Випуск № 72 том 2, 2024 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Богдан ГЛІНКА
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ У 1920–1930-Х РР.

Дмитро КІОСОВ
ТРАНСФОРМАЦІЯ НОВОРІЧНИХ РОЗВАГ В ПОРТОВИХ МІСТАХ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТ.)

Володимир КЛАПЧУК, Ярослава КОРОБЕЙНИКОВА, Леся ПОЛЬОВА
ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРВИННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

Світлана КОРКАЧ, Олена КАЛІНОВИЧ
КОЗАЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВІЙСЬКОВЕ СПОРЯДЖЕННЯ ХVІІ–ХVІІІ СТ. ІЗ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»

Роман КОРСАК, Тетяна ГУШТАН
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

Роман КОРСАК, Ольга СВІТЛИНЕЦЬ, Іван ГОДЯ
ПІСЛЯВОЄННА СТРАТЕГІЯ ВІДБУДОВИ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Марія ЛАВНІЧЕК
МУЗЕЙНЕ ЖИТТЯ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ МІСЦЕВОЇ ПРЕСИ 1939‒1941 РР.)

Олег МАЛЯРЧУК, Богдан ГРИВНАК
НАФТОПРОМИСЛИ СТАНІСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ПЕРШІЙ СТАЛІНСЬКІЙ П’ЯТИРІЧЦІ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Каріна КАЛУГА
ІСТОРІЯ ОДНОГО «ЛИСТКА З АЛЬБОМУ»: ТВОРЧО-ВИКОНАВСЬКИЙ ДИСКУРС ВАРІАЦІЙНИХ ЦИКЛІВ К. ШУМАН ТА Й. БРАМСА

Любов КАНЮКА
КОНЦЕРТНО-СЦЕНІЧНА ВЕРСІЯ ВИСТАВИ ОПЕРНОЇ СТУДІЇ «ТАЄМНИЙ ШЛЮБ» ДОМЕНІКО ЧІМАРОЗИ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ

Віктор КАРПОВ
ХУДОЖНЯ ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РОМСЬКОГО ХУДОЖНИКА ТИБЕРІЯ ЙОНАША

Вадим КОЗІК, Володимир МИКИТЕНКО, Тетяна БЕЛЯНСЬКА
ВЗАЄМОДІЯ МИТЦІВ ІЗ ТЕХНОЛОГІЄЮ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Юрій КОРПАНЮК
НОВАТОРСТВО У ВИРОБАХ ХУДОЖНЬОГО ДЕРЕВА РОДИНИ НАРОДНИХ МАЙСТРІВ ШКРІБЛЯКІВ З С. ЯВОРІВ НА ГУЦУЛЬЩИНІ

Лю КУО
«ДОН ЖУАН» В. А. МОЦАРТА: УНІКАЛЬНІСТЬ ОПЕРНОГО АМПЛУА ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ

Ольга ЛАГУТЕНКО, Анастасія СЕЙТАСАНОВА
ПРОБЛЕМИ І ОСОБЛИВОСТІ ПОЧЕРКУ А. ЕРДЕЛІ У ПІЗНЬОМУ ПЕРІОДІ (1945–1955)

Андрій ЛЕВИЦЬКИЙ
РЕСТАВРАЦІЯ АРХІТЕКТУРНИХ ПАМ’ЯТОК: ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДІВ УКРАЇНИ, КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ЯПОНІЇ

Наталія ЛЕВКОВИЧ
ЄВРЕЙСЬКІ КЛАДОВИЩА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ XVIII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. ЯК МІСЦЕ ПАМ’ЯТІ ТА ТЕКСТ КУЛЬТУРИ

Олександр ЛЄЖНЄВ
ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 60–90 РОКІВ: ВІД НОНКОНФОРМІЗМУ ДО ПОСТНОНКОНФОРМІЗМУ

Максим МАЛИЛЬО
РОЗВИТОК ДЕРЕВ’ЯНОГО РІЗЬБЛЕННЯ НА ЗАКАРПАТТІ НА ТЛІ ІСТОРИЧНОЇ ЕПОХИ

Любомир МАРТИНІВ
ВНЕСОК ЛЮБОВІ КИЯНОВСЬКОЇ У ВИВЧЕННЯ ГАЛИЦЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ

Марина НАУМЧУК
ЧУТТЄВЕ СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ В КІНЕТИЧНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ІНСТАЛЯЦІЯХ ВАСИЛИНИ БУРЯНИК

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Maria IVANCHENKO, Tetiana LYPCHENKO, Nataliia PUSTOVA
SPECIFIC ISSUES IN LEGAL TEXTS TRANSLATION

Ірина ІЛЬЧЕНКО
НАДВЕЛИКОЛУЗЬКІ ПРІЗВИЩА – МАРКЕРИ ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ

Андрій ІСАКОВ
ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ХОРОРУ ЯК ЖАНРУ

Alla ISHCHUK, Olha KERNOZHYTSKA, Lubov TRETIAK
NAVIGATING ETHICAL CHALLENGES IN BUSINESS COMMUNICATION

Ірина КОБЯКОВА, Михайло АЛІФІРОВЕЦЬ, Діана ШИНКАРЕНКО
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Світлана КОВАЛЕНКО, Лариса КЛОЧКО, Вікторія НІКІФОРОВА
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ – ЛЕКСЕМА ЧИ ЯВИЩЕ СЬОГОДЕННЯ

Ірина КОВАЛЬОВА
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Марія ЛЕВІЩЕНКО
МОДУС СПІЛКУВАННЯ ВІКТОРІАНСЬКОГО ДИСКУРСУ

Галина МИХАЙЛЮК, Наталія БОНДАР
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Юлія НІДЗЕЛЬСЬКА
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ В АНГЛОМОВНОМУ РОМАНІ РЕЯ БРЕДБЕРІ «451 ГРАДУС ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ»

Алла ПАЛАДЬЄВА
ОПОЗИЦІЯ ОДНИНА / МНОЖИНА В СКЛАДІ КАТЕГОРІЇ ЧИСЛА У ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Наталія ПАНЧИШИН
ТЕМПОРАЛЬНА АНТОНІМІЯ У ЛАТИНСЬКИХ ТЕКСТАХ

Inna PYLYPENKO, Anna TARASIUK, Nataliia BEREHOVENKO
STEREOTYPICAL IDEAS IN ENGLISH JOKES: GENDER ASPECT

ПЕДАГОГIКА

Оксана ІВАНИЦЬКА
МЕНТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ЗВО) В УКРАЇНІ

Марія ІЩЕНКО
ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ ЗАКЛАДАХ

Тетяна КАХЕРСЬКА
АНАЛІЗ ІНІЦІАТИВ У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕДІАОСВІТИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

Орина КНИШ
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Ірина КОЗЛОВСЬКА, Ольга БІЛЯКОВСЬКА, Магдалина ОПАЧКО
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Костянтин КОМІСАРОВ, Юлія БОРИШПОЛЕЦЬ
СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯПОНСЬКИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ УНАҐІБУН (ウナギ文) ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА

Тетяна КОНЬКОВА, Марина ЧЕПЕЛЕВА
ВПРОВАДЖЕННЯ БЛОГ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗВО

Максим КТІТОРОВ
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НГУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Неллі ЛИСЕНКО, Маріанна МАТІШАК, Мар’яна НЕЗАМАЙ
АКТУАЛЬНІ ВЕКТОРИ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ЗМІСТУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тамара ЛИТНЬОВА, Ольга МІСЕЧКО, Тетяна БІЛОШИЦЬКА
СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ЦІЛЬОВОГО КОМПОНЕНТА ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В ХХІ СТ.

Євген ЛОГВІНОВ
КОМУНІКАТИВНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

Галина ЛОТФІ ҐАРУДІ
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ

Ольга МАРЧЕНКО
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Сергій МАРЧУК, Ірина КОВАЛЬЧУК, Ірина ЧЕМЕРИС
ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ІДЕЙ ФІЛОСОФА Г. СКОВОРОДИ У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Наталія НАЗАРЕНКО, Тетяна МЕЛЬНИК, Ірина ШМИГОЛЬ
ВПЛИВ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ НА СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ

Adila Hasan NAZAROVA
THE INFLUENCE OF I. NASIMI’S RELIGIOUS-EDUCATIONAL AND ETHICAL-DIDACTIC VIEWS ON THE FORMATION OF PERSONALITY IN STUDENTS

Марина НЕСТЕРЕНКО, Ганна МИЦИК, Крістіна ПЕТРИК
STEM-ОСВІТА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Наталія ОПАНАСЕНКО, Галина ЧЕРНЕНКО
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ