Випуск № 65 том 3, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Галина МАЛЕОНЧУК, Леся КАЧКОВСЬКА
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЛУЦЬКА У 1919–1939 РР.

Микола ПРИХОДЬКО
ПРОФІЛЬНІ ВІХИ ДІЯЛЬНОСТІ КРАКІВСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА В ПЕРШІ РОКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПОЛЬЩІ (1917–1919 РР.)

Reyhana SADIKHOVA
THE ROLE AND PLACE OF THE SOUTHERN REGION IN THE HISTORY OF AZERBAIJAN STATEHOOD

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Олександр СОЛДАТЕНКО
СПІЛЬНІ НАВИЧКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬО-МИСТЕЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олексія СУК
СУЧАСНІ ВОКАЛЬНІ ТЕХНІКИ НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ АДРІАНА МОКАНУ

Олександр ТЕРЕМКО, Петро КРУЛЬ
ІНТЕРПРИТАЦІЇ КОМПОЗИЦІЙ К.М. ВЕБЕРА У КЛАРНЕТОВОМУ ВИКОНАВСТВІ

Володимир ТИМЕНКО, Михайло ЧЕРНІКОВ
РЕЖИСУРА МУЛЬТИМЕДІА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИЗАЙНУ

Pan FENG
THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHNICITY AND THE WORLD IN CONTEMPORARY CHINESE MUSIC

Каріна ФОМІНА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОВНЕНОГО ПРОСТОРУ ЯК ІНТЕРФЕЙСУ ВЗАЄМОДІЇ З ДОПОВНЕНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ

Петро ФРИЗ
ЕТНОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕМКІВ

Оксана ЦУРАНОВА, Віталій СМОРОДСЬКИЙ, Олена ХАЛЄЄВА
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ В. ПТУШКІНА

Регіна ЧЕРНОВА
ВИКОНАВСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПІСНІ “NEW YORK, NEW YORK”: ВІД Л. МІНЕЛЛІ ТА Ф. СІНАТРИ ДО СУЧАСНОСТІ

Анастасія ЧЕСНОКОВА
ФУГА В ПІЗНІХ СОНАТАХ БЕТХОВЕНА. ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ АСПЕКТИ (НА ПРИКЛАДІ СОНАТ ОР. 106 ТА ОР. 110)

Weidi ZHANG, Oleksandra KOLISNYK
CONFUCIANISM AND DESIGN OF TRADITIONAL CHINESE RURAL SETTLEMENT: INFLUENCES, VALUES, CONTEMPORARY SIGNIFICANCE

Цю ЧЖУАНЮЙ
СОЦІАЛЬНИЙ РЕАЛІЗМ В ОЛІЙНОМУ ЖИВОПИСІ КИТАЮ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XXI СТ.

Denys SHARYKOV
CIRCOLOGICAL ANALYSIS OF THE SPECIFICS OF CIRCUS DIRECTING OF THE DOUBLE CORD DE PAREL DUO AIR LOVE “TANGO ‒ MODERN”

Сунь ЮАНЬ
ПОП-МУЗИКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Сунь ЮЙ
ФЕНОМЕН ХАРИЗМИ У СВІТЛІ ТВОРЧИХ ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНИХ КИТАЙСЬКИХ ПІАНІСТІВ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Олена ПАНЧЕНКО, Анастасія НІКІТІНА
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЮ

Олена ПІТЕРСЬКА
КОНЦЕПТ «ДЖЕНТЛЬМЕН» У ПРОЗІ ЕЛЕАНОР ПОРТЕР

Ірина РОМАНЮК
СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ПОЛІПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ У ПІЗНІЙ ЛАТИНІ

Світлана САДОХІНА-ЖУК, Вікторія РЕВЕНКО
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ

Оксана СЄРГЄЄВА, Ольга ТАРАСОВА, Ігор РОСКВАС
МОРФОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ ЗАЙМЕННИКА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Ілона СИТНИК
ГІПЕРО-ГІПОНІМІЯ В КИТАЙСЬКОМОВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ

Oleksandr SODEL
INTERNET MEME AS CREOLIZED COMIC TEXT

Надія СТРЕЛОК, Софія КОЗАК, Владислав ПТУХА
ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТІЙКОСТІ ТА РОЗВИТКУ: ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ

Альона ТАРАНЕНКО
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОЕТИКИ ВІРША НАТАЛІЇ УМАНЦІВ «ДРІМАЮТЬ ГОРИ У ВЕЧІРНІЙ ТИШІ…»

Ольга ФИЛИПЕЦЬ
СТЕРЕОТИП ПОЛЯКА В СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ФРАЗЕМАТИЦІ (НА ОСНОВІ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПОЛЬСЬКИХ ВИШІВ)

Ольга ХОРОШУН
ПОНЯТТЄВА СКЛАДОВА КОНЦЕПТУ “JIHAD”

Tetiana CHERKASHYNA
UKRAINIAN AUTOFICTIONAL NOVEL OF THE 1990S AND EARLY 2000S

Оксана ЧЕРНЯК, Олена КРУГЛІЙ
ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ ПІД ВПЛИВОМ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР

Олександр ЧИРВОНИЙ
РОЛЬ АФІКСАЦІЇ У ПОПОВНЕННІ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО ЛЕКСИКОНУ

Світлана ШАБАТ-САВКА
УКРАЇНСЬКІ ПАРЕМІЇ ЯК МАРКЕРИ ТОЛЕРАНТНОГО СПІЛКУВАННЯ

Ірина ШВЕЦОВА
МЕТОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ СУДНАМИ

ПЕДАГОГIКА

Євгенія ПОЧИНОК, Світлана МАКАРОВА
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Наталія ПРИЙМАС, Іванна САЛАНДА
РОЛЬ STEM-ОСВІТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Вікторія ПРИМА, Світлана БАЙДАЦЬКА, Катерина БОРОВИК
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ЇНОЗЕМНОЇ МОВИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Ольга ПРОЦИШИНА
ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ

Тетяна РЕЗНІК
ТВОРЧА РОБОТА НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 10 КЛАСУ ЛІЦЕЮ

Юлія РОМАНИШИН
ЦИФРОВА ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В РАМКАХ ОСВІТИ 4.0

Svitlana SABAT, Ruslana LUTSIV
FEEDBACK AND ERROR CORRECTION IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Олена СЕРГІЙЧУК, Лариса ТКАЧЕНКО, Олена ХМЕЛЬНИЦЬКА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Сергій СМІРНОВ, Наталія ДМИТРИЩУК, Юлія СИЛЕНКО
ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ОСНОВА УСПІШНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наталія СУХЕНКО, Оксана БИХОВЕЦЬ, Олександр ШЕВЧЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ПРОЄКТІВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ

Інна СЯСЬКА, Вадим ПОНОМАРЕНКО
ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ І РЕСУРСІВ У ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ ШКОЛЯРІВ

Марія ТЕЛИЧКО, Олена ФЕДОРИШИН, Уляна КУРИЛЯК
АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА МЕТОДІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ірина ФЕКЕТА
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Жуйчень ЧЖАО, Тетяна ОСИПОВА
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Лю ЧЖЕНЬЯНЬ
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В КНР

Віра ЧОРНОУС
КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ЗДІСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Наталія ШАТІЛОВА
ФОРМУВАННЯ ПРАВОПИСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

Олексій ШТЕПА, Світлана КОВАЛЕНКО
ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ