КРУТАСЬ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ САТИРИЧНОГО ЕФЕКТУ В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Gulchohra Babali ALIYEVA
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL DILEMA OF THE FUNCTIONAL-SEMANTIC FIELD OF TEMPORALITY IN LINGUISTICS

Інесса АНІКІНА, Тетяна МЕЛЬНИК
АМЕРИКАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЕПОХИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Олена АНТОНЮК, Ольга ОЛЕКСАНДРЕНКО
ХРОМАТИЧНІ КОЛЬОРАТИВИ В ОПОВІДАННЯХ ЄВГЕНА ГУЦАЛА (НА ОСНОВІ ЗБІРКИ «СКАЖЕНИЙ ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ СОБАКА»)

Ірина БАСАРАБА, Ольга ЛЕМЕШКО
ВІЙСЬКОВИЙ СЛЕНГ: ДЕФІНІЦІЯ ТА ШЛЯХИ УТВОРЕННЯ

Diana BIRIUKOVA
LINGUO-CULTURAL ASPECT THROUGH COMPARISON OF LEXICS IN ENGLISH AND SPANISH FOLKTALES

Олена ГАВРИЛОВА, Ольга ГНАТИШЕВА
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Людмила ЖВАНІЯ
БІБЛІЙНИЙ КОД ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «НА РУЇНАХ»

Людмила КОВАЛЬ, Ольга БІЛОУС
НОМІНАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕКСИКИ НА ОЗНАЧЕННЯ ОСІБ У РОМАНІ НАТАЛКИ ДОЛЯК «НА “СЬОМОМУ НЕБІ”»

Diana KOCHMAR, Iryna BUDZ, Yanina POCHENYUK
THE LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECT AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF EMOTIONALITY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

ПЕДАГОГIКА

Василь АНТОНЕЦЬ, Віктор ФЛЕРЧУК
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Нилуфер Фируз АСЛАНЗАДЕ
ЧЕЛОВЕКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ РЕЛИГИОЗНЫХ ИДЕЙ: ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ОСНОВЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ ТРЕХ ПИСАНИЙ

Inna AKHMAD, Viktorіia CHMEL, Tetiana LYSENKO
INTEGRATION OF MODERN TECHNOLOGIES INTO ESP TEACHING PROCESS

Олена БОЙЧУК, Василь КАЛІЙ
ТЕКСТИ ДЛЯ ЧИТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК (ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ)

Наталія БОНДАРЕНКО, Тетяна ГРИБОЄДОВА
ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІВ ТА БАТЬКІВ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Inna BORKOVSKA, Inna ANTONENKO, Iryna KOZUBSKA
DEVELOPMENT OF PRESENTATION SKILLS AND THEIR ROLE IN THE FORMATION OF SOFT SKILLS AMONG LAW STUDENTS

Юлія БУГАЄВСЬКА
ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ КОРПОРАТИВНО-ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ СТУДЕНТІВ

Марина БУРЛАЧКА
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Надія ВАСИНЬОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ: ДОСВІД І СУЧАСНІ ВИМОГИ

Ярина ВИШПІНСЬКА, Іван ГАТРИЧ
ДЖАЗ ІНДУСТРІЯ У ФАХОВОМУ ЗРОСТАННІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ: ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ МОДИФІКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Парвана Шамистан кызы ГАСАНОВА
О СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В КОЛЛЕДЖАХ

Ольга ГЛАВАЦЬКА, Ольга ГУМЕНЮК, Василь МОЙСЕЮК
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ЛОГОПЕДІВ

Вікторія ГУРА, Анна КВЯТКОВСЬКА, Світлана МОЗГОВА
ХМАРНІ СЕРВІСИ: РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Санай Гасангулу гызы ГУСЕЙНЛИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Віталіна ДЕНИСЕНКО, Ірина ГЛАДУШ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Людмила ДОВГОПОЛА
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Ірина ЄСІКОВА
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ХІМІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Тетяна ЖИТОМИРСЬКА
ПРОЄКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Олеся ЖОВНИЧ, Інна СТАХОВА
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Катерина ЗАВАЛКО, Маргарита МАЛАХОВА
ФЕНОМЕН ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Наталя КАЛИТА
ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ К. УШИНСЬКОГО У ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Наталія КАНОНІК, Калерія КОВАЛЬОВА, Ольга ТРУБІЦИНА
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО

Антоніна КАРНАУХОВА, Юлія КАХІАНІ, Оксана КОСАРЄВА
СУЧАСНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ