Випуск № 57 том 3, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Оксана РАТУШНА
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Соломія РОЗЛУЦЬКА
«ПЕРЕПИСИ ЖАЛІВ» ІСПАНСЬКИХ КОНСУЛІВ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Василь ХОМІЦЬКИЙ
СТАРООЛЕКСИНЕЦЬКИЙ ЗАМОК ВІД ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУД ДО ДУХОВНО-ОСВІТНЬО ЦЕНТРУ

Всеволод ЧЕКАНОВ
РОЗПОВІДНІ СТРАТЕГІЇ В ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ

Наталія ЧУПРІНОВА, Руслан ВАСИЛЬЧЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОГО БУДІВНИЦТВА ЗА ЧАСІВ ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Denys SHPAK, Valentyn SHEVCHUK
SUBARCHITECTURE OF MARGINITY IN UKRAINE

Тарас ЩЕРБАН
РЕЦЕПЦІЯ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДАМА КРЕХОВЕЦЬКОГО (КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК XXI СТ.)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Володимир РОПЕЦЬКИЙ
ТРАДИЦІЙНИЙ ЛЕМКІВСЬКИЙ ОДЯГ ЯК ЧАСТИНА ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Лариса САНДЮК, Володимир САНДЮК
ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ В ПРОЕКТУВАННІ ВИРОБІВ З ХУТРА

Олександра САПСОВИЧ
ЗВУКОТВОРЧА ПАМ’ЯТЬ МУЗИКАНТА-ВИКОНАВЦЯ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ

Віра СИНЄОК, Костянтин КАЛІЄВСЬКИЙ
ВПЛИВ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА НА РІВЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Олександр СОЛДАТЕНКО, Марина КОВАЛЬ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ СЕЛА НАУМІВКА КОРЮКІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Володимир ТИШКОВ
«ЧЕРНЕЦЬ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Й ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРОЧИТАННЯ МИХАЙЛОМ ВЕРИКІВСЬКИМ В ОДНОЙМЕННІЙ ВОКАЛЬНО-СИМФОНІЧНІЙ ПОЕМІ

Анна ТКАЧ
НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНІ ФЛЕШМОБИ ТА ЇХ РОЛЬ В ТРАДИЦІЙНІЙ НОВОРІЧНІЙ ОБРЯДОВОСТІ

Вероніка ТОРМАХОВА, Юліана ЦУЛУН, Ісус ЧОРНІЙ
ТВОРЧІСТЬ ЛАРИ ФАБІАН В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Ірина ТЮТЮННИК, Наталія ДОБРЯНСЬКА
КОМПОЗИЦІЙНЕ ТРАКТУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ОБРАЗІВ Г. СКОВОРОДИ

Євгенія ФІЛІМОНОВА‑ЗЛАТОГУРСЬКА
ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ НАРОДНОГО ТАНЦЮ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ ВІННИЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ М. Д. ЛЕОНТОВИЧА

Катерина ЦИГИКАЛО, Ольга ДЕНИСЮК
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СКУЛЬПТУРИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Дарина ЯКИМОВА
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО АКТИВІЗМУ В КИЄВІ (2004–2014)

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Олена ПОНОМАРЕНКО, Оксана ЛОБОВА, Владислав КУКУШКІН
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ У ЗВО

Лілія ПРИЙМАК
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Oksana PRYSIAZHNIUK, Kostiantyn PRYSIAZHNIUK
SPOŁECZNA TOŻSAMOŚĆ MOWY NA WYSPACH BRYTYJSKICH

Maryna RYZHENKO, Olena ANISENKO, Lyudmyla SEMENOVA
AUTOBIOGRAPHICAL FEATURES OF F.S. FITZGERALD’S NOVEL “THE GREAT GATSBY”

Ольга РОМАНЧУК, Ростислав КОВАЛЬ
ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНИХ АБРЕВІАТУР В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Ольга РУДЬ, Ангеліна СКЛЯР
ЕПІТЕТИ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Анжела СВАРИЧЕВСЬКА
ДЖЕРЕЛА ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тетяна СПІЛЬНИК
ҐЕНДЕРНО-КОРЕКТНІ НОМІНАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕКСТАХ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕМАТИКИ

Юлія СТЕПЧУК, Лідія ВЕРБИЦЬКА, Віктор ВИХОР
ПРОБЛЕМИ КАНЦЕЛЯРИЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІЛОВІЙ МОВІ

Альона ТАРАНЕНКО
АЛЬТЕРНАТИВНЕ ПРОЧИТАННЯ НАРАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОВІСТІ «ЧАС ГЛИБОКОЇ ОСЕНІ» С. НОСАНЯ

Maryna TARNAVSKA
UNCONSCIOUSLY CREATED SUBTEXT: METHODOLOGY OF IMPLICIT MEANING IDENTIFICATION AND INTERPRETING IN THE ARTISTIC TEXTS

Марія ТКАЧІВСЬКА, Анна ТРЕТЯК
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ Р. ЗОННТАҐА «СКАНЕРИ»

Наталя ЯРЕМЕНКО, Наталія КОЛОМІЄЦЬ
КРЕОЛІЗОВАНІ ТЕКСТИ ЯК СКЛАДОВА ДИДАКТИЧНОГО ДИЗАЙНУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

ПЕДАГОГIКА

Олена ТЕПЛОВА, Наталія МОЗГАЛЬОВА, Анна НОВОСАДОВА
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА ХОРЕОГРАФІЇ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Станіслав ТКАЧУК, Ірина ФІЛІМОНОВА
ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Ірина ФЕДОРЕЙКО
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дар’я ХРИПУН
ФОРМУВАННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ В ПРОЦЕСІ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Алла ЦАПКО, Олена ЮДЕНКОВА, Анатолій СУСТРЄТОВ
НАВЧАЛЬНІ ТЕСТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Ольга ЦОКУР, Іван БОЙЧЕВ
ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Olha CHORNA, Galyna TSAPRO
DEVELPOING READING SKILLS THROUGH JIGSAW TECHNIQUE: A CASE STUDY OF 5TH GRADERS

Віра ЧОРНОУС
ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Олена ЧУБУКІНА
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДОЗВІЛЛЄВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ КОМІСІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ У КРАКОВІ

Тетяна ШВЕЦЬ, Наталія ШВЕЦЬ, Олександр ШВЕЦЬ
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Марина ШЕМУДА
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Юлія ШЛІХТЕНКО
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ У ГАЛУЗІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПІД ЧАС ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Катерина ЮЗЕФОВИЧ
ЗАСТОСУВАННЯ SMART ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ У ВНЗ

Світлана ЯКИМЕНКО, Тетяна ЛУШПАЙ
ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД 1917–1941 РОКІВ

Наталія ЯКОВЕНКО
РОЗВИТОК НАВИЧОК ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТІВ ВВНЗ

Янься ВАН
МЕНЕДЖМЕНТ І РЕФОРМУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

РЕЦЕНЗІЇ

Марина ПРОТАС
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЗАХАРОВОЇ ОКСАНИ ЮРІЇВНИ «МИСТЕЦТВО ЯК КОМУНІКАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЦЕРЕМОНІАЛУ (ПОЧ. 20-Х – ПОЧ. 90-Х РОКІВ ХХ СТ.»