Випуск № 56 том 4, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IННОВАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ У КОНТЕКСТI IНШОМОВНОЇ ПIДГОТОВКИ ФАХIВЦЯ

Olena BALATSKA, Victor CHERNYSHOV
SET OF ACTIVITIES FOR TEACHING FIRST-YEAR ENGINEERING STUDENTS HOW TO WRITE A CV

Алла БОЛОТНІКОВА, Тетяна КОРОЛЬ
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Наталія БОНДАР, Людмила МАРТИРОСЯН
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Світлана ГАЛАУР, Алла БОЛОТНІКОВА
ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ У ФОРМАХ І РЕГІСТРАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ: МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР НА ТЛІ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

Yuliia HUNCHENKO, Yulia SYROTA
PRACTICAL ASPECT OF ESP STUDENTS RECEPTIVE AND PRODUCTIVE SKILLS DEVELOPMENT

Ірина ДЕНИСОВЕЦЬ
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРМІНІВ НА ОЗНАЧЕННЯ СПОСОБІВ СЛОВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРИВАТОЛОГІЇ

Світлана КАМІНСЬКА, Олена ТИРОН
ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЧЕРЕЗ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Mariana KARANEVYCH
PRESENTATION OF UKRAINIAN IDENTITY THROUGH MULTILINGUAL MEDIA PROJECT “UKRAЇNER”

Галина КОЗУБ, ДЖА САХІЛ КУМАР
ВИТОКИ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

Tetiana KOROL, Yuliia HUNCHENKO
PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF PROSPECTIVE PHILOLOGISTS’ TRANSLATION COMPETENCE ASSESSMENT

Аліна МАСЛОВА, Ольга ГОНЧАРОВА
ВПЛИВ МУЛЬТИЛІНГВІЗМУ НА ПІДГОТОВКУ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ

Алла МЕЛЬНИК
ПОНЯТТЯ «ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ»: ЙОГО ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Марина МОСКАЛЕНКО, Діана ДУДКА
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

Юлія РІЗНИК, Світлана ГАЛАУР
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Angelina ROLIAK
ORIGIN OF HUMANISTIC TEACHER EDUCATION: SCANDINAVIAN ENVIRONMENT

Alla SEREDA, Yuliia FEDORENKO
THE ISSUE OF TRANSLATION TECHNIQUES

Юлія СИРОТА, Алла СЕРЕДА
ОСОБЛИВОСТІ «КОЗАЦЬКОГО ТЕКСТУ» У РОМАНІ Є.П. ГРЕБІНКИ «ЧАЙКОВСЬКИЙ»

Галина ТАЛОВИРЯ, Юлія РІЗНИК
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО КОНТЕНТУ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Тетяна ТУКОВА
НЕВІДМІНЮВАНІ ІМЕННИКИ В ЧУЖОЗЕМНІЙ АУДИТОРІЇ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Оксана ТУР, Людмила ДЕРЕВ’ЯНКО
СФОРМОВАНІСТЬ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПОКАЗНИК ЇХ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Оксана ТУРЧИН
ПСИХОДИДАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПРЕСИВНОЇ ПСИХОТЕХНІКИ ЯК ЗАСОБУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХОЛОГІЯ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Yuliia FEDORENKO, Olena BALATSKA
THE PECULIARITIES OF ORIGINAL VIDEO MATERIALS USING AS THE WAY OF FUTURE ENGLISH TEACHERS’ INTERCULTURAL COMMUNICATION IMPROVEMENT

Людмила ЧЕРЕДНИК
«ФАКТОР ЧЕРЧИЛЛЯ» БОРІСА ДЖОНСОНА ЯК ЖАНРОВА МОДЕЛЬ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ БІОГРАФІЇ

Віктор ЧЕРНИШОВ, Галина ТАЛОВИРЯ
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ПІДХОДУ ТА ЗМІСТ МЕТОДИКИ ОБЕРНЕНОГО НАВЧАННЯ

Олена ШЕВЧЕНКО
ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ, ЕЛЕКТРОННИХ ПОРТФОЛІО І БЛОГФОЛІО НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ І КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ IНОЗЕМНОЇ ФIЛОЛОГIЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Оксана ВОРОБЙОВА, Тетяна ПЕШКОВА
ПОЛІСЕМІЧНІ НАЙМЕНУВАННЯ ДЕСЕРТІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ

Максим ДОМАРЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ У ВІДЕОІГРАХ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ (НА ПРИКЛАДІ ВІДЕОГРИ “THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM”)

Inga KAPUSTIAN
H.C. ANDERSEN IN UKRAINE: HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND

Юлія КУЗНЕЦОВА
ВЖИВАННЯ ГРЕКО-ЛАТИНСЬКИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ТЕРМІНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Тетяна КУШНІРОВА
ЛІТЕРАТУРНІ ОНІМИ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ «ДЖЕЙМС І ГІГАНТСЬКИЙ ПЕРСИК» РОАЛЬДА ДАЛА)

Svitlana MANHURA
LEXICAL, TERMINOLOGICAL AND GENRE-STYLISTIC PROBLEMS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRANSLATION

Оксана МОКЛЯК
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ УГРУПОВАННЯ АФЕКТОНІМІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Юлія НІКОЛАЄНКО
РОЗВИТОК НАВИЧОК СПІВРОБІТНИЦТВА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Катерина ПАЛІЙ, Максим ДОМАРЕНКО, Ольга ЛУПАЙ
КОЛОРАТИВИ У ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ПАРЕМІЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Тетяна ПЄШКОВА, Оксана ВОРОБЙОВА
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ГАЛУЗЕВИХ ТЕКСТАХ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАДІ

Oleksandr TUPYTSYA, Ivan POPOVYCH
FEATURES OF THE INITIAL STAGE OF LEARNING A SECOND FOREIGN (GERMAN) LANGUAGE BY STUDENTS IN UKRAINE