Випуск № 56 том 3, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Микола ПРИХОДЬКО
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕТНОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА У ЛЬВОВІ (90-ТІ РОКИ 19 СТ.)

Леся СМУТОК, Ярослав ЛИСЕЙКО
ПОХОДЖЕННЯ ТА РОДИНА РОМАНА ПЕРФЕЦЬКОГО, УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО ДІЯЧА ЗУНРУ

Василь ХОМІЦЬКИЙ
КАЛЕНДАРНА РЕФОРМА В ЦЕРКВІ: НА ЧАСІ

Всеволод ЧЕКАНОВ
ЙОГАН ГЕЙЗИНГА І ШКОЛА «АННАЛІВ»: НОВІ ЧАСИ ТА НОВІ ПРОСТОРИ МЕДІЄВІСТИКИ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Марина РУСЯЄВА
ОБРАЗ ГЕРКУЛЕСА В СКУЛЬПТУРНІЙ ДЕКОРАЦІЇ ПОРТА ДЕЛЛА МАНДОРЛА: ІКОНОГРАФІЯ ТА СИМВОЛІЗМ

Тетяна СИРЯТСЬКА
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ «БЕРГАМАСЬКОЇ СЮЇТИ » К. ДЕБЮССІ У ВИКОНАВСЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ З. КОЧІША, С. БУНІНА ТА С. РІХТЕРА

Ольга ФАБРИКА-ПРОЦЬКА
НАРОДНІ ПІСНІ УКРАЇНЦІВ СХІДНОЇ СЛОВАЧЧИНИ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ У ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ

Євгенія ФІЛІМОНОВА‑ЗЛАТОГУРСЬКА
ХОРЕОГРАФІЧНІ КОЛЕКТИВИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ – СКАРБНИЦЯ НАРОДНО‑СЦЕНІЧНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Цзелян ЧЖАН
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ГОЛОСУ НА МАТЕРІАЛІ ПІСЕНЬ ІЗ ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛУ Л. РЕВУЦЬКОГО «СОНЕЧКО»

Чже ЛО
«КОНЦЕРТ-РАПСОДІЯ» ДЛЯ ТРУБИ ТА СТРУННОГО ОРКЕСТРУ ЄВГЕНА СТАНКОВИЧА У КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ЖАНРУ ТРУБНОГО КОНЦЕРТУ

Ірина ШЕВЦОВА, Єлізавета БАБЯК, Михайло ШЮТІВ
ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ АМАТОРСЬКОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАКАРПАТТЯ

Ольга ШКОЛЬНА, Алла БУЙГАШЕВА, Олександр ОПАНАСЮК
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО В ТВОРЧОСТІ ТЕТЯНИ ЯБЛОНСЬКОЇ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЇЇ ЩОДЕННИКІВ

Тетяна ШТИКАЛО, Артем ЧЕПУРКО
ОБРАЗ БУДДИ В СКУЛЬПТУРНОМУ МИСТЕЦТВІ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Наталія ЛИСЕЦЬКА, Олена БОНДАРЧУК
НЕОЛОГІЗМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ПЕРІОДУ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Olga LYTVYNENKO, Olga RYZHCHENKO
ANGLIZATION OF THE MODERN COMMUNICATIVE SPACE AS THE MEANS OF BORROWING ANOTHER LANGUAGE VOCABULARY

Яна РОМАНЦОВА
ОЦІННА СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТУ ЗАКОН У ПАРЕМІОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Лілія СОЛОДКА
«ПОЇЗД ТОЧНО ЗА РОЗКЛАДОМ» Г. БЕЛЛЯ ТА «ЧОРНЕ СОНЦЕ» В. ШКЛЯРА: ВОЄННА СЕМАНТИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Вікторія ФЕДИК
ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Марія ЦУРКАН
СТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВОСТІ В ХУДОЖНІЙ ОПОВІДІ ЗА УЧАСТІ РОЗМОВНИХ ФОРМ ІМЕН ПЕРСОНАЖІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ ПИСЬМЕННИКІВ БУКОВИНИ)

Світлана ЧЕРНЯВСЬКА, Наталія ПИСАРСЬКА, Андрій ГОМОН
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ ЯК КОМПЛЕКСНА НАУКА

Ludmila SHAPA, Olena PETROVA, Irina DUVANSKAYA
ADJECTIVATION OF ATTRIBUTIVE PARTICIPLES IN THE SCIENTIFIC-AND–TECHNICAL DISCOURSE TEXTS (ON THE MATERIAL OF THE TEXT CORPUS “ELECTRICAL ENGINEERING”)

Тетяна ШАРОВА, Остап БОДИК
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В СУСПІЛЬСТВІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ О. САЙКО «ДО СИВИХ ГІР»)

Олена ЩЕРБАК
НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНІ МЕТАПРОГРАМИ В КІНОДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ НАЗВ УКРАЇНСЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ФІЛЬМІВ ПРО ВІЙНУ)

ПЕДАГОГIКА

Ірина ПШЕНИЧНА
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Оксана КРАВЧЕНКО, Ірина РЕЗНІЧЕНКО
ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО–ПАТРІОТИЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Саадат Сулейман кызы РЗАЕВА
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 3-5 ЛЕТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ

Оксана САВЧЕНКО, Наталія КОВЕРСУН
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИК ВЕБ-КВЕСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Марина САЄНКО, Наталія ЛОБАЧ, Людмила ІСИЧКО
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ GOOGLE ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПЕРЕРВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Олександр САМОЙЛЕНКО, Євгеній ІВАШЕВ, Вікторія МАЦЬКО
ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ

Світлана КОБУТА, Леся СЕРМАН
ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА МОТИВАЦІЮ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (РОЗГЛЯД У ДІАХРОНІЇ)

Наталія СЛИВКА, Олена ЛАНСЬКИХ, Тетяна ДЕРНОВА
БІЗНЕС-КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ФАКТОР УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ

Людмила СНЄДКОВА, Катерина ДЕРЕКА
ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Оксана ТИМОФЄЄВА
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Світлана ТОЛОЧКО, Наталія БОРДЮГ
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЗНАЮ. ВМІЮ. ДІЮ»

Ольга ХРИСТЕНКО
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УРСР У 60-70-Х РР. ХХ СТ. ЯК ІСТОРИЧНИЙ УРОК

Аліна ЧЕРНЯКОВА
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Альона ЧОРНА
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ -ПРОГРАМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Олена ЧУБУКІНА
ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБНИХ ОБ ’ЄДНАНЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Тетяна ШЕВЧЕНКО, Сергій РЯБЕЦЬ, Наталія ЛОЗОВСЬКА
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ

Наталія ЮРІЙЧУК
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В БАЗОВІЙ ШКОЛІ

Тетяна ЯПРИНЕЦЬ, Юрій БЕЗРУЧЕНКОВ, Олена ЧЕРНЯЄВА
ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗМІСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ