Випуск № 53 том 2, 2022 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Андрій ПАВЛИШИН
ДЕРЕВ’ЯНА ЦЕРКВА СВ. ТРІЙЦІ У ПОТЕЛИЧІ: УНІКАЛЬНА ВТРАЧЕНА ПАМ’ЯТКА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Богдан ПАСКА
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ УЧАСНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ 1960–1970-Х РР.

Роман ПОРОНЮК, Ольга ГАПЕЄВА
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСКІСТЮ ТА ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Микола ПРИХОДЬКО
ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА НАРОДНИХ ШКІЛ В ПОЛЬСЬКІЙ ГРОМАДІ (ПЕРША ЧВЕРТЬ 20 СТ.)

Анатолій ТКАЧУК
МОНГОЛЬСЬКИЙ ЧИННИК В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ІСТОРІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Дмитро ТРЕЙТЯК
РУЙНУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ ГРЕКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ БІЛЬШОВИЦЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В 20–30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Василь ХОМІЦЬКИЙ
ДЕСТРУКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ УПЦ МП В ПЕРІОД 1992–2022 РР.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Кирило НЕГАЧОВ
ТЕТРАДНА СИСТЕМА ЗЛІЧЕННЯ І СИМВОЛІКА СОНАТИ Ш. АЛЬКАНА «ЧОТИРИ ВІКИ»

Пан ФЕНЬ
ВПЛИВ ЗАХIДНИХ МУЗИЧНИХ IДЕЙ НА СВIТОГЛЯД КИТАЙСЬКИХ МУЗИКАНТIВ

Олександр ПЛАХОТНЮК
НАУКОВІ ПОШУКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ХОРЕОГРАФІЯ – ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ

Айсель Агаширин РУСТАМОВА
КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМАХ

Василь СЕМЕНЧУК
ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОЇ РОБОЧОЇ СТАНЦІЇ У ПРАКТИЦІ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ

Михайло СИДОР
ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНОСТІ У МИСТЕЦТВІ: ТОЧКИ ДОТИЧНОСТІ

Су ЖУЙ
ІНТОНАЦІЯ LAMENTO ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ АРІОЗНОЇ ІНТОНАЦІЇ В ОПЕРАХ КЛАУДІО МОНТЕВЕРДІ

Тао ЦЗІНЬ
КОНЦЕРТНІ ФАНТАЗІЇ ДЛЯ ГОБОЮ АНТОНІО ПАСКУЛЛІ ЯК ВТІЛЕННЯ НОВОГО СЕНСУ ВІРТУОЗНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ХІХ СТ.

Наталія ТОЛОШНЯК, Лідія КУРБАНОВА
КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОВІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ СПІВАКІВ У МУЗИЧНО-КРИТИЧНІЙ ОЦІНЦІ МИТЦІВ ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Віктор ШОСТАК, Мар’яна ФРАНЧУК
ФЕНОМЕН ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Ольга ЩЕРБАКОВА, Юрій ЩЕРБАКОВ
БЛИСКУЧИЙ СТИЛЬ У ЖАНРІ ФОРТЕПІАННОГО АНСАМБЛЮ: ВИКОНАВСЬКА ПРАКТИКА ТА КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ

Ян ЧЖЕЮЙ
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЖАНРУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНЦЕРТУ ДЛЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В КИТАЙСЬКИЙ МУЗИЦІ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Юлія КУЗЬМЕНКО
ХРИСТИЯНСЬКІ МОТИВИ У ПРОЗІ ШІІНИ РІНДЗО ТА ЕНДО ШЮСАКУ

Наталія КУРАХ, Олена ПОНОМАРЕНКО, Юлія ШУЛЬЖЕНКО
СИТУАТИВНИЙ ПІДХІД У МЕТОДИЦІ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Леся КУШМАР, Оксана ЦИМБАЛИСТА, Вікторія НІКІФОРОВА
ПОТРЕБА ПЕРЕКЛАДУ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Олена МЕЛЬНИК, Наталія ПЕРЕДОН
CИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕГОЇСТИЧНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ

Олена МІЗІНКІНА, Артем ЧИГИРИНСЬКИЙ
ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ ЯК ІНТЕРТЕКСТ У РОМАНІ «ПЕРСТЕНЬ ГАННИ БАРВІНОК» І. КОРСАКА

Анна НИПАДИМКА
ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ, НЕВЕРБАЛЬНИХ ТА ПАРАВЕРБАЛЬНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ЗАСОБІВ У ВІДЕОФРАГМЕНАХ ОПУБЛІКОВАНИХ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Юлія НІДЗЕЛЬСЬКА
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТУ ЄВРЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТОРА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Larysa PAVLICHENKO
POSITIONING IN POLITICAL SPEECHES

Наталія ТЕЛЕГІНА, Надія МЕЛЬНИЧУК
ІСТОРИЧНИЙ ХРОНОТОП В РОМАНІ ДЖОНА ФАУЛЗА “THE FRENCH LIEUTENANT’S WOMAN”

Людмила ТЕРЕЩЕНКО, Людмила СТАНІСЛАВОВА
ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Сергій ТЕРЕЩЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В БІЛОРУСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ В. КОРОТКЕВИЧА)

Оксана ТИХОВСЬКА, Ірина БУРА
МОТИВ ПОДОРОЖІ В ЧАСІ В ПОВІСТІ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ «НЕБЕСНИЙ ЗМІЙ» ТА НОВЕЛІ МИХАЙЛА ТРАЙСТИ «ЛЮДИНА З ТОГО СВІТУ»

Каріне ХАЧАТУРЯН
ЦІННІСНІ ПАРАМЕТРИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛІТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ

ПЕДАГОГIКА

Катерина МИХАЙЛОВА, Антоніна МИКУЛІНА
ОСОБИСТІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ РІДНОГО КРАЮ

Світлана НАГОРНЯК, Лариса ЛIСIНА, Тетяна ЛИСЕНКО
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА: НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Людмила НЕСТЕРЕНКО, Дмитро МАЗІН, Ірина ПІРОЖЕНКО
УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ЗВО

Катерина ОСАДЧА, Вячеслав ОСАДЧИЙ, Ірина КРАШЕНІННІК
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Юдіта ПАВЛОВИЧ, Андрея ПЕВСЕ
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ

Олена ПАНТЕЛЄЄВА
ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Олександра ПЕТРУСЕНКО
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ РІВНЕМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ І РІВНЕМ АУТИЗМУ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Інна ПРУДЧЕНКО, Олександр ШКАТУЛА, Юлія БАЗЕЛЮК
ВПЛИВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анна РАШЕВСЬКА, Ганна ЧЕМЕРИС
АНАЛІЗ ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

Олена САВЧУК
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Olha SERPUTKO, Svitlana STEPANYUK, Oleksandr LEMESHKO
THE PERSONALITY OF SEMPAI AS A MOTIVATIONAL ASPECT IN THE UPBRINGING OF A CHILDREN’S GROUP IN AIKIDO

Олена СТЕПАНЕНКО
РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ ОСВІТИ І НАУКИ У СТАНОВЛЕННІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Інна СЯСЬКА
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ДЛЯ РОБОТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Юрій ТАРАСЮК
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Надія ТЕНДІТНА, Наталія ЛИСЕНКО
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА ПЕТРЕНКА ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАТФОРМИ CANVA

Оксана ТОВКАНЕЦЬ, Катерина ТОВТ
ДОСЛІДНИЦЬКА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

Крістіна ТОРОП, Юлія СОСНІЧ
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ УЧНІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПОМІРНОГО СТУПЕНЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Наталія ЦУКАНОВА
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Надія ЧЕРНУХА, Світлана КРУПКО
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Людмила ШВИДУН, Віктор ШВИДУН
ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ

Галина ШПИНТА
ВАЖЛИВІСТЬ МЕТОДУ CASE STUDY ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

РЕЦЕНЗІЇ

Лідія ЛАЗУРКО, Лариса СИНЯВСЬКА
ПРИХОВАНІ ФІГУРИ: ЖІНКИ В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ. РЕЦЕНЗІЯ НА: Jołanta Kolbuszewska. Kobiety w drodze na naukowy Olimp…Akademicki awans polskich historyczek (od schyłku XIX wieku po rok 1989). Łódż: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódżkiego, 2020. 381 s