Випуск № 33 том 2, 2020 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Ірина НЕСЕН
Стилістичні особливості театральних костюмів Анатоля Петрицького у виставах за мотивами творів Миколи Гоголя

Oleksandra OVSIANNIKOVA-TREL
Genre reference points of modern choir music in the context of style ideas of “New Simplicity”

Марія ОСПІЩЕВА-ПАВЛИШИН
Особливості репрезентації муралів у мережі Інтернет і зміни у творчості художників-муралістів через вплив віртуального середовища

Sahib PASHAZADE
Issues of using mugham for Tar in the works of Azerbaijani composers

Андрій ПОКАЗ
Категорія виконавського стилю у джазовому фортепіанному виконавстві

Олена ПОЛІЩУК
Особливості художнього оформлення видань драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки

Ксенія СІЗОВА, Оксана ТУР, Наталія АЛЕКСЕЄНКО
Внесок видавництва «Українське народознавство» у збереження й популяризацію української культури

Алла СОКОЛОВА
Вплив культури Візантійської імперії на культуру країн середньовічної Європи

Андрій СОЛОВЙОВ
Інтерпретація музичного фольклору у джазових обробках української народної пісні Олександра Саратського

Олена СОМ-СЕРДЮКОВА
Парк Екеберг в Осло: трансформації часу в ландшафті

Ірина ТЮТЮННИК
Композиційна фрагментарність сучасного твору візуального мистецтва

Олександр ФІЛЬ
Інтерактивність у дизайні міського середовища: типологія зв’язків

Хе Сіньї
Переваги процесу реновації архітектурних споруд у контексті запровадження концепції сталого розвитку

Люція ЦИГАНЮК
До питання виконавської інтерпретації поліфонічного циклу «34 прелюдії і фуги» В. Бібіка

Оксана ШИРОКА
Євхаристійні образи Ісуса Христа у циклах Акафістів Богородиці та Христа в українському мистецтві XVII–XVIII ст.

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Екатерина ПАЛИЙ, Светлана АСТАХОВА. Лирика В
Брюсова в научно-критическом дискурсе

Елена ПОПОВИЧ, Елена МАРДАРЕНКО, Марина ТОМЕНКО
Качественно-количественные характеристики «абсолютных» языковых единиц (на материале художественных текстов)

Вікторія РЕВЕНКО, Людмила ЛУЦЕНКО
Мовні засоби вираження імпліцитної оцінки в політичних текстах сучасних англомовних інтернет-видань

Ольга РЕЙДА, Катерина ІВЛЄВА, Тетяна БРАТУСЬ
Дослідження лексикографічних джерел лінгвістичної концепції тезауруса

Катерина РОМАНОВА
Мотив чарівного перевтілення (метаморфози) завдяки слову в казках М. Жука

Ірина РОМАНЮК
Префікс sub- у пізній латині

Tanzila RUSTAMKHANLI
Azerbaijan press and awareness of national independence

Валерія САМОЙЛЕНКО
Дискурсивні особливості сучасних художніх творів для дітей

Ілона СИТНИК
Дискурс у китайській лінгвістиці: огляд наукових праць

Олександр СТРОКАЛЬ
Перцептивна естетика номінацій кольору в поезії Олексія Довгого та Павла Мовчана

Ксенія ТАРАНЕНКО
Принципи екологічної медіакомунікації під час пандемії

Оксана ТИХОВСЬКА
Етнопсихологічний аспект уявлень про «злі очі» та «вроки» у фольклорі Карпатського регіону

Лілія ХАРЧУК
Лексико-семантичні процеси в сучасній українській мові: омонімія та паронімія в інтерферентному аспекті

Тетяна ХРАБАН
Сучасний український військовий неінституційний дискурс у структурі онлайн-дискурсу

Ольга ЧАПЛЯ
Дієслівні синтагми на позначення кількості у французьких фразеологізмах

Олена ЧЕВИЧЕЛОВА, Євгенія НОВІКОВА
Особливості української мови на Слобожанщині: Г. Квітка-Основ’яненко в обробці О. Потебні

Оксана ЧЕРНИШ, Катерина ОРЛОВА
Характерні особливості економічних термінів

ПЕДАГОГIКА

Лариса КОЗІБРОДА, Наталія МУКАН
Міжнародні тенденції соціалізації осіб з особливими освітніми потребами в загальноосвітній школі

Ольга КРСЕК
Використання педагогічного досвіду США з організації мовної освіти національних меншин в Україні у контексті «Концепції державної етнонаціональної політики України»

Олег ЛАЗАРЄВ, Наталія КОМІСАРЕНКО, Олена ОЛІЙНИК
Проблемні завдання з іноземної мови у системі формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців немовного профілю

Олена МАЙДАНИК
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів

Олена МАЛИЦЬКА
Реалізація стратегії інтермедіальності в мистецькій освіті майбутнього вчителя: методологічні підходи

Анатолій МАРТИНЮК
Наукова спадщина майстра диригентсько-хорової культури Анатолія Лащенка

Оксана МКРТІЧЯН
Формування готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності як психолого-педагогічна проблема

Ольга НЕСТЕРЕНКО
Професійно зорієнтовані завдання як засіб реалізації принципу професійної спрямованості навчання математики в закладах вищої освіти

Marina NETREBA, Irina KHADZHINOVA
Organization of extracurricular work in English language learning in primary school

Наталія ОЛІЙНИК
Формування творчого підходу до професійної підготовки студентів аграрного університету

Олена ПЕРЕВЕРЗЄВА
Розвиток професійної майстерності концертмейстера в умовах дитячої школи мистецтв: вокальний клас

Марина ПИЛИПЧУК
Зміст і характеристика інноваційної професійної діяльності майбутніх перекладачів

Людмила ПОЛІЩУК, Тетяна ПУШКАР
Зовнішні і внутрішні чинники розвитку системи професійної підготовки вчителів Англії в умовах формування європейського простору вищої освіти

Юрій ПОЛУЛЯЩЕНКО
Місце практики за фахом у формуванні професійної готовності майбутніх вчителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді

Олена САЛІ
Ефективність Web-квестів у процесі формування соціокультурної компетентності здобувачів вищої освіти під час вивчення іноземних мов

Олексій САМОЙЛЕНКО
Вплив глобальної цифровізації освіти на підготовку бакалаврів із кібербезпеки

Олена СЕМЕНОВА
Андрагогічна компетентність як необхідний складник професіоналізму науково-педагогічного персоналу закладу вищої освіти

Євгеній СПІЦИН, Марина МИСНИК
Задоволеність студентів щодо організації процесу виховання у вищій школі. Проблеми та шляхи їх вирішення

Liubov TERLETSKA
The use of ICT in foreign language teaching of future primary school teachers

Артем ТКАЧОВ, Валерія ПЛІС
Медіаосвіта і медіакомпетентність як педагогічні поняття

Наталія ЯКОВЕНКО
Новітні методики та технології викладання іноземної мови професійного спрямування у військових ВВНЗ

РЕЦЕНЗII

Олена КОБЗАР
Рецензія на монографію Марини Олексіївни Зуєнко «Міф у літературі англійського бароко