Випуск № 53 том 1, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Лідія БІЛІЧЕНКО
ТЮРЕМНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО УТРИМАННЯ КАТОРЖНИХ УВ’ЯЗНЕНИХ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Микола ГЛІБІЩУК, Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Володимир СТАРКА
ЯК ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІЛОГВАРДІЙСЬКОГО РУХУ ВПЛИНУЛИ НА СВІТОГЛЯД В. ПУТІНА

Лілія ГРИНИК
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПІДПІЛЬНИКІВ ТА ПОВСТАНЦІВ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ТОГОЧАСНОЇ ДІЙСНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПРИКАРПАТТЯ)

Анастасія КМІН
ВПЛИВ БОЙОВИХ ДІЙ НА РОЗВИТОК ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВО-ГУМАНІТАРНИХ КАДРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Валентина КУРИЛЯК, Марія ОВЧАР
РОЗБІЖНІ РУХИ В ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ

Олег МАЛЯРЧУК
ПЕРШІ ОСЕРЕДКИ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ: ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ ЧИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК?

Олександр МАСЛЮК
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕАТРІВ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР (1943–1945 РР.)

Олександр НОВАК
ОБСТОЮВАННЯ САМОБУТНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Маралханым Тофиг АЛИЕВА
СТАНОВЛЕНИЕ ДИРИЖЁРСКО-ХОРОВОЙ ШКОЛЫ И РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Ірина БОГДАНОВА-ДАШАК
«СЕРП» А. КАТАЛАНІ ЯК ЗРАЗОК ОНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЙ ІТАЛІЙСЬКОЇ ОПЕРИ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ СТ.

Антоніна БОЙЧУК
НАРАТИВИ ФОРМУВАННЯ АСПЕКТІВ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЕСТРАДНОГО СПІВАКА

Яньсуй ВАН
СТАНОВЛЕННЯ ЗВУКООБРАЗУ ПАСТОРАЛІ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ МУЗИЦІ: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО РОКОКО

Світлана ДОЛЕСКО
РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМУ В ПОРТРЕТУВАННІ ГЕРОЇВ П’ЄСИ «ЛІСОВА ПІСНЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Ірина ДУБРОВІНА
СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА ЯК ФЕНОМЕН СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Віра КАЛАБСЬКА
ДИРИГЕНТСЬКА ПІДГОТОВКА ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ-ВИКОНАВЦІВ В УДПУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Вячеслав ЛАБЗІН
ПРИКЛАДИ ДУАЛІЗМУ СВІТЛА У ЦЕРКОВНОМУ ЖИВОПИСІ ЛІДІЇ СПАСЬКОЇ

Лу ТУНЦЗЕ
КОНЦЕПТ ПАМ’ЯТІ КУЛЬТУРИ В КАМЕРНО-ВОКАЛЬНІЙ МУЗИЦІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ: МОДУСИ ТВОРЧОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Ганна МАКОГІН
ЕКОЛОГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ДИЗАЙН МИСЛЕННЯ

Любомир МАРТИНІВ
МУЗИЧНА ПІДГОТОВКА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОСЕРЕДКАХ ДРОГОБИЧА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Ірина МОСТОВА, Наталія СЕМЕНОВА
ГЕНЕЗА НАРОДНОГО ТАНЦЮ СЛОБОЖАНЩИНИ: ВІД ФОЛЬКЛОРУ ДО АКАДЕМІЗМУ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Iryna ALYEKSYEYEVA, Olena KAPTIUROVA, Vira ORLOVA
DISCOURSE OF 2022 ONLINE TOURISM ADVERTISING IN GREAT BRITAIN AND THE UNITED STATES

Tamara ATAKISHIYEVA
THE AUTHOR’S RELATIONSHIP WITH VARIOUS SOCIAL INSTITUTIONS (FAMILY, RELIGION, GENDER, ETC.) IN THE PROCESS OF A MEMOIR WRITING (ON THE BASE OF HAMIDA JAVANSHIR’S CREATIVITY)

Dmytro BORYS
INITIALISMS IN THE 21ST CENTURY ENGLISH SLANG

Каріна БОРТУН
СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНОТАЦІЇ ОКЛИЧНИХ РЕЧЕНЬ У РОМАНІ НАТАЛКИ ДОЛЯК «ШИКАРНЕ ЖИТТЯ У ВУППЕРТАЛІ»

Юлія ГАЙДЕНКО, Оксана СЕРГЕЄВА, Микола ТИЩЕНКО
ПРАГМАТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ОРІЄНТИР У СЕМАНТИЦІ СЛОВА

Уляна ГАЛІВ, Леся ЛЕГКА
КОНЦЕПТ ЛЮБОВ У ТВОРЧОСТІ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО: ЛІНГВІСТИЧНІ ТА САКРАЛЬНІ ВИМІРИ

Андрій ГУРДУЗ
ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ЗСУВ У ФЕНТЕЗІЙНІЙ РОМАНІСТИЦІ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХІ СТ.: ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Євгенія ЄМЕЛЬЯНОВА, Лариса КОЛОДІНА, Наталія ЧАПЛІНСЬКА
ДІЛОВА ГРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Людмила ЖВАНІЯ
ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГУ З БІБЛІЄЮ В ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «В КАТАКОМБАХ»

Юлія ЗАЙЧЕНКО
ХРОНОТОП ЯК ЖАНРОТВОРЧИЙ КОМПОНЕНТ ТЕКСТІВ ФЕНТЕЗІ

Наталя ІВАНИЦЬКА, Лілія ТЕРЕЩЕНКО
МІЖКУЛЬТУРНА ПРАГМАТИКА КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ КОМПАНІЇ В ЖАНРІ «ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЮ»

Максим КАРПУСЕНКО, Наталія КАРПУСЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ДЕБАТІВ КАНДИДАТІВ ВІД РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ США)

Наталія КОБИЛКО
ФЕНОМЕН ЕМІГРАЦІЇ У ТВОРАХ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Леся КРАВЧЕНКО, Наталія ЛАЗІРКО, Наталія ОЛЕКСИН
КОНФРОНТАЦІЯ ІДЕЙ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТВОРАХ МАРТІНА ВАЛЬЗЕРА

ПЕДАГОГIКА

Tetiana AHIBALOVA, Nadiia KARPENKO, Nataliia PLOTNIKOVA
INTEGRATION OF AN INTERCULTURAL APPROACH INTO THE PROCESS OF MASTERING A FOREIGN LANGUAGE

Вікторія АНДРІЙЧУК
СУЧАСНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

Василь АНТОНЕЦЬ
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ В ФІЗИЧНОМУ САМОВДОСКОНАЛЕННІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Тетяна АТРОЩЕНКО, Михайло ПОВІДАЙЧИК
ПОЛІКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА ЯК ВАЖЛИВА УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ США

Валерій БУЛАТОВ
ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЗНАЧНИХ ТЕМАТИК В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ІНКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНУ

Людмила ГАРКУША, Ольга ЕКОНОМОВА, Тетяна БУТЕНКО
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ У КЛАСІ СПЕЦІАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ (ФОРТЕПІАНО)

Тетяна ГОРОХІВСЬКА
ПРОГНОСТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Людмила ГУБА, Катерина ПЕРИНЕЦЬ
ІНТЕНСИВ-КУРС З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ

Наталія ДОБРОВОЛЬСЬКА
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ФАХІВ З ІТ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ ТА ГОВОРІННІ

Ольга ЗАДОРІНА, Ольга ПАПАЧ
ТЕХНОЛОГІЯ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ: МЕТОДИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ

Вікторія ЗІНЧЕНКО
ФЕНОМЕН КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Cабіна ІВАНЧУК, Ольга СТЯГУНОВА
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (2015–2021 РОКИ)

Наталія КАЛИТА, Микола ПАНТЮК
ПЕДАГОГІЧНЕ ВЧЕННЯ КОСТЯНТИНА УШИНСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Юрій КАЛІЧАК
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РОДИННА ПЕДАГОГІКА» В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Юрій-Станіслав КЛИМ’ЮК
АКСІОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ЇХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Євген КУРИШЕВ
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СЦЕНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Вікторія ЛОГВИНЕНКО, Емілія КОСТИШИН, Андрій ЛОЗИНСЬКИЙ
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Svetlana MAKUKHINA
IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF ENGLISH TEACHERS

Анатолій МАРТИНЮК
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ХОРОВИХ ДИРИГЕНТІВ

Аліна МАРТІН
НАСТУПНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Неля МАЦІБОРА
СУТНІСТЬ ПАРТНЕРСТВА ВЧИТЕЛІВ І БАТЬКІВ У ВИХОВАННІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ