Випуск № 23 том 3, 2019 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Natalia BASHMAKOVA, Maxim KONOPATSKY
Bayano-accordion music of L. G. Kozelchuk (Dnipropetrovsk period of creativity)

Олена БЕСАРАБ
Український КВК як масове мистецтво: історичний аспект

Марина ВАРАКУТА, Анастасія ЯКОВЕНКО
Композиційні особливості кантати «Дай нам, Боже» Г. Хазової

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Ольга САХАРОВА
Домінантна мовна особистість персонажа в сучасній українській драматургії

Оксана СЕМИДА, Тетяна КРАВЧЕНКО
Вторинна номінація українських політичних діячів у медійному дискурсі

Галина СЕНИК
Німецько-українська ізоглоса в буковинському мовному ареалі

Анастасія СІБРУК, Людмила ДОБРОВОЛЬСЬКА
Метафоризація як ефективний спосіб увиразнення наукового тексту

Ганна СОКІЛ
Баладні мотиви у новелі Марка Черемшини «Парубоцька справа»

Татьяна ХРАБАН
Имидж Украины как объект информационной войны

Ольга ШАПОЧКІНА
Способи вживання ментальних предикатів стану в семантичній структурі висловлювання

Cвітлана ШЕХАВЦОВА
Індивідуально-авторські трансформації англомовного перекладу роману «Дванадцять стільців» І. Ільфа та Є. Петрова

Наталія ШКВОРЧЕНКО
Інтернет-дискурс як лінвістична категорія

Наталія ШКОЛЬНА
Особливості укладання двомовного друкованого словника спеціалізованої галузі (промислової автоматизації)

Людмила ЮРСА
Становлення бачвансько-сримського варіанта української літературної мови на Балканах

ПЕДАГОГIКА

Наталія НАГОРНА, Павло ГУЩА
Академічна доброчесність як основа розвитку сучасної науки

Ірина Олійник
Роль педагогічної практики у формуванні дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури

Наталія ОРЛОВА
Навчання іноземної мови професійного спрямування студентів немовних спеціальностей закладів вищої освіти: багатогранність і комплексність наповнення концепту

Валерія ПАВЛОВА
Дидактичні аспекти застосування проектної технології навчання в підготовці магістрів освіти

Larysa PIECHKA
Method of formation of the basis of valuable attitude to the own health of children of senior preschool age and elementary school

Екатерина ПОСЕЛЕЦКАЯ
Сущность и особенности педагогических условий профессиональной самореализации студентов высших учебных заведений

Наталя ПОТАПОВА, Тетяна ОТРОШКО
Підвищення мотивації до навчання майбутніх учителів як фактор їхньої успішної професійної підготовки

Інна РАШИНА
Підготовка педагогічних кадрів та особливості функціонування початкових шкіл на Поділлі в добу Української революції 1917–1921 рр.

Олена РЕЗУНОВА
Формування культури наукового мовлення майбутніх докторів філософії на заняттях з англійської мови

Ольга РЕЙДА, Катерина ІВЛЄВА, Діна ГУЛІЄВА
Використання автентичних матеріалів у процесі викладання англійської мови студентам-філологам

Юлія РІБЦУН
Стандартизація початкової освіти дітей із тяжкими порушеннями мовлення в умовах нової української школи

Наталія СТИХУН
Висвітлення проблеми професійної майстерності вчителів засобами театрального мистецтва в педагогічній пресі радянського періоду

Пенфей СУНЬ
Музыкально-педагогические аспекты восприятия символики колокольности в фортепианной музыке С. Рахманинова

Victor TASHCHUK, Halyna KHREBTII, Svitlana MALYK, Yana MEDRAZHEVSKA, Natalia LAZORENKO
Forming of clinical thinking by students of higher educational medical establishments

Ірина ХРІН
Кредитно-трансферна технологія у процесі підготовки майбутніх учителів іноземних мов

Марія ЧІКАРЬКОВА
Цифрова гуманітаристика у сучасних вищих навчальних закладах: західний та український досвіди впровадження

Володимир Шевченко
Розвиток та вдосконалення спеціальної освіти для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в Польщі в період комуністичного панування (1945–1991 роки)

Людмила ШУЛЬГА
Упровадження технології розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання