Випуск № 57 том 1, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Ірина БАТЮК
СТАНОВИЩЕ ДІТЕЙ В ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ОПІКИ УКРАЇНСЬКОЇ СРР В РОКИ ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ 1932–1933

Лідія БІЛІЧЕНКО
ПІВНІЧНОАФРИКАНСЬКА КАМПАНІЯ «АФРИКАНСЬКОГО КОРПУСУ» ФЕЛЬДМАРШАЛА Е. РОММЕЛЯ НА СТОРІНКАХ ОКУПАЦІЙНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ РОКІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Світлана БОГАТЧУК, Василь БОГАТЧУК
РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА ПОДІЛЬСЬКОГО КРАЮ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Юрій ВОЙТЕНКО
РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА КРАЇН БАЛТІЇ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ДИНАМІЦІ

Світлана ГАВРИЛЮК, Валентина НАДОЛЬСЬКА
ТРАНСФОРМАЦІЯ МУЗЕЙНОГО СВІТУ У ХХІ СТ.: МІЖНАРОДНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Микола ГЛІБІЩУК
«ЦИВІЛІЗАЦІЯ ПРОТИ ВАРВАРСТВА»: ПРОПАГАНДА НА СХІДНОМУ ФРОНТІ ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

А ГУДАМУ
СУЧАСНА РЕГІОНАЛІСТИКА: ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ В МУЗИКОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Тетяна БОЛЬШАКОВА
ВИКЛАДАЧІ, СТУДЕНТИ І ВИПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ХДАК ЧАСІВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ: МИСТЕЦЬКИЙ СПРОТИВ

Лариса БУТКО, Дар’я ВАСИЛЕНКО, Віктор ОСАДЧИЙ
СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ КРАЄВИДІВ МАНЕ-КАЦА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ

Гао ЦІНВЕНЬ
СОНАТИ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО КАРЛА ВЕБЕРА: СПЕЦИФІКА ЦИКЛУ

Степан ГІГА
АРАНЖУВАННЯ ЯК ФАКТОР СТИЛЬОВОЇ ДИНАМІКИ ЕСТРАДНО-ВОКАЛЬНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ПОСТМОДЕРНОЇ ДОБИ

Юрій ГОРПИНИЧ, Марина РУСЯЄВА
ВИТОКИ ПЕЙЗАЖНОГО КОЛОРИЗМУ МИКОЛИ МАЛИШКА (ЛІТНІ ПРАКТИКИ: 1962, 1964)

Алла ДЯЧЕНКО
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНУ СИСТЕМУ ДИЗАЙН-ОСВІТИ

Світлана Заєць, Ольга БИКОВА
ХОРЕОТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ХОРЕОГРАФІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Оксана ЗАХАРОВА
ДИПЛОМАТИЧНА КОНТРКУЛЬТУРА

Костянтин КАЛІЄВСЬКИЙ
ТВОРЧИЙ ШЛЯХ АНСАМБЛЮ «ЧОРНОБРИВЕЦЬ» ЯК МОДУС РОЗВИТКУ І ЗБЕРЕЖЕННЯ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ НА ТЕРЕНАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тетяна КЛЮКА
ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ ІГОРЯ ГАЙДЕНКА ТА ЮРІЯ АЛЖНЄВА В АСПЕКТІ ЖАНРОВОЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

Андрій КОРНЄВ
БАЗОВІ ПРИНЦИПИ КИТАЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕЙЗАЖУ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИСКУСІЇ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Любомира АЙЗЕНБАРТ
КАРТА ТА ЛАНДШАФТ ГАЛИЦЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПОГРАНИЧЧЯ У ТВОРЧОСТІ М. ЯЦКОВА, Й. РОТА, Б. ШУЛЬЦА

Нуну АКОП’ЯНЦ
МЕТАФОРИЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Pakiza Israyil ALİYEVA
SACREDNESS OF MOTHER IN POETRY (BASED ON THE CREATION OF ARIF ABDULLAZADE)

Ulviyya Kerem AHMEDOVA
SATIRICAL POEM CREATION BY AMIN ABID

Богдан БІЛОУС
ЛІТОПИСНА БІОГРАФІЯ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Галина ВИШНЕВСЬКА, Марія СВІДОВА
ТРОПЕЇЧНА СИСТЕМА У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ГУРТУ «БEZ ОБМЕЖЕНЬ»

Надія ВІТРУК, Яна ПЕТРІВ
ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВОКАТИВНИХ РЕЧЕНЬ У ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

Ірина ГАВРИЛОВА
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІНФІНІТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ТЕКСТАХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Алла ГОВОРУН, Олена ПЕТУХОВА, Вікторія ЧОРНА
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПРИЙМЕННИКОВИХ ГРУП З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ

Артур ГУДМАНЯН, Соломія ЧАЙКА
ДЕКОДУВАННЯ ГУМОРУ В СИТКОМІ «ДРУЗІ»: СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ірина ДМИТРІВ, Віра КОЗАЧОК
ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ КАТОЛИЦЬКОЇ МЕСИ У ТВОРЧОСТІ БОГДАНА ІГОРЯ АНТОНИЧА

Cвітлана ДРУЖБЯК, Іванна ПОНАЙДА
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ВІЙНА У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ БОРИСА ДЖОНСОНА, ОЛАФА ШОЛЬЦА ТА ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО)

Тетяна ДЯЧУК, Світлана ЛИТВИНСЬКА, Надія СЕНЧИЛО-ТАТЛІЛІОҐЛУ
МОВОТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЬОГОДНІ (НА ПРИКЛАДІ НАЗВ АКТУАЛЬНИХ ПОНЯТЬ)

ПЕДАГОГIКА

Дмитро АНТОНЮК, Олег СПІРІН, Тетяна ВАКАЛЮК
ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Людмила БАБАЙ
ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олена БЄЛОВА
МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЛОГОПАТОЛОГІЄЮ

Наталія БУЛГАРУ, Олена РАДІУС
ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ПЕДАГОГУ РОЗВИВАТИ КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ

Надія ВАСИНЬОВА
СТЕЙКХОЛДЕРСЬКИЙ ПІДХІД ЯК УМОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

Ігор ГАВРИЛО, Михайло РОШКО, Тетяна СЛАВИЧ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З ЧАСТКОЮ НЕТРАДИЦІЙНИХ СТУДЕНТІВ

Гоу КВАНДЕНГ
МЕТОДИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО КРАЩОГО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ КИТАЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ У СЕРЕДОВИЩІ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ

Михайло ДЕМЯНЧУК
СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

Анна ДИНОВИЧ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУР ОЦІНЮВАННЯ Й АКРЕДИТАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ

Ольга ЕКОНОМОВА, Емма МАКАРОВА, Віра ЯКОВЕНКО
КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МУЗИКАНТА-ВИКОНАВЦЯ В СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Наталія ІГНАТЕНКО
ГЕНЕЗИС ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1991–1996 РР.)

Ян КАПРАНОВ, Євген БОХОНЬКО, Лідія ЧЕРЕДНИК
РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Людмила КОЛБІНА
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ СХИЛЬНИМИ ДО ПРОЯВУ БУЛІНГУ

Марина КОНЄВА
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ

Ольга КОСТЮК
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

Руслан КРАВЕЦЬ
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ