Випуск № 29 том 3, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Світлана ЛЮБИМОВА
Роль архетипів у формуванні стереотипів американської лінгвокультури

Олександра МАЛАШ
Мовно-культурна символіка праці (на матеріалі народних пісень болгар України)

Людмила МАРЧУК, Аліна КОЗЯРУК
Оцінна вербалізація топонімів в сучасному українському художньому дискурсі

Тетяна МАРЧУК, Марина СТЕФУРАК
Вербалізація графічних засобів у тексті роману Поли Гоукінс “The Girl on the Train”

Світлана МАТВЄЄВА
Юридичний термін у сучасному термінознавстві та юриспруденції

Анна МАТІЄНКО-СІЛЬНИЦЬКА
Роль темпорального компоненту інтонації в реалізації функції переконування (на матеріалі англомовних проповідницького та судового дискурсів)

Юлія МУСІЄНКО
Тональні характеристики озвученого повчального дискурсу (на матеріалі сучасних англійських притч)

Nina NAGAITSEVA, Yuri ROMANOV
Presentation of singularia and pluralia tantum nouns in a course of Russian as a foreign language

Mariya NEVREVA, Galina DYACHENKO, Tatyana SIROTENKO
Lexical features of noun prefix morphemes (on the material of the English technical discourse fields “Chemical Engineering”, “Automotive Engineering”, “Electrical Engineering”)

Виолетта НЕЧИПОРЕНКО
Лингвальные и визуальные средства воздействия в англоязычном рекламном дискурсе

Наталя ОРЛОВА
Термінологія журналістикознавча чи журналістська: до проблеми розмежування понять

Галина ОСІПЧУК
Рецепція образу природи в поетичному доробку Анатолія Мойсієнка (на матеріалі збірки «Мене любов’ю засвітили скрипки»)

Галина ПАЛИЦЯ
Вербалізація концепту «вчитель» у німецькомовних цитатах відомих людей

Yuliia PILIPEI, Inna PYLYPENKO
Slang versus “Proper English” in the modern world

Олена ПІТЕРСЬКА
Специфіка образної системи в романі Е. Портер «Просто Девід»

Аліна ПЛЕГУЦА
Дискурсивні маркери. Основні характеристики та функції

Galina POCHTARUK, Olga ZAITSEVA, Sergei MYKHAILIUK
Models of syntactic and lexical compatibility of lexical-semantic variants of the noun “unit” in scientific and technical discourse texts (The technical area “automation of heat and power processes”)

Ірина РАБЧУК
Стилістичний потенціал апозитивних синтаксем у публіцистичних текстах (на матеріалі інтернет-видань)

Ірина РАЄВСЬКА
Порівняльна характеристика субдіалекту міста Перуджі з іншими умбрійськими субдіалектами у фонетичному аспекті та проблеми їх класифікації

Ірина РЕВА
Синтаксичні трансформації в романі «Гра в бісер» Г. Гессе

Наталія САВЧУК, Ірина ХЛИСТУН
Варіативна нормативність лексики в культурно-мовленнєвому аспекті: історія та сучасність

ПЕДАГОГIКА

Сергій КУЦЕНКО
Комплексний розвиток індивідуально-творчих та діяльнісно-творчих здібностей студентів-хореографів на заняттях з народно-сценічного танцю

Лариса ЛАЗАРЕНКО
Навчання читання іншомовних фахових текстів студентів економічних спеціальностей як фактор підвищення мотивації до навчання

Irina LEVYTSKA, Olena NOVSKA
Methodological aspects of piano training of future musical art teachers

Світлана ЛОЗИНСЬКА, Марта ПРОЦ
Дидактичні особливості формування життєво-важливих компетентностей дитини засобами проектної діяльності у дошкільному та молодшому шкільному віці

Леся ЛОТОЦЬКА , Тетяна КОЛАЧ
Використання вебінструментів онлайн-середовища у навчальному процесі закладів вищої освіти

Галина ЛЯЛЮК
Етично-альтруїстичний принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії у вихованні дітей-сиріт

Магдалина МАРУШКА
Діяльність львівських шкіл ритмопластичного танцю (20-30 рр. ХХ ст.)

Христина МИКИТЕЙЧУК
Навчально-методична робота з підготовки дитини до вивчення математики в дошкільних закладах Польщі

Ганна ОМОК
Сутність і специфіка готовності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до професійно-педагогічної діяльності в умовах професійно-технічної освіти

Богдан ОПАЛЬЧУК
Критерії та показники готовності майбутніх соціальних працівників до організації культурно-дозвіллєвої діяльності

Оксана ОПАНАСЕНКО
Підготовка соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості за сучасних умов: новітні тенденції

Олена ОТРАВЕНКО, Олександр ГАДЮЧКО
Управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти

Тетяна ПАХОМОВА, Юлія СЕРДЮЧЕНКО
Сутність інтерактивних технологій навчання як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземної мови

Людмила ПОПОВА
Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до іншомовної професійної комунікації в умовах запровадження дистанційного навчання

Марія ПОЧИНКОВА
Технологічний рівень у формуванні критичного мислення майбутніх учителів початкової школи

Сергій РАДОГУЗ, Тетяна НЕТЕЦЬКА
Академічна мобільність як фактор підвищення конкурентоздатності закладу вищої освіти

Русіко РАПАВА
Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти України з огляду на європейський досвід

Ольга РИБАК
Ранкова зустріч як педагогічна технологія розвитку комунікативної компетентності учня

Тетяна РІДЕЛЬ, Тетяна КИРИЧЕНКО
Євроінтеграційні процеси системи вищої освіти: здобутки та перспективи

Тетяна РУДЮК
Вивчення родинної лексики в контексті виховного потенціалу християнства (комунікативно-діяльнісний аспект)

Наталія САВЧЕНКО, Микола ДУБІНКА, Оксана ЗАХАРОВА
Поняття особистісного саморозвитку в концептуальному полі сучасної педагогічної науки

Надія СКРИПНИК
Формування мовленнєвої компетентності студентів-філологів складниками рецептивних видів мовленнєвої діяльності