Випуск № 63 том 1, 2023 р.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

IСТОРIЯ

Надія БАРАНОВСЬКА, Софія КАРАГЕЗОВА
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ СТАНЦІЇ КОРОСТЕНЬ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ОБ’ЄКТ У СПАДЩИНІ УКРАЇНИ

Юрій ВОЙТЕНКО
«НОВИЙ СОЮЗНИЙ ДОГОВІР» ЯК ІДЕЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ СРСР ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ І КРАЇН БАЛТІЇ У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ

Володимир ГАЛИК, Леся СМУТОК
ПОХОДЖЕННЯ ТА РОДИННЕ КОЛО ЦЕРКОВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА ОНУФРІЯ КРИНИЦЬКОГО (1791–1867)

Оксана ДРОГОБИЦЬКА
ВНЕСОК ГАЛИЦЬКИХ СВЯЩЕНИЧИХ РОДИН У ПРОЦЕС ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНО-ПОБУТОВОЇ КУЛЬТУРИ (КІНЕЦЬ ХІХ – 30-ТІ РР. ХХ СТ.)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Марія АРТЕМЕНКО, Олена ЧЕПЕЛЮК, Ганна ПОЛЄТАЄВА, Ганна ЧОРНОСТАН
ВІЗУАЛЬНА МОВА ТА РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ІЛЮСТРАЦІЇ У ВИСВІТЛЕННІ ПОДІЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Валерія БОЙКО
ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ВІДЕОДИЗАЙНУ В ОФОРМЛЕННІ СЦЕНІЧНОГО ВИДОВИЩА

Оксана ГИСА
ЯГЕЛЛОНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ КОМПЛЕКС У ВИБУДОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ ВІТОЛЬДА МАЛІШЕВСЬКОГО І НАТХНЕННЯ ТВОРЧОГО УНІВЕРСАЛІЗМУ ОЛЕКСАНДРА КОЗАРЕНКА

Надія ДАЦЬКО
ВЕЛИКОГАБАРИТНІ ДЕРЕВ’ЯНІ МЕБЛІ В ІНТЕР’ЄРАХ ОСВІТНІХ БУДІВЕЛЬ ЛЬВОВА ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА СТАН ЗБЕРЕЖЕНОСТІ

Артем ДЕРЕВ’ЯНКО, Ігор ХОМУТОВ
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИБОРУ ХУДОЖНІХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТВОРУ МИСТЕЦТВА НА ПРИКЛАДІ РЕСТАВРАЦІЇ ТВОРУ С. І. ВАСИЛЬКІВСЬКОГО «СТЕПОВИЙ ПЕЙЗАЖ»

Володимир ЗАБОРА
СЕМІОТИКА СТИЛЮ: ДЕКОНСТРУКЦІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ МОВИ КОМПОНЕНТІВ ОСОБИСТОГО ОБРАЗУ

Ірина КАЛИНОВСЬКА
КЛАСИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНІХ ПРОСТОРОВИХ СТРУКТУР ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ КІНЦЯ XIX–XX СТОЛІТЬ

Оksanа KАPRАN
ASPECTS OF COLOR PERCEPTION AND ARTISTIC CLOTHING DESIGN

Тетяна КЛЮКА
НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ У ХОРОВІЙ ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ АЛЖНЄВА

Владислав КНЯЗЄВ, Марʼян ГАБОР
НЕАКАДЕМІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МУЗИЧНОЇ КЛАСИКИ В ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА

Анатолій КОРОЛЬ
МИСТЕЦТВО ФОТОГРАФІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Наталія КРЕЧКО, Ярослав КОМАРНІЦЬКИЙ
СУЧАСНІ РИСИ ПЕРФОРМАТИВНИХ МУЗИЧНИХ ПРОЄКТІВ ВЛАДИСЛАВА ТРОЇЦЬКОГО

Марія КУКІЛЬ
ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ДВОАРКУШЕВИХ ТИТУЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ КНИЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Анастасія КУЦЕНКО, Оксана ПАСЬКО
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ГРАФІЧНОГО ІНТЕРФЕЙСУ (GUI) ВЕБ-САЙТУ

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Лідія АНІСТРАТЕНКО
МЕТАФОРА ТА МЕТОНІМІЯ ЯК СПОСОБИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ ЯПОНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Вероніка БАНЬОІ, Олеся ХАРЬКІВСЬКА
СИМВОЛЬНЕ НАПОВНЕННЯ ЗООКОМПОНЕНТІВ ВІЛ, БИК, БУГАЙ, КОРОВА, ТЕЛЯ У СТРУКТУРІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЛІТЕРАТУРНОГО І ГОВІРКОВОГО МОВЛЕННЯ

Тетяна БІЛАН, Оксана ПЕТРІВ
СИНКРЕТИЗМ ФІЛОСОФІЇ І ЛІТЕРАТУРИ В СПАДЩИНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Тетяна БІЛЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕТОЧНИХ ТЕМПОРАЛЬНИХ ВІДРІЗКІВ (на матеріалі «Словника говірок Нижньої Наддніпрянщини» В.А. Чабаненка)

Євгенія ВАСЯНОВИЧ
АСОЦІАТИВНЕ ПОЛЕ НАЦІЯ ЯК ФРАГМЕНТ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСТВА

Марія ВЕРЕШ, Владислав ПТУХА, Оксана ЗIНЧЕНКО
ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Марина ВОЙНА
СИНТАКСИЧНІ ПЕРЕСТАНОВКИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ПРИЙОМ В КИТАЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Уляна ГАЛІВ, Галина СТУПНИЦЬКА
КОНЦЕПТ ГРІХ У «ПАСТИРСЬКИХ ПОСЛАННЯХ» АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

Jingsi GAO
TYPES OF LANGUAGE CONFLICTS IN THE COVERAGE OF CHINESE SOCIOLINGUISTICS

Катерина ГОДІК
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ПАМ’ЯТІ: ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ ОДНОГО Й ТОГО Ж СЮЖЕТУ В ЛІТЕРАТУРІ ТА КІНО (НА ПРИКЛАДІ САГИ «І БУДУТЬ ЛЮДИ»)

Наталія ЄЩЕНКО
СИНТАКСИС У ЗМІСТІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Gulnara Tofig IMANOVA
TYPES OF FİGURATİVE LANGUAGE İN GASIM BAY ZAKIR'S POETRY

Максим КАРПУСЕНКО, Наталія КАРПУСЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Інна КОЗУБАЙ
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ШТУЧНОГО IНТЕЛЕКТУ НА ВИКЛАДАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Ольга КУЦОС
РЕЛІГІЙНІ КОНЦЕПТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ СВІДОМОСТІ: ПСИХОСЕМАНТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОЛЯ

ПЕДАГОГIКА

Марина БІЛЕЦЬКА, Тетяна ПІДВАРКО
ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дмитро БОКЛАХ
РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Tetiana GONCHARENKO, Yanina PODOLSKA
DEVELOPING SOFT SKILLS WITHIN ESP COURSE DESIGNED FOR FUTURE IT ENGINEERS

Петро ГОРОХІВСЬКИЙ
КОНЦЕПЦІЯ «РУССКОГО МІРА» І ВИВЧЕННЯ ЦЬОГО ПОНЯТТЯ НА УРОКАХ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Вікторія ГРИГОРЕНКО
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Elmira HUSEYNOVA
ENGLISH LANGUAGE TEACHING METHODS IN AZERBAIJAN

Ірина ДИМОВА
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ В РОБОТІ ВИКЛАДАЧА ЗВО ТА РОЗВИТОК ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ніколь ДМІТРІЄВА, Людмила ХОРУЖА
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Тетяна ЖИТОМИРСЬКА
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Ольга ЖУЛАВСЬКА, Аліна САВЧУК, Єлизавета СТРЕЛЬНІКОВА
КАЗКИ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ

Алла ЗАЛІЗНЯК
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ДОШКІЛЬНИКІВ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Микола ЗИМОМРЯ, Марія ЯКУБОВСЬКА, Мирослава ЗИМОМРЯ
ВИХОВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ У ДОБУ ВИКЛИКІВ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Наталія ІЛІНІЦЬКА
ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ У ФОРТЕПІАННІЙ ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ

Олена ІОНОВА, Світлана ЛУПАРЕНКО
БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ІНТЕГРАЦІЯ ФОРМАЛЬНОГО ТА НЕФОРМАЛЬНОГО ВИДІВ ОСВІТИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Марина КОМІНА
ОСОБЛИВОСТІ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК В УСНОМУ МОВЛЕННІ КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ: ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Наталія КАЛИТА
ПРОБЛЕМА ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ У СПАДЩИНІ ВОЛОДИМИРА ЯНІВА

Lyubov KANISHEVSKA
TO THE PROBLEM OF MILITARY PATRIOTIC EDUCATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW

Олександра КАНЮК, Надія КІШ
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Ян КАПРАНОВ, Андрій ГРОМИК, Ірина БРЮХОВЕЦЬКА
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА