Випуск № 28 том 3, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Тетяна МОРОЗ
Польські паремійні одиниці з антонімічними компонентами на позначення соціальної сфери життя людини

Олена МОСІЄНКО
Вербалізація економічної кризи в англомовних текстах інтернет-новин: номінативно-референційний аспект

Тебессюм МУХТАРОВА
Влияние социальной среды и политических событий на человеческую психологию в творчестве Чингиза Абдуллаева

Тетяна НІКОЛАЄВА
Контамінація і слова-портмоне в сучасній англійській мові

Маргарита ОКСАНИЧ
Позиційні характеристики підрядних умовних речень у середньоверхньонімецькій мові

Ніна ОСЬМАК, Наталія ГУДОВАНА
Художня модифікація мотиву «небесної дороги» у романах «Кохання в стилі бароко» Володимира Даниленка та «Дім на горі» Валерія Шевчука

Інна ПОДГУРСЬКА
Проблема автора та авторської модальності в романі Маргарет Етвуд «Оповідь служниці»

Тетяна ПОМІРКОВАНА, Уляна КЕЦИК-ЗІНЧЕНКО
Моделювання смислових відносин, виражених прийменниками в українській та англійській мовах

Тетяна ПРУДНИКОВА
Лексеми з префіксоїдом крипто- на тлі динаміки української економічної терміносистеми: семантично-дериваційна інтерпретація

Олександра ПУШ, Наталія ГАСЮК
Концепт death в англомовній картині світу

Ігор РОЗЛУЦЬКИЙ
Націософський дискурс у творчості Миколи Євшана

Руслана САВЧУК
Семіотико-наративні механізми творення текстових можливих світів у французькому художньому наративі XX – поч. XXI ст.

Людмила СЕМАК
Семантико-стилістичний аспект контекстуальної синоніміки сучасної української жіночої прози

ПЕДАГОГIКА

Світлана МИКИТЮК
Формування громадянської компетентності під час викладання права в педагогічних закладах вищої освіти

Олена МИРОШНИЧЕНКО
Ресурсно-змістове забезпечення формування цифрової компетентності майбутніх педагогів закладів вищої освіти

Тетяна МОЛНАР
Стан сформованості міжкультурних цінностей у майбутніх учителів початкової школи

Олександр НАЗАРЕНКО
Управлінська освіта за кордоном: менеджмент освіти в Австралії

Людмила НЕКРАШ
Використання міжнародної класифікації функціонування для оцінювання функціонування дитини із синдромом Дауна

Сергій НЕХАЄНКО
Результати експериментального дослідження розвитку професійної компетентності у майбутніх організаторів морально-психологічного забезпечення

Оксана НОЗДРОВА, Ірина БАРТЄНЄВА
Підготовка майбутніх учителів початкових класів Нової української школи до формування культури мислення молодших школярів

Маргарита НОСКОВА
Проблеми впровадження дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти

Людмила ОВСІЄНКО
Практикоорієнтована система вправ і завдань із вивчення української мови як іноземної в закладах вищої освіти

Марія ОГРЕНІЧ, Марина ЯКОВЛЄВА
Формування загальнокультурної компетентності студентів технічних спеціальностей

Василь ОЛЛО, Ольга САКНО, Віктор ОЛЕХНОВИЧ
Інноваційні технології навчання як засоби формування конкурентоспроможності майбутніх офіцерів

Ганна ОМОК
Термінологічний базис професійної підготовки та професійної діяльності майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту в умовах професійно-технічної освіти

Наталія ОСАДЧА
Духовний світ дитини і сучасна педагогічна практика

Тетяна ОСТРЯНКО, Алла МЕКШУН
Дослідження формування асертивності у підлітків з агресивною поведінкою

Микола ПАНТЮК, Борис САВЧУК, Ірина РОЗМАН
Розвиток педагогічної біобібліографії в Україні: регіональний контекст

Іванна ПАРФАНОВИЧ, Андрій ПАРФАНОВИЧ
Сімейне насильство стосовно людей похилого віку як суспільна і сімейна проблема

Вікторія ПЕРЕВОЗНЮК
Досвід формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії

Лариса ПЄЧКА
Зміст виховання особистості майбутнього педагога-дошкільника у здоров’язбережувальному середовищі педагогічного закладу вищої освіти

Юлія ПІНІГІНА
Проблема визначення поняття «цінності» у науковій літературі

Нанушка ПОДКОВИРОФФ
Методичний супровід професійного самовизначення майбутніх учителів іноземної мови як медіаторів культур у сфері шкільної міжкультурної іншомовної освіти

Віталій ПОЛИВАНЮК
Професійна компетентність майбутніх військових фахівців як науково-теоретична проблема

Ольга ПОНОМАРЕНКО
Результативні характеристики готовності майбутнього магістра психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти

Марія ПОЧИНКОВА
Результати анкетування щодо сформованості критичного мислення у майбутніх учителів початкової школи

Наталія ПРУС
Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів під час читання: теоретичний та практичний аспекти

Tetiana ROHOVA, Tetiana TVERDOKHLIB
Traditions of organizing pedagogical education of ecclesiastical school students in the educational practice of modern orthodox teological seminaries

Катерина РОМАНЬКОВА
Професійний саморозвиток педагогів шляхом організації науково-дослідної діяльності учнів

Тетяна РУДЮК
Вивчення родинної лексики в поетичній спадщині Кобзаря (комунікативно-діяльнісний аспект)

Наталія САВІНОВА, Марія БЕРЕГОВА, Дмитро БОРУЛЬКО
Стан готовності майбутніх учителів-логопедів до роботи в розвивальному активно-ігровому середовищі

Ірина САВЛУК
Психолого-педагогічні умови вдосконалення виконавської майстерності майбутніх педагогів-музикантів на заняттях з основного музичного інструмента: експериментальний контент

Ірина СЕВРУК, Юлія СОКОЛОВСЬКА
Гендерна рівність у контексті забезпечення прав людини та її реалізація у підготовці майбутніх педагогів

Тетяна СИЧ
Вектори аналізу практичної реалізації методологічних підходів у дослідженнях проблем управління освітою

Надія СКРИПНИК
Тестовий моніторинг навчальних досягнень майбутніх педагогів-словесників під час вивчення орфоепії української мови

Олександра СОКОЛОВСЬКА
Самостійна робота студентів педагогічних спеціальностей в умовах дистанційної форми навчання