Випуск № 56 том 2, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Оксана ДАНІЛЄВСЬКА, Віолета МАРАЄВА
БОЙОВІ ТРАДИЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ПОЧЕСНІ НАЙМЕНУВАННЯ БРИГАД ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Нармин Мубариз КАМИЛОВА
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КОМПОЗИТОРОВ АЗЕРБАЙДЖАНА В УЧЕБНИКАХ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» I-IX КЛАССОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Богдан ПАСКА
БОРОТЬБА ПЕДАГОГА ВОЛОДИМИРА АНДРУШКА (1929–2012) ПРОТИ РАДЯНСЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ

Oleh PETRECHKO, Viktoriia TELVAK, Vasyl PEDYCH
IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF OLD RUTHENIAN CHRONICLES IN THE HRUSHEVSKY HISTORIOGRAPHER‘S RECEPTION

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Альона ЛЕТЯГА
«ДРАМАТУРГІЯ» ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ У НОВІТНЬОМУ ДИЗАЙНІ

Світлана ЛИСЮК
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ

Ольга ЛОЗИНСЬКА
ВІЗІЯ, МІСІЯ І СЕНСИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ В УКРАЇНІ: НА ПРИКЛАДІ ФЕСТИВАЛЮ LVIVMOZART ТА ФОРМАЦІЇ NOVAOPERA

Христина НАГОРНЯК
ТВОРЧА ТА ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МИСТЕЦЬКОГО ОБ 'ЄДНАННЯ «НА С ІМ»

Аліна ОКАРА
КЕРАМІЧНІ МЕБЛІ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ПРОСТОРУ

Анетта ОМЕЛЬЧЕНКО, Лариса ОРОНОВСЬКА, Олег КОЛУБАЄВ
СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ВИВЧЕННІ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ЗВО

Ярослав ОСИПЕНКО
СПЕЦИФІКА СВЯТКУВАННЯ «МАЛАНКИ» НА БУКОВИНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Ігор ПЕЧЕРАНСЬКИЙ , Олександр МОТЛЯХ
ПЛАН «ІСПАНІЯ, АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ХАБ ЄВРОПИ» В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ У ХХІ СТОЛІТТІ

Marharyta PUHACHENKO
GLASS BIJOUTERIE IN SAMPLES OF ANTIQUE CRIMEAN ART FROM MUSEUM COLLECTIONS OF UKRAINE AND RUSSIA

Валерій ШАФЕТА, Володимир ТКАЧУК, Валентин КАСЬЯНОВ, Андрій ДУШНИЙ
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕСТРАДНОГО КОНТЕНТУ НА ПРИКЛАДІ АНСАМБЛЕВОГО МУЗИКУВАННЯ ЗА УЧАСТІ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У XX СТОЛІТТІ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Олена ДОЦЕНКО
БАГАТОМОВНІСТЬ УКРАЇНИ: ДИСКУРС ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ірина ДУБРОВСЬКА
ЗООНІМИ В РОМАНІ Е. М. РЕМАРКА «ТРИ ТОВАРИШІ»

Марина КАЗАНДЖИЄВА, Євгенія БУРНОС
ЛІНГВІСТИЧНІ УНІВЕРСАЛІЇ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ФІЛОЛОГІЧНОГО КРУГОЗОРУ

Юлія КАРАЧУН, Наталія ОМЕЛЬЧЕНКО
АНГЛОМОВНІ НЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНИХ ТЕКСТАХ З МЕДИЦИНИ

Юлія КАРАЧУН, Юрій ПІВЕНЬ
КВАЗІРЕАЛІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОГО ТЕКСТУ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ ТВОРІВ РЕЯ БРЕДБЕРІ «451º ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ», «СЕРПЕНЬ 1999: ГОСТІ З ЗЕМЛІ», «ЛЮТИЙ 1999: ІЛЛА» ТА «СЕРПЕНЬ 2026: ДОЩІ ВИПАДАЮТЬ» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)

Наталія КАРІКОВА
ПРО ДВА ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

Уляна КЕЦИК-ЗІНЧЕНКО, Тетяна ПОМІРКОВАНА
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У РІЗНОРІВНЕВИХ ГРУПАХ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗВО

Ольга КИРИЛЮК
АСОЦІАТИВНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ» В МОВНІЙ СВІДОМОСТІ МЕШКАНЦІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ

Інна КОЗУБАЙ
СЛЕНГ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ. ЛЕКСИЧНІ ТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ПЕДАГОГIКА

Людмила КОЛБІНА
ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ліна КОТОВА, Євгенія ЧЕРНЯК, Іван ГЕРНІЧЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Оксана КРУГЛИК, Олександр ГОРЛАЧОВ
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ УСНОГО ТА МІМІКО–ЖЕСТОВОГО МОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Чжан ЛІАН
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КИТАЇ

Тетяна ЛУК’ЯНЕЦЬ, Галина ЛУК’ЯНЕЦЬ
САМОСВІДОМІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ: ДОСВІД ЛІНГВОКОГНІТИВНОГО АНАЛІЗУ

Світлана ЛУК’ЯНЧУК, Марина КОМОГОРОВА
СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Лариса МАСЛОВА, Світлана МУДРИНИЧ
РОЛЬ ЛЕКСИЧНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Айпара Джабраил МАХМУДОВА
РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В ПРИОБРЕТЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ ПО ХИМИИ

Нармина Сейфалы кызы МИРЗАЛИЕВА
ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

Марія НАКОНЕЧНА, Любов ДОЛЬНІКОВА
КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОЄКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНИКІВ

Наталія ОВЧАР
АКТИВІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНО НАВЧАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ SMART–ТЕХНОЛОГІЙ

Ольга ОСАУЛЬЧИК
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ–МАГІСТРІВ В ІНТЕРАКТИВНО-ОРГАНІЗОВАНОМУ ДИСТАНЦІНОМУ ФОРМАТІ НАВЧАННЯ

Леся ОХРІМЕНКО
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олена ПЕРЕВЕРЗЄВА
МЕТОДИ ОСВОЄННЯ ДИРИГЕНТСЬКОГО ЖЕСТУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦТВА

Віталій ПОЛИВАНЮК
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Євгенія ПОСТИКІНА
«ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ» ВИКЛАДАЧА ЗВО В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ